نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ‏ریزی درسی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 دانشیار گروه برنامه‏ ریزی درسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار برنامه ‏ریزی درسی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه موانع و راهکارهای ارتباطی موجود در برنامه درسی کاردانش با صنعت صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. روش گردآوری داده‏ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته تا اشباع داده‏ها با 9 نفر از اساتید دانشگاه و معلمان و دبیران آموزش‏وپرورش شهرستان خوی در سال 1399-1398 که به‏صورت هدفمند از قبل انتخاب شده بودند انجام شد. مصاحبه‏های ضبط‏شده به روش هفت مرحله‏ای کلایزی مورد تجزیه‏وتحلیل قرار گرفتند. تحلیل داده‏ها در این پژوهش نشان داد که موانع برنامه درسی کاردانش با صنعت شامل چهار مضمون عبارت‏اند از: مشکلات فرهنگی و ارزشی، مشکلات ساختاری و ارتباطی، مشکلات امکانات و منابع، مشکلات آموزشی و محتوای درسی. راهکارهای ارتباطی برنامه درسی کاردانش با صنعت شامل سه مضمون بهبود آموزش‏های مهارتی صنعت، بهبود ساختار سازمانی و بهبود ارتباط مدارس و صنعت، بهبود امکانات مدارس و انگیزه لازم یادگیرندگان و دانش‏آموزان بود.

کلیدواژه‌ها

آزاد، ا. (1388). بررسی وضعیت یادگیری عملکرد سیستم آموزش فنی حرفه‏ای. تهران: گزارش مرکز آموزش فنی حرفه‏ای تهران.
آقامحمدی، ج.، و کریمیان، ر. (1396). بررسی جایگاه مؤلفه‏های شخصیتی کارآفرینی در اجرای عناصر برنامه درسی از دیدگاه هنرآموزان و هنرجویان هنرستان‏های فنی و حرفه‏ای و کاردانش شهرستان دیوان دره، مجله رشد آموزش فنی و حرفه‏ای و کاردانش، 1، 25-35.
آیتی، م.، و فتحی، م. (1393). بررسی ارتباط برنامه درسی (مهارت‏های عمومی) آموزش‏های فنی و حرفه‏ای با نیازهای بازار کار شهر بیرجند. فصلنامه مهارت‏آموزی، 2، 35-59.
بنی عامریان، م.، جوادی پور، م.، خدایی، ا.، و حسن مبارکی، م. (1396). مطالعه تطبیقی برنامه درسی فنی و حرفه‏ای (رسمی و آکادمیک) با تأکید بر قصد کارآفرینانه در بین کشورهای کانادا، آلمان و هندوستان با ایران. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 45، 143-174.
تابش، م.، قائمی، ا.، و پورمحمدی، آ. (1396). بررسی و تحلیل پایان‏نامه‏های مرتبط با آب و فاضلاب دانشگاه تهران. نشریه علوم مهندسی آب و فاضلاب، 4، 71-54.
جعفری هرندی، ر. (1394). بررسی میزان کارآیی بیرونی دانشگاه فنی و حرفه‏ای طی سال‏های 1388 تا 1390 در آموزشکده‏های فنی و حرفه‏ای استان یزد، فصلنامه مطالعات اندازه‏گیری و ارزشیابی آموزشی، 9، 173-189.
جلیلیان، س.، مهرعلیزاده، ی.، و مرعشی، س.م. (1396). بررسی میزان انطباق آموزش‏های فنی و حرفه‏ای با نیازهای آموزشی بخش صنایع در شهرستان خرمشهر. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1، 132-158.
حسینی، س. م.، صدری، ع.، و مطور، م. (1391). جایگاه اشتغال دانش‏آموختگان هنرستان‏های فنی‏وحرفه‏ای و کاردانش در شهر شیراز. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 6(17)، 107-127.
زارع، ا.، احمدوند، م.، نوشادی، ن.، و شریف‏زاده، م. (1397). واکاوی وضعیت شغلی و تحصیلی دانش‏آموختگان هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز: کاربردی از مطالعه پیگیرانه، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 1، 215-226.
سلیمی، ج. (1392). برنامه درسی و آموزش فنی و حرفه‏ای: پژوهشی در خصوص تناسب عناصر برنامه درسی در آموزش‏های فنی و حرفه‏ای، فصلنامه مهارت آموزش، 1، 35-53.
سند تحول بنیادین. (1390). آموزش‏وپرورش.
عبدالهی، ش. (1395). ارزیابی سازوکارهای تجربه‏شده برقراری ارتباط بین آموزش فنی و حرفه‏ای رسمی و بازار کار در ایران. پژوهش در برنامه‏ریزی درسی، 22، 152-167.
عبدالهی، ش.، و سعادتمند، ز. (1390). بررسی تناسب آموزش‏های فنی و حرفه‏ای با عناصر برنامه درسی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، 3، 81-100.
مداحیان، ش.، منظری توکلی، ع.، و سلاجقه، س. (1396). موانع تعاملی صنعت و دانشگاه‏های علوم پزشکی در ایران، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 2، 214-226.
موحدی نسب، ع.، عصاره، ع.، احمدی، غ.، و حاتمی، ج. (1398). آسیب‏شناسی برنامه درسی جدید رشته الکترونیک شاخه آموزش فنی و حرفه‏ای در استان یزد. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، 1، 79-100.
یارمحمدیان، م. (1386). اصول برنامه‏ریزی درسی. تهران: یادواره کتاب.
Hanh Tien, H, Thi Ai, H, Quynh Nhu,T. (2020). An analysis on the pedagogy and assessment of transversal skilla in Vientnames technical and vocational education and training, International Journal of Vocational and Training Research, 6(1),1-10.
Heike, S. )2014). The German vocational education and training system: Its institutional configuration, strengths, and challenges. https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2014/i14-502.pdf
Hu, Na, Xie, H. (2019). Analysis on classroom teaching reform of cultural basic course in vocational school based on training of vocational core competence in china. International Journal of Vocational and Training Research,5(1),23-28.
Kirya, M.M)2016(. Improving the quality and competence of technical vocational education and training output through vocational school cooperation with industry: A case study of Uganda. http://aip.citation. org/doi/abs/10.1063/1.4965794
Reza, A & Khalid, M.I. (2017). Obstacles in the enhance ment of technical education in Pakistan:Views and Reviews. Bulletin of Education and Research,39,117-127.
Azad, A. (2009). Examining the position of learning of performance in technical training system. Tehran, report of technical training center of Tehran. [in Persian].
Agamohammadi, J., Karimian, R. (2017). Examining personality elements place of entrepreneurship in performing the elements of curriculum from apprentices viewpoints in technical, and work-knowledge schools in Divandare. Journal of technical, and work-knowledge training growth, 1, 25-35. [in Persian].
Ayati, M., & Fathi, M. (2014). Examining the relationship between curriculum (public skills) in technical trainings with work market needs in Birjanmd. Journal of skill training, 2, 35-59. [in Persian].
Baniamerian, M., Javadipour, M., Khodayi, A., Hasanmobaraki, M. (2017). Comparative studying of technical training (formal & academic) by focusing on the purpose of entrepreneurship among the countries of Canada, Germany, and India with Iran. Iranian Journal of curriculum studies, 45, 143-174. [in Persian].
Tabesh, M.,Gaemi, A., Pourmohammadi, A. (2017). Examining and analyzing theses related to water and waste water in the University of Tehran. Journal of water and waste water engineering sciences, 4, 54-71. [in Persian].
Jafari Harandi, R. (2015). Examining the external efficacy of technical University during 2009-2011 in technical schools of Yazd province. Journal of educational measurement and assessment studies, 9, 173-198. [in Persian].
Jalilian, S., Mehralizade, Y., Marashi, S. M. (2017). Examining the rate of adaptation of technical training with the educational sector in Khoramshahr. Journal of new approach in the educational management, 1, 132-158. [in Persian].
Hosseini, S. M., Sadri, A., Motavar, M. (2012). Place of employment for technical, and work-knowledge school graduated people in Shiraz. Research in educational systems, 6(17), 107-127. [in Persian].
Zare, A., Ahmadvand, M., Noshadi, N., Sharifzade, M. (2018). Examining job and academic position in people grauated from Shahid Motahari agriculture school in Shiraz: application of follow up study. Iranian Sciences of development and training agriculture, 1, 215-226. [in Persian].
Salimi, J. (2013). Curriculum and technical training: research on the proportion of curriculum in technical training. Journal of training skills, 1, 35-53. [in Persian].
Document of Basic revolution. (2011). Department of Education
Abdollahi, S. (2016). Examining the experienced mechanisms of communication between formal technical training and work market in Iran. Research in curriculum, 22, 152-167. [in Persian].
Abdollahi, S., & Saadatmand, Z. (2011). Examining the proportion of technical training with curriculum elements. Journal of leadership and educational management, Islamic Azad University of Garmsar, 3, 81-100. [in Persian].
Maddahian, S., Manzari Tavakolli, A., Salajage, S. (2017). Interactive barriers of industry and medical sciences Universities in Iran. Journal of quality research in health sciences, 2, 214-226. [in Persian].
Movahedinasab, A., Osare, A., Ahmadi, G., Hatami, J. (2019). Pathology of new curriculum of electronic field of study in technical training branch in Yazd Province. Journal of instruction information, 1, 79-100. [in Persian].
 Yarmohammadian, M. (2007). Principle of curriculum. Tehran: Yadvare Ketab pub. [in Persian].