نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‏شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روان‏شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد گروه روان‏شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه سنجش و اندازه‏گیری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر برنامه آموزشی فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر انعطاف‏پذیری شناختی و کنترل بازداری کودکان پیش‏دبستان انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش‏آزمون- پس‏آزمون-پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل حدوداً 8400 مادر دارای پسر 4-6 سال بود که فرزندان خود را در سال تحصیلی 1401-1400 در مراکز پیش‏دبستان یکی از مناطق بیست و دوگانه تهران ثبت‏نام کرده بودند. نمونه‏گیری به‏صورت خوشه‏ای چندمرحله‏ای انجام گرفت و با توجه به معیارهای ورود و خروج پژوهش 32 نفر انتخاب شدند و به‏طور تصادفی در دو گروه 16 نفره آزمایش و کنترل، قرار گرفتند. برای گردآوری داده‏ها از پرسشنامه ابعاد و سبک‏های فرزندپروری (PSDQ) (Robinson et al., 1995) و سیاهه رتبه‏بندی رفتاری کنش‏های اجرایی کودکان پیش‏دبستان (BRIEF-P) (Gioia et al., 2003) استفاده شد. بسته فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی (قاسمی و همکاران، 1401) برای گروه آزمایش در هشت جلسه 70 دقیقه‏ای اجرا شد. تجزیه‏وتحلیل داده‏ها از طریق آمار توصیفی و آزمون‏های آماری تحلیل واریانس با اندازه‏گیری مکرر، آزمون بنفرونی صورت گرفت. نتایج نشان داد بین میانگین نمره انعطاف‏پذیری شناختی و کنترل بازداری کودک، در مرحله پیش‏آزمون با پس‏آزمون (01/0>p) و مرحله پیش‏آزمون با پیگیری (01/0>p)، تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین نتایج آزمون بنفرونی برای نمرات در سه مرحله اندازه‏گیری نشان داد ثبات در نتایج وجود دارد؛ بنابراین اگر والدین در معرض این مداخله فرزندپروری قرار گیرند، انتظار می‏رود انعطاف‏پذیری شناختی و کنترل بازداری فرزندانشان ارتقاء پیدا کند.

کلیدواژه‌ها

آسیایی، ف.، یمینی، م.، و مهدیان، ح. (1397). مقایسه اثربخشی آموزش بازسازی مهارت‏های ادراکی و آموزش کارکردهای اجرایی (توجه، برنامه‏ریزی، بازداری پاسخ) بر حافظه کاری، استدلال ادراکی و عملکرد ریاضی دانش‏آموزان پایه سوم با اختلال یادگیری ویژه ریاضی. روان‏شناسی شناختی، 6(3)، 61-70.
ابراهیمی، ع.، عابدی، ا.، یارمحمدیان، ا.، و فرامرزی، س. (1395). ویژگی‏های روان‏سنجی سیاهه رتبه‏بندی رفتاری کنش‏های اجرایی (فرم والد) در کودکان پیش‏دبستانی. روان‏شناسی تحولی: روان‏شناسان ایرانی، 12(48)، 439-427.
براهیمی، ز.، عابدی، ا.، و آقائی، اصغر. (1400) تدوین الگوی والدگری مبتنی بر نظریه کارکردهای اجرایی و مقایسه اثربخشی آن با برنامه بارکلی بر کارکردهای اجرایی و رفتارهای یادگیری کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش فعالی. مطالعات روان‏شناسی بالینی، 11(43)، 73-107.
اسماعیلی نسب، م.، احدی، ح.، علیزاده، ح.، دلاور، ع.، و اسکندری، ح. (1388) مقایسه اثربخشی دو روش آموزش والدین با رویکرد آدلری و رویکرد رفتاری بر بهبود مؤلفه‏های محیط خانواده و کاهش شدت نشانه‏های اختلال سلوک در کودکان، رساله دکتری دانشگاه علامه طباطبایی.
بهاری، ز.، کیامنش، ع.، و عبداللهی، م. (1399). اثربخشی بستۀ آموزشی ارتقای کارکردهای اجرایی در افزایش خودتنظیمی: نقش واسطه‏ای برنامه‏ریزی. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 14(50)، 7-20. doi:20.1001.1. 23831324.1399.14.50.1.2
حسین‏زاده، ز.، مشهدی، ع.، غنایی چم آباد، ع.، سلطانی فر، ع.، محرری، ف.، حسینی، ز.، و حسین زاده، ه. (1392). ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی بازداری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی. پژوهش‏های روان‏شناسی بالینی و مشاوره، 3(2)، 95-114.
دادور، س.، صادقی افجه، ز.، و کوچک انتظار، ر. (1399). تدوین مدل توانایی تحصیلی زودهنگام بر اساس سبک‏های فرزندپروری و سبک‏های دل‏بستگی با نقش واسطه‏ای کارکردهای اجرایی در کودکان پیش‏دبستانی فصلنامه خانواده‏درمانی کاربردی، 1(4) 125-147.
داوری، ر. (1394). اثربخشی درمان یکپارچه‏ی شناختی–رفتاری و حرکتی خانواده محور بر نشانه‏های بالینی و کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال بیش فعالی و نارسایی توجه. اندیشه و رفتار در روان‏شناسی بالینی،10(36)، 67-76.
دلاور، ع. (1380). کاربرد آزمون‏های آماری در پژوهش‏های رفتاری، چاپ اول. تهران: ارسباران.
زواریی، س.، نجاتی، و.، و حیدری، م. (1399). بررسی تأثیر برنامه ارتقاء رشد شناختی (آرش) بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان پیش‏دبستانی، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
صمدیه، ه.، و نصری، م. (1400). تبیین سازگاری دانشجویان با دانشگاه بر مبنای ادراکات والدینی: سازوکار میانجی گرایانه انعطاف‏پذیری شناختی. نشریه علمی رویش روان‏شناسی، 10(7)، 35-46.‎
عبدالمحمدی، ک.، علیزاده، ح.، غدیری، ف.، طیبلی، م.، و فتحی، آ. (1396). بررسی ویژگی‏های روان‏سنجی پرسشنامه درجه‏بندی رفتاری کارکردهای اجرایی (بریف) در کودکان 6 تا 12 سال. فصلنامه اندازه‏گیری تربیتی، 8(30)، 135-151.
عزیزیان، م.، اسد زاده، ح.، علیزاده، ح.، درتاج، ف.، و سعدی پور، ا. (1396). بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر بهبود توجه، بازداری و حافظه کاری در دانش‏آموزان با عملکرد هوشی مرزی. تحقیقات علوم رفتاری، (1)15، 93-103.
علیزاده، ح. (1385). رابطه کارکردهای اجرایی عصبی-شناختی با اختلال‏های رشدی. تازه‏های علوم شناختی، 8(4)، 57-70.
علیزاده، ح.، درآمدی، ش.، عبدالمحمدی، ک.، رضایی، س.، و دستجردی کاظمی، د. (1398). کنش‏های عصب‏شناختی اجرایی: تحول و تعامل با عوامل محیطی. فصلنامه سلامت روان کودک، 6(2)، 218-231.
فردوسی، س.، سپاه منصور، م.، و قنبری پناه، ا. (1401). رابطه باورهای هوشی و انعطاف‏پذیری شناختی با عملکرد تحصیلی: بررسی نقش واسطه‏ای حمایت اجتماعی ادراک‏شده و ادراک خویشتن در دانش‏آموزان. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 16(56)، 76-90.  doi: 20.1001. 1.23831324.1401.16.56.6.3
قاسمی، ه.، ابراهیمی قوام، ص.، درتاج، ف.، و فرخی، ن. (1401). تدوین و اعتبار یابی برنامه آموزش فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی مغز و اثربخشی آن بر حافظه کاری، انعطاف‏پذیری شناختی و کنترل بازداری کودکان پیش‏دبستان، رساله دکتری دانشگاه علامه طباطبایی.
قاسمی، س.، ارجمندنیا، ع.، و غلامعلی لواسانی، م. (1398). طراحی بسته توان‏بخشی شناختی خانواده ‏محور و بررسی تأثیر آن بر کارکردهای اجرایی دانش‏آموزان نارساخوان. توانمندسازی کودکان استثنایی، 10(2)، 200-215.
میرصادقی، س.، سهرابی، ف.، اسکندری، ح.، برجعلی، ا.، و فرخی، ن. (1396). تدوین مدل ساختاری شیوه‏های فرزند پروری مادران بر اساس سبک‏های دل‏بستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلابه اختلال‏های اضطراب جدایی و وسواس-اجبار. فرهنگ مشاوره و روان‏درمانی، 8(30)، 131-194.
نکوئی، ن.، خادمی اشکذری، م.، هاشمی، ز. (1400). تدوین بسته‏ی آموزشی تقویت کارکردهای اجرایی و تعیین اثربخشی آن بر بازداری پاسخ و تنظیم هیجانی کودکان پیش‏دبستانی، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)
نورانی جورجاده، س.، مشهدی، ع.، طیبی، ز.، و خیرخواه، ف. (1395). اثر آموزش کارکردهای اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره، بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی، تازه‏های علوم شناختی، 18(1)، 78-68
هاشمی ملکشاه، ش.، علیزاده، ح.، پزشک، ش.، و سهیلی، ف. (1395). اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلری بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی. تازه‏های علوم شناختی، 18(4)، 88-99.
هیوز، د.، و بیلین، ج. (1396). فرزندپروری مغز-بنیان، ترجمه شهرآرای. تهران: آسیم.
Bernier, A., Carlson, S. M., Deschênes, M., & Matte‐Gagné, C. (2012). Social factors in the development of early executive functioning: A closer look at the caregiving environment. Developmental science. 15(1), 12-24.‏
Bibok, M. B., Carpendale, J. I., & Müller, U. (2009). Parental scaffolding and the development of executive function. New directions for child and adolescent development, 2009(123), 17-34.
Blair, C. (2017). Educating executive function. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 8(1-2), e1403.
Bodrova, E., & Leong, D. J. (2019). Tools of the mind: The Vygotskian-based early childhood program. Journal of Cognitive Education and Psychology, 17(3), 223-237.
Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: Volume I: Attachment, (International Psycho-Analysis Library No. 79)
Buttelmann, F., & Karbach, J. (2017). Development and plasticity of cognitive flexibility in early and middle childhood. Frontiers in psychology, 8, 1040.
Curran, T., & Andersen, K. K. (2017). Intergenerational patterns of cognitive flexibility through expressions of maternal care. Personality and Individual Differences, 108, 32-34.
Dawson, P., & Guare, R. (2018). Executive skills in children and adolescents: A practical guide to assessment and intervention. Guilford Publications.‏
Devine, R. T., Bignardi, G., & Hughes, C. (2016). Executive function mediates the relations between parental behaviors and children's early academic ability. Frontiers in Psychology, 7, 1902.‏
Diamond, A. (2020). Chapter 19–Executive functions. Handbook of Clinical Neurology: Elsevier, 225-240.
Distefano, R., Galinsky, E., McClelland, M. M., Zelazo, P. D., & Carlson, S. M. (2018). Autonomy-supportive parenting and associations with child and parent executive function. Journal of Applied Developmental Psychology, 58, 77-85‏.‏
Fay‐Stammbach, T., Hawes, D. J., & Meredith, P. (2014). Parenting influences on executive function in early childhood: A review.Child development perspectives, 8(4), 258-264.‏
Geeraerts, S. B., Endendijk, J. J., Deković, M., Huijding, J., Deater‐Deckard, K., & Mesman, J. (2021). Inhibitory control across the preschool years: Developmental changes and associations with parenting. Child Development, 92(1), 335-350.
Gilmore, C., & Cragg, L. (2018). The role of executive function skills in the development of children’s mathematical competencies. In Heterogeneity of function in numerical cognition (pp. 263-286). Academic Press.
Gioia, G. A., Andrwes, K., & Isquith, P. K. (1996). Behavior rating inventory of executive function-preschool version (BRIEF-P). Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.‏
Gunnar, M. R., & Fisher, P. A. (2006). The Early Experience, Stress, and Prevention Network. (2006). Bringing basic research on early experience and stress neurobiology to bear on preventive interventions for neglected and maltreated children. Development and Psychopathology, 18(3), 651-677.
Jeong, J., Franchett, E. E., Ramos de Oliveira, C. V., Rehmani, K., & Yousafzai, A. K. (2021). Parenting interventions to promote early child development in the first three years of life: A global systematic review and meta-analysis. PLoS medicine, 18(5), e1003602.‏
Kok, R., Lucassen, N., Bakermans-Kranenburg, M. J., Van Ijzendoorn, M. H., Ghassabian, A., Roza, S. J., ... & Tiemeier, H. (2014). Parenting, corpus callosum, and executive function in preschool children. Child Neuropsychology, 20(5), 583-606.‏
Li, H., Goldin, P., & Siegle, G. J. (2022). Neuroscience for Clinicians: Translational Clinical Neuroscience to Inspire Clinical Practice and Research.‏
Meuwissen, A. S., & Carlson, S. M. (2019). An experimental study of the effects of autonomy support on preschoolers' self-regulation. Journal of Applied Developmental Psychology, 60, 11-23.‏
Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: A latent variable analysis. Cognitive psychology, 41(1), 49-100.‏
Moilanen, K. L., Shaw, D. S., Dishion, T. J., Gardner, F., & Wilson, M. (2010). Predictors of longitudinal growth in inhibitory control in early childhood. Social development, 19(2), 326-347.
Neale, D., & Whitebread, D. (2019). Maternal scaffolding during play with 12-to 24-month-old infants: stability over time and relations with emerging effortful control. Metacognition and Learning, 14(3), 265-289.‏
Pellicano, E., Kenny, L., Brede, J., Klaric, E., Lichwa, H., & McMillin, R. (2017). Executive function predicts school readiness in autistic and typical preschool children. Cognitive Development, 43, 1-13.
Perone, S., Almy, B., & Zelazo, P. D. (2018). Toward an understanding of the neural basis of executive function development. In The neurobiology of brain and behavioral development (pp. 291-314). Elsevier.
Purpura, D. J., Schmitt, S. A., & Ganley, C. M. (2017). Foundations of mathematics and literacy: The role of executive functioning components. Journal of experimental child psychology, 153, 15-34.‏
Regueiro, S., Matte-Gagné, C., & Bernier, A. (2020). Patterns of growth in executive functioning during school years: Contributions of early mother–child attachment security and maternal autonomy support. Journal of Experimental Child Psychology, 200, 104934.‏
Robinson, C. C., Mandleco, B., Olsen, S. F., & Hart, C. H. (1995). Authoritative, authoritarian, and permissive parenting practices: Development of a new measure. Psychological reports, 77(3), 819-830‏
Robinson, C. C., Mandleco, B., Olsen, S. F., & Hart, C. H. (2001). The parenting styles and dimensions questionnaire (PSDQ). Handbook of family measurement techniques, 3, 319-321.‏.
Semenov, A. D. (2021). Ready4Routines: Improving Child Executive Function Skills through Autonomy Supportive Parent-Child Reflective Routines (Doctoral dissertation, University of Minnesota).
Semenov, A. D., & Zelazo, P. D. (2019). Mindful family routines and the cultivation of executive function skills in childhood. Human Development, 63(2), 112-131.
Sosic-Vasic, Z., Kröner, J., Schneider, S., Vasic, N., Spitzer, M., & Streb, J. (2017). The association between parenting behavior and executive functioning in children and young adolescents. Frontiers in psychology, 8, 472.‏
Smith, C. (1996). Develoing Parenting Programmes. London: National Children's Bureau.
Spruijt, A. M., Dekker, M. C., Ziermans, T. B., & Swaab, H. (2018). Attentional control and executive functioning in school-aged children: Linking self-regulation and parenting strategies. Journal of Experimental Child Psychology, 166, 340-359‏.
Sroufe, L. A. (2005). Attachment and development: A prospective, longitudinal study from birth to adulthood. Attachment & human development, 7(4), 349-367‏.
Valcan, D. S., Davis, H., & Pino-Pasternak, D. (2018). Parental behaviours predicting early childhood executive functions: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 30, 607-649‏
Whipple, N., Bernier, A., & Mageau, G. A. (2011). Broadening the study of infant security of attachment: Maternal autonomy‐support in the context of infant exploration. Social Development, 20(1), 17-32.
Wu, C. W., Chen, W. W., & Jen, C. H. (2021). Emotional intelligence and cognitive flexibility in the relationship between parenting and subjective well-being.Journal of Adult Development, 28, 106-115.
Zelazo, P. D., Blair, C. B., & Willoughby, M. T. (2016). Executive Function: Implications for Education. NCER 2017-2000. National Center for Education Research.
Zelazo, P. D., & Carlson, S. M. (2020). The neurodevelopment of executive function skills: Implications for academic achievement gaps. Psychology & Neuroscience, 13(3), 273.
Abdolmohamadi, K., Alizadeh, H., Farhad, G., Taiebli, M., fathi, A. (2018). Psychometric Properties of Behavioral Rating Scale of Executive Functions (BRIEF) in Children aged 6 to 12 Years. Quarterly of Educational Measurement, 8(30), 135-151. [In Persian]
Alizadeh, H. (2007) Neurocognitive Executive Functions and Their Relationship With Developmental Disorders. Advances in Cognitive Sciences, 8 (4), 57-70. [In Persian]
Alizadeh, H., Sharifi Daramadi, P., Abdolmohammadi, K., Rezayi, S., & Dastjerdi Kazemi, M. (2019) Neurocognitive Executive Functions: Development and Interaction with Environmental Factors. J Child Ment Health, 6(2), 218-231 . [In Persian]
Azizian, M., Asadzadeh, H., Alizadeh, H., Dortaj, F., & Saadipour, E. (2017) Effectiveness of Executive Functions Training on Enhancement of Attention, Working Memory, and Inhibition in Pupils with Borderline Intellectual Functioning. RBS, 15(1), 93-103[In Persian]
bahari, Z., kiamanesh, A., abdolahi, M. (2020). The effectiveness of executive functions education on self-regulation: mediator role of planing. Journal of Research in Educational Science, 14(50), 7-20. [In Persian]
Barahimi,z., Abedi, a., Aghaei A. (2021) Comparison of the Effectiveness of Parenting Model Based on Executive Function Theory and Barkley’s Program on Executive Functions and Learning Behaviors of Children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder, Clinical Psychology Studies,11(43), 73-107[In Persian]
Dadvar S, Sadeghi Afjeh Z, Kochak Entezar R(2022). Developing an Early Academic Ability Model based on Parenting Styles and Attachment Styles based on the Mediating Role of Executive Functions and the Role of Gender Adjustment in Preschool Children. Islamic Life Style, 5, 176-193[In Persian]
Ebrahimi, A., Abedi, A., Yarmohammadian, A., Faramarzi, S. (2016). Psychometric Properties of the Behavior Rating Inventory for Executive Functions (BRIEF-P) among Preschool Children., 12(48), 439-427. [In Persian]
Ferdowsi, S., Sepah Mansoor, M., Ghanbary Panah, A. (2022). The Relationship between Intelligence Beliefs and Cognitive Flexibility and Academic Performance: A Study of the Mediating Role of Perceived Social Support and Self-Perception in Students. Journal of Research in Educational Science, 16(56), 76-90. [In Persian]
Ghasemi, S., Arjmandnia, A., Gholamali lavasani, M. (2019). Designing family-based cognitive rehabilitation package and evaluating its effectiveness on executive functions of dyslexic students. Empowering Exceptional Children, 10(2), 200-215. [In Persian]
Hashemi Malekshah S, Alizadeh H, Pezeshk S, Soheili F. The Effectiveness of Adlerian Parent Training on Executive Functions in Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Advances in Cognitive Sciences. 2017; 18 (4):88-99 . [In Persian]
Hoseinzadeh, Z., Mashhadi, A., Ghanaei Cham Abad, A., Soltanifar, A., Moharerri, F., Hoseini, Z., Hoseinzadeh, H. (2014). The Combination of Parent Training Program, Working Memory Training on Inhibition in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Research in Clinical Psychology and Counseling, 3(2), 95-114. [In Persian]
Hughes d., Baylin J. (1396). Brain Based Parenting, tarjomeh Mehrnaz Shahraray, nashre Asim. [In Persian]
Nekui, N., Khademi Ashkazari, M., Hashemi, Z. (1400). Development of an educational package to strengthen executive functions and determine its effectiveness on response inhibition and emotional regulation of preschool children, Master's thesis, Al-Zahra University (S) [In Persian]
Samadieh H, Nasri M. (2021) The explanation of students’ adjustment to university based on perceptions of parents: mediating mechanism of cognitive flexibility. Rooyesh; 10 (7):35-46. [In Persian]
Noorani Jurjadeh S R, Mashhadi A, Tabibi Z, Kheirkhah F. (2016) Effectiveness of Executive Functions Training Based on Daily Life on Executive Functioning in Children with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder. Advances in Cognitive Sciences; 18 (1):68-78[In Persian]
Zavarei, B., Nejati, V., Heydari, M. (2020)Effectiveness of Arash, a program for cognitive development Improvement of executive function amongst children in Pre-school. Master's thesis. Shahib Beheshti University. [In Persian]
Mirsadeghi, S., Sohrabi, F., Skandari, H., Borjali, A., Farrokh ه, N. (2017). Develop a structural model of maternal parenting style based on attachment styles and the quality of their thematic relationships among mothers with normal children and those with separation anxiety disorders and obsessive-compulsiveness. Counseling Culture and Psycotherapy, 8(30), 131-194. [In Persian]