نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مبانی تعلیم و تربیت، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناخت دیدگاه معلمان در خصوص راهکارهای ایجاد احساس تعلق اجتماعی و انگیزه یادگیری در دانش آموزان در آموزش مجازی بود. پژوهش در رویکرد کیفی با روش تحلیل محتوای مضامین انجام گرفت. مشارکت کنندگان پژوهش(16 نفر) با رویکرد نمونه گیری هدفمند با در نظر گرفتن معیار اشباع نظری، انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. درارتباط با احساس تعلق اجتماعی، برمبنای تحلیل های انجام شده، یک مضمون فراگیر با عنوان پیوند اجتماعی؛ 3مضمون سازمان دهنده شامل ( تقویت روابط اجتماعی، روابط دوستانه و انجام فعالیت های جمعی) و 14 مضمون پایه(افزایش نقش معلم بعنوان میانجی گری بین دانش آموزان، گفتگوی سازنده در قالب گروه های مشترک و .....) شناسایی گردید. همچنین در خصوص مفهوم انگیزه یادگیری نیز نتایج تحلیل ها حاکی از یک مضمون فراگیر( بهبود عوامل مدرسه ای و بهبود عوامل خانوادگی) ؛6 مضمون سازمان دهنده(ارتقاء امکانات و زیر ساخت های آموزش مجازی، ارتقاء شایستگی ها و توانمندی های معلمان، تقویت تعاملات اجتماعی، ارتقاء دانش تعلیم و تربیتی، نظارت و پیگیری، بهبود سواد دیجیتالی والدین) و 24 مضامین پایه(ارتقاء امکان استفاده از اینترنت، عدالت در بهره مندی از سرعت نت و...) بود.

کلیدواژه‌ها

ابراهیم پورکومله، س. (1399). تجربه ارزشیابی توصیفی در شبکه دانش‏آموزی شاد در بحران کووید 19. همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه‏ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش‏های الکترونیکی در بحران کووید 19. دانشگاه خواجه‏نصیرالدین طوسی، 21-23 مرداد.
اشرفی، س.، منتظر، غ.، و فرازکیش، م. (1399). سنجش علاقه و انگیزه دانش‏آموزان ایرانی نسبت به آموزش الکترونیکی در دوران همه‏گیری کووید 19. همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه‏ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش‏های الکترونیکی در بحران کووید 19. دانشگاه خواجه‏نصیرالدین طوسی، 21-23 مرداد.
البرزی، م.، محمدی، م.، ناصری، ر.، صفری، م.، و غفاری. ف. (1400). تجارب معلمان دوره ابتدایی از چالش های تغییر آموزش سنتی به آموزش مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 10(3)، 1-19.
البرزی، م.، و خوشبخت، ف. (1399). تجربه زیسته دانشجویان از آموزش‏های الکترونیکی دانشگاه، در دوران بحران کرونا. همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه‏ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش‏های الکترونیکی در بحران کووید 19. دانشگاه خواجه‏نصیرالدین طوسی، 21-23 مرداد.
باقری بنجار، ع.، و رحیمی، م. (1391). بررسی رابطه میزان احساس تعلق اجتماعی شهروندان با میزان مشارکت اجتماعی, فرهنگی و سیاسی آنان (شهروندان مناطق 3 و 12 شهر تهران). مطالعات جامعه‏شناختی شهر، 5، 18-33.
زاهد بابلان، ع.، مصلح گرمی، م.، امجدی حور، ج.، و سلطانی، ا. (1400). شناسایی شاخص‏های آموزشی در دوران کرونا. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 15(5)، 41-50.
زندی، ط.، حاتمی، ج.، فردانش، ه.، و طلایی، ا. (1396). ترکیب عوامل انگیزه‏ی و کنترل ارادی در آموزش الکترونیکی و تأثیر آن بر یادگیری و انگیزه دانشجویان. تدریس پژوهی، 5(3)، 109-129.
حمیدی زاده، ک. (1400). بررسی آموزش در کلاس‏های چند پایه در همه‏گیری بیماری کرونا: مطالعه موردی در استان مرکزی. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 15(55)، 120-132.
خضری، م.، وحدانی، م.، و محمد پور، ع. (1399). مطالعه نقش آموزش مجازی در روابط بین فردی ادراک‏شده دانش‏آموزان نسبت به معلمان. پژوهش‏های مشاوره، 76(19)، 112-129.
طالبی، ه.، منشئی، غ. ر.، کجباف، م. ب.، و عاشوری، ج. (1393). مقایسه اثربخشی روش‏های آموزشی مبتنی بر وب، یادگیری مشارکتی و سنتی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس زیست‏شناسی. مجله میان‏رشته‏ای آموزش مجازی در علوم پزشکی، 2(5)، 25-34.
نجفی نژاد مشیری، ف.، و تجربه کار، م. (1399). اثربخشی آموزش مجازی با استفاده از الگوی طراحی آموزشی به روش چندرسانه‏ای بر بار شناختی، یادگیری و انگیزه تحصیلی دانش‏آموزان پایه ششم ابتدایی. رویکردهای نوین آموزشی، 15(1)، 157-176.
Adedoyin, O. B., & Soykan, E. (2020). Covid-19 pandemic and online learning: the challenges and opportunities. Interactive Learning Environments 1-13. https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1813180.
Adell, J., Bellver, A. J., & Bellver, C. (2010). Ambientes virtuais de aprendizagem e padrões de e-learning. In C. Coll & C. Monereo, Psicologia da educação virtual: Aprender e ensinar com as tecnologias da informação e comunicação (N. Freitas, Trans., pp. 245-267). Porto Alegre, RS: Artmed.
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research. Qualitative Research, 1, 385-405. http://dx.https://doi.org/10.1177/ 146879410100100307
Blanchard, A. L. (2007). Developing a sense of virtual community measure. Cyber Psychology and Behavior, 10(6), 827–830. https://doi:10.1089/ cpb.2007.9946
Brenner, C.A. (2022). Self-regulated learning, self-determination theory and teacher candidates’ development of competency-based teaching practices. Smart Learn. Environment , 9, 3-12.
Chatterjeea, R., Correiab, A. P. (2020). Online Students’ Attitudes Toward Collaborative Learning and Sense of Community. American Journal of Distance Education, 1(34), 53–68 https://doi.org/10.1080/ 08923647.2020.1703479
Cifuentes-Faura, J., & Al-Rahmi, W. M. (2022). Online Learning, Mobile Learning, and Social Media Technologies: An Empirical Study on Constructivism Theory during the COVID-19 Pandemic. Sustainability, 14, 11134. https://doi.org/ 10.3390/ su141811134
Daniel, S. J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, 49, 91-96. https://doi.org/10. 1007/s11125-020-09464-3
Einhorn, E. (2021). Remote students are most stressed than their peers in the classroom, study shows. NBC News. February 15. https://www.nbcnews.com /news/education/remote-students-are-mor
Fiock, H. (2020). Designing a community of inquiry in online courses. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 21(1), 135-153. https://doi.org/10.19173/irrodl.v20i5.3985
Fisher, C. (2021). An Exploratory Study on the Sense of Community Factors in an Online Graduate Courses that Contribute to Educational Satisfaction. A Dissertation Submitted in Hofstra University, Hempstead, New York.
Gerth, D. A. (2013). Descriptive study of the factors affecting the degree of education that fourth, fifth and sixth grade virtual education students understand a sense of virtual community. PhD thesis submitted to the Faculty of Neumann University.
Gusttian, S., (2020). Students’ Motivation In Online Learning During Covid-19 Pandemic Era: A Case Study. Holistics Journal, 12(2), p-ISSN 2085-4021 | e-ISSN 2657-1897 23
Huang, Y.; Wang, S. (2022). How to motivate student engagement in emergency online learning? Evidence from the COVID-19 situation. Higher Education. https://doi: 10.1007/s10734-022-00880-2.
Huber, S. G., & Helm, C. (2020). COVID-19 and schooling: evaluation, assessment and accountability in times of crises—reacting quickly to explore key issues for policy, practice and research with the school barometer. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 32(2), 237-270.
Lee, S. J. & Huang, K. (2018). Online Interactions and Social Presence in Online Learning. Journal of Interactive Learning Research, 29 (1), 113-128.
Luster Preze, M. (2020). Sense of belonging from a distance. Dissertation in Portland State University.
Jan, S. K., Vlachopoulos, P., & Parsell, M. (2019). Social network analysis and learning communities in higher education online learning: A systematic literature review. Learning, 23(1), 249–264
Malinauskas, R. K., & Pozeriene, J. (2020). Academic Motivation Among Traditional and Online University Students. Lithuanian Sports University, Lithuania. European Journal of Contemporary Education, 9(3), 103-117.
Mishra, L., Gupta, T., & Shree, A. (2020). Online teaching-learning in higher education during lockdown period of COVID-19 pandemic. International Journal of Educational Research Open, 1, 100012-100020.
Molnar, A., Miron, G., Elgeberi, N., Barbour, M. K., Huerta, L., Shafer, S. R., & Rice, J. K. (2019). Virtual Schools in the US 2019. National Education Policy Center.
Preto, P. R., Oliveira, K. L. & Beluce, A.C. (2015). Students Motivation for learning in virtual environments. Jan-Apr. 25(60), 105-113.
Rice, M. F. (2022). Advances in Cognitive Presence: Introduction to OLJ Special Issue, 0nline learning, 26(1), 1-360.
Rosli, M. S., Saleh, N. R., Ali, A. Z., & Suaibah, A. B. (2022). Self-Determination Theory and Online Learning in University: Advancements, Future Direction and Research Gaps.  Sustainability ,14, 1-21.
Rovai, A. P. (2002a). Building sense of community at a distance. International Review of Research in Open and Distance Learning, 3(1). Retrieved from https://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/79.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2002). Overview of self-determination theory: An organismic-dialectical perspective. Handbook of self-determination research (pp. 3–33). University of Rochester Press.
She, l., Ma, M. Jan, A,. Sharifnia, H., & Rahmatpour, P. (2021). Online learning satisfaction durin in covid-19 pandemuc: among Chinese university students. Frontiers in Psychology, 12, 1-12.
Tayebinik, M. & Puteh, M. (2012). Sense of Community: How Important is This Quality in Blended Courses. Proceeding of the International Conference on Education and Management Innovation, Singapore.
Wighting, J., Liu, J. & Rovai, A. P. (2008). Distinguishing the sense of community And motivational characteristics Between online and traditional College Student. The Quarterly Review of Distance Education, 9(3), 285–295.
Zaccoletti, S., Camacho, A., Correia, N., Aguiar, C., Mason, L., Alves, R. A., Daniel, J. R. (2020). Parents’ Perceptions of Student Academic Motivation During the COVID-19 Lockdown: A Cross-Country Comparison. Frontiers in psychology, 1-13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.592670
 Zhao, L., Ao,Y., Wang, Y., &Wang, T. (2022) Impact of Home-Based Learning Experience During COVID-19 on Future Intentions to Study Online: A Chinese University Perspective. Front. Psychol. 13, 862965.https:// doi: 10.3389/fpsyg.2022.862965