نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‏شناسی تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

آزمون بین المللی تیمز علوم یکی از مهم‏ترین مطالعات تطبیقی است که به ارزشیابی وضعیت آموزش ریاضیات و علوم می‏پردازد. در چند دهه گذشته دانش‏آموزان ایرانی عملکردی ضعیف داشته‏اند. از این رو، هدف از این پژوهش تفکیک دانش‎‎آموزان موفق از ناموفق در آزمون تیمز براساس عوامل فردی است تا به بررسی این مورد پرداخته شود که چه عوامل فردی می‏تواند زمینه‏ساز موفقیت افراد در این ارزشیابی شود. روش انجام این پژوهش از نوع همبستگی در قالب معادله افتراقی است. جامعه آماری کل مدارس شرکت کننده در تیمز 2019 می‎باشد. نمونه آماری دانش‎آموزان کلاس چهارم ایرانی شرکت کننده می‎باشد. روش نمونه‎گیری خوشه‏ای دو مرحله‌ای طبقه‎بندی شده منظم بوده که در آزمون تیمز 2019 اجرا شده است. ابزار جمع‎آوری اطلاعات، سوالات آزمون بین‎المللی تیمز 2019، پرسشنامه‏های خانواده، دانش‏آموز، مدیر و آموزگار می‏باشد که توسط انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (IEA) در سال 2019 انتشار یافته است. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها از روش تحلیل افتراقی استفاده شد.یافته‏ها نشان داد تعداد کتاب با ضریب تفکیکی 630/0، علوم در مدرسه با ضریب تفکیکی 462/0، دارایی با ضریب تفکیکی 261/0، جنسیت با ضریب تفکیکی 231/0 و ریاضی در مدرسه با ضریب تفکیکی 212/0 بیشترین تاثیر را در تفکیک گروه دانش آموزان موفق از ناموفق براساس مولفه‎های فردی دارند. بنابراین داشتن کتاب‏های درسی موثر، ارائه مطالب به شکل کاربردی و یادگیری کاربردی دانش‏آموزان و وضعیت اقتصادی و دارایی جزء عوامل فردی تاثیرگذار برای رسیدن به موفقیت در آزمون تیمز است.

کلیدواژه‌ها

اسماعیلی، م.، و رفیع پور، ا. (1394).شناسایی عوامل مؤثر در پیشرفت ریاضی دانش‏آموزان ایرانی پایة هشتم در مطالعة تیمز 2011. فصلنامه نوآوری‏های آموزشی، 14(53)، 56-76.
بخشعلی زاده، ش. (1393، الف). مجموعه سؤال‏های علوم و ریاضیات تیمز TIMSS) پایه چهارم ابتدایی (به همراه کلید و راهنمای تصحیح و نمره‏گذاری. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان (انتشارات مدرسه).
بخشعلی زاده، ش. (1393، ب). مجموعه سؤال‏های علوم و ریاضیات تیمز TIMSS) پایه هشتم ابتدایی (به همراه کلید و راهنمای تصحیح و نمره‏گذاری. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان) انتشارات مدرسه(.
پهلوان صادق، ا.، و فرزاد، و. (1388). عملکرد علوم دانش‏آموزان ایرانی در مطالعه تیمز 2003 با توجه به متغیرهای فردی و خانوادگی.دانش و پژوهش در علوم تربیتی. 6(21)، 1-24.
پهلوان صادق، ا.، فرزاد، و.، و نادری، ع. (1384). ارتباط پیشرفت ریاضی دانش‏آموزان دختر و پسر ایرانی شرکت‏کننده در مطالعه تیمز 2003 با متغیرهای فردی و خانوادگی. تازه‏های علوم شناختی، 7(4)، 21-14.
پهلوان صادق، ا.، فرزاد، و.، و نادری، ع. (1385). بررسی رابطه‏ی میان متغیرهای وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده، متغیرهای فردی با پیشرفت ریاضی بر اساس داده‏های تیمز 2003. فصلنامه تعلیم و تربیت، 22(4)، 55-33.
سعیدی، ع. (1400). آموزش‏وپرورش ایران در آینه نتایج تیمز 2019. https://www.researchgate.net/publication /346786163. دسامبر 2020
شیخ‏الاسلامی، ع. (1401). پیش‏بینی سرزندگی تحصیلی دانش‏آموزان بر اساس حمایت تحصیلی و خودپنداره ی تحصیلی. فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 16(58). 51-61.
ضیاءنژاد شیرازی، آ.، و قلتاش، ع. (1397) بررسی نقش تغییرات محتوایی برنامه درسی بر عملکرد دانش‏آموزان کلاس چهارم ابتدایی در آزمون‏های بین‏المللی تیمز شهر شیراز. نشریه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4(36)، 146-127.
عابدی، ص.، کرمدوست، ن.، و رحیمی نژاد، ع.، و حجازی، ا. (1388). ارائه مدل رگرسیونی پیشرفت تحصیلی در دروس علوم دانش‏آموزان دوره راهنمایی بر اساس داده‏ها و نتایج مطالعه تیمز 99 (TIMSS-R)، مجله روان‏شناسی و علوم تربیتی، 39(1)151-131.
کبیری، م.، کریمی، ع.، و بخشعلی زاده، ش. (1395). یافته‏های ملی تیمز 2015 روند 20 ساله آموزش علوم و ریاضیات ایران در چشم‏انداز بین‏المللی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان ) انتشارات مدرسه(.
کریمی، ع.، امانی طهرانی، م.، بخشعلی زاده، ش.، و داعی پور، پ.، و اسماعیل‏پور، ز. (1388). مجموعه سؤال‏های علوم و ریاضیات تیمز TIMSS (پایه سوم راهنمایی). تهران: منادی تربیت.
کیامنش، ع.، و محسن پور، م (1392). روند عملکرد دانش‏آموزان ایران در ریاضیات، علوم و عوامل نگرشی با تأکید بر تفاوت‏های جنسیتی (بر اساس یافته‏های مطالعات تیمز). مجله تعلیم و تربیت، (114)، 89 – 114.
Abedi, S., Karamdoost, N.A., Rahmanian, A., Hijazi, G. (2009). Presenting the regression model of academic progress in middle school students' science courses based on the data and results of the TIMSS 99 study (TIMSS-R). Journal of Psychology and Educational Sciences. The thirty-ninth year. 39(1). 151-131. [In Persian].
Abu Tayeh, K., Al-Rsa'i, M. S., & Al-Shugairat, M. F. (2018). The Reasons for the Decline of the Results of Jordanian Students in TIMSS 2015. International Journal of Instruction, 11(2), 325-338.
Akyüz, G. (2014). The effects of student and school factors on mathematics achievement in TIMSS 2011.
Bakhshalizadeh, S. (2013, A). The set of TIMSS science and mathematics questions (primary fourth grade) along with the key and correction and scoring guide. Tehran: Madreseh Burhan Cultural Institute (Madrese Publications). [In Persian].
Bakhshalizadeh, S. (2013, b). The collection of TIMSS science and mathematics questions (eighth elementary grade) along with the key and guide for correction and scoring. Tehran: Madreseh Burhan Cultural Institute (Madreseh Publications). [In Persian].
Caponera, E., & Losito, B. (2016). Context factors and student achievement in the IEA studies: Evidence from TIMSS. Large-Scale Assessments in Education, 4, 1-22.
Centurino, V.A.S., & Lee R.J. (2020). TIMSS 2019 Science Framework. TIMMS & PIRLS International Study Center Lunch School Of Education Boston College. www.iea.nl.
Egalite, A. J. (2016). How family background influences student achievement. Education Next, 16(2), 70-78.
Esmaili, M.,& Rafipour, A. (2014) Identifying the effective factors in the mathematical progress of eighth grade Iranian students in the study of TIMSS 2011. Educational Innovations Quarterly. 53(14). 56-76. [In Persian].
Foy, P. (2011). Estimating standard errors for the TIMSS and PIRLS 2011 achievement scales. TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College and International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
Harju-Luukkainen, H., Vettenranta, J., Wang, J., & Garvis, S. (2020). Family related variables effect on later educational outcome: a further geospatial analysis on TIMSS 2015 Finland. Large-Scale Assessments in Education, 8(1), 1-13.
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). (2016). TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College and International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
Ismail, M. E. (2015). Permodelan faktor-faktor pencapaian Sains TIMSS Malaysia 2011 (Doctoral dissertation, Universiti Sains Malaysia).
Japelj Pavešić, B., Koršňáková, P., & Meinck, S. (2022). Dinaric Perspectives on TIMSS 2019: Teaching and Learning Mathematics and Science in South-Eastern Europe (p. 244). Springer Nature.‏
Kabiri, M., Karimi, A. & Bakhshalizadeh, S. (2015). national findings of TIMSS - 20-year trend of Iran's science and mathematics education in the international perspective. Tehran: Burhan School Cultural Institute (School Publications). [In Persian].
Karimi, Abdulazim. Amani Tehrani, Mahmoud. Bakhshalizadeh, Shahrnaz. Daipour, Parveen. Ismailpour, Zahra. (2010). TIMSS science and mathematics question set (Third Middle School). Tehran: Monadi Tarbiat. [In Persian].
Kayani, z., Sohrabi, N., Kazemi, S., & Khair, M. (2022). Diagnostic equation of successful and unsuccessful students based on family and social factors. Journal of Social Psychology. Ahvaz Islamic Azad University. 9(60). 123-132. [In Persian].
Kennedy, J., Quinn, F., & Lyons, T. (2020). The keys to STEM: Australian year 7 students’ attitudes and intentions towards science, mathematics and technology courses. Research in Science Education. (50). 1805-1832.
Kiamanesh, A., Mohsenpour, M. (2012). Performance trends of Iranian students in mathematics, science and attitudinal factors with an emphasis on gender differences (based on the findings of TIMSS studies). Journal of Education, (114). 114-89. [In Persian].
Li, Z., & Qiu, Z. (2018). How does family background affect children’s educational achievement? Evidence from Contemporary China. The Journal of Chinese Sociology 5(13). 1-21. https://doi.org/10.1186/s40711-018-0083-8.
Liang, G., Zhang, Y., Huang, H., Shi, S., & Qiao, Z. (2015).Professional Development and Student Achievement: International Evidence from the TIMSS Data. PostDoc Journal. Journal of Postdoctoral Research. 3(2). 17-31.
Lindquist, M., Philpot, R., Mullis, I.V.S., & Cotter, K. E. (2020). TIMSS 2019 Mathematics Framework. TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College and International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
Lozano Díaz, A. (2003). Personal, family, and academic factors affecting low achievement in secondary school.
Lyu, M., Li W., & Xie, Y. (2019). The influences of family background and structural factors on children’s academic performances: A cross-country comparative study. Chinese Journal of Sociology. First Published April 2, 2019 Research Article. 173 – 192.
Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., Kelly, D. L., & Fishbein, B. (2020). TIMSS 2019 International Results in Mathematics and Science. Retrieved from Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center. website: https://timssandpirls.bc.edu/timss2019 /international-results/
Mullis, I.V.S., & Martin, M.O. (2011). TIMSS and PIRLS 2011 relationships report. TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College and International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Fishbein, B., Foy, P., & Moncaleano, S. (2021). Findings from the TIMSS 2019 problem solving and inquiry tasks. Retrieved from Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center. website: https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/psi.
Mullis, Ina V.S., & Martin, M.O. (2013). TIMSS 2015 Assessment Frameworks. TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College and International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
Pahlavan Sadiq, A., & Farzad, V.A. (2010). Science performance of Iranian students in the 2003 TIMSS study according to individual and family variables. Knowledge and research in educational sciences. 6(21). 1-24. [In Persian].
Pahlavan Sadiq, A., Farzad, V.A., & Naderi, E.A. (2004). The relationship between the mathematical progress of male and female Iranian students participating in the TIMSS 2003 study with individual and family variables. Cognitive Science Updates. 7(4). 14-21. [In Persian].
Pahlavan Sadiq, A., Farzad, V.A., & Naderi, E.A. (2016). Investigating the relationship between the economic-social status variables of the family, individual variables and math progress based on TIMSS data 2003. Education Quarterly. 22(4). 55-33. [In Persian].
Rodgers, K. B., & Rose, H. A. (2001). Personal, family, and school factors related to adolescent academic performance: A comparison by family structure. Marriage & family review, 33(4), PP. 47-61.
sabet Jahormi, Z., Abul Ma'ali, K., Hosseinikhah, A., Tabet, M., & Hashemian, K. (2022). Compilation and validation of the first elementary science teaching guide based on the cognitive tools of imagination-based theory. Quarterly research in educational systems. 16(58). [In Persian].
Saidi, A. (2022). Iran's education in the mirror of the results of TIMSS 2019. https://www.researchgate.net/ publication/346786163. December 2020. [In Persian].
Sheikh al-Islami, A. (2022). Predicting students' academic vitality based on academic support and academic self-concept. Quarterly research in educational systems. 16(58). 51-61. [In Persian].
Tatar, E., Tüysüz, C., Tosun, C., & İlhan, N. (2016) Investigation of Factors Affecting Students’ Science Achievement According to Student Science Teachers. Inte rnational Journal of Instruction.9(2). 153-166.
Tatiana, C., Tatiana, K., & Marina, P. (2020). and Roman Zvyagintsev Factors of student resilience obtained from TIMSS and PISA longitudinal studies. Issues in Educational Research, 30(4). 1245-1263.
TIMSS and PIRLS National Center for International Studies, (2020). Summary report of the national, regional and international results of the TIMMS study 2019. Education Research Institute.
Ziyanejad Shirazi, A., & Gholtash, A. (2017) Investigating the role of changes in the content of the curriculum on the performance of the fourth grade elementary students in the international TIMSS tests in Shiraz. Scientific-research journal of a new approach in educational management. (36). 127- 146. [In Persian].