نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم رفتاری، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان سمت، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردهای موثر جهت طرحریزی فرایند رشد مسیر شغلی دانش آموزان با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. جمعیت مورد مطالعه، اسناد و متون چاپ شده، اعم از کتب و مقالات مرتبط با رشد مسیر شغلی دانش آموزان در بازه زمانی بین سالهای 1390 تا 1400 بودند. با توجه به ملاک های موردنظر، تعداد 21 مورد (7 کتاب و 14 مقاله) با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها پس از جمع آوری، با استفاده از روش تحلیل مضمون 6 مرحله ای براون و کلارک (2012) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. براساس محتوای کتب و مقالات، 1 مضمون فراگیر با عنوان «بسترهای اکتشافی و تجربه ای»؛ 6 مضمون سازمان دهنده شامل «مکاشفه شخصی، مکاشفه شغلی، طرحریزی شغلی، آموزش و مهارت افزایی، برنامه های مرتبط با شغل در مدرسه؛ و اقدامات ملّی» و 291 مضمون پایه بدست آمد. با توجه به مضامین شناسایی شده، طرحریزی رشد مسیر شغلی دانش آموزان در قالب یک فرایند رشدی پیشرونده، جهت انتقال موفقیت آمیز از مدرسه به دنیای کار ضروری است.

کلیدواژه‌ها

اسپنانی، م.، عابدی، م.ر.، و نیلفروشان، پ. (1399). تحلیل چگونگی بهزیستی مسیر رشدی انتخاب شغل مطالعه موردی: دانش‏آموزان متوسطه دوره دوم شهر اصفهان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روا‏ن‏درمانی، 11 (43)، 267-303.
اشرفی، س.، و نجفی هزارجریبی، ح. ا. (1396). اثربخشی آموزش کارآفرینی بر مسیر شغلی دانش‏آموزان. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، 20 (2)، 91-108.
اقبالی، لیلا. (1393). آسیب‏شناسی فرآیند هدایت تحصیلی در مدارس و ارائه راهکارهای اصلاحی. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
ایزدی، ع. ا. (1396). مشاوره شغلی؛ گامی به‏سوی توسعه متوازن رشته‏های تحصیلی و طراحی مسیر شغلی دانش‏آموزان. رشد آموزش مشاور مدرسه، 46، 26-32.
آمونسون، ن.، هریس-بولسبی، ج. و نایلز، اس. جی. (1399). مشاوره شغلی: فرایندها و فنون. (ترجمه مهرداد فیروزبخت). تهران: ویرایش، چ 3. (تاریخ انتشار کتاب به زبان‏اصلی، 2009).
پردلان، ن.، کریمیان، ع.، حیدری، ز. و حسینیان، س. (1395). اثربخشی کلاس‏های آموزش خانواده در انطباق‏پذیری مسیر شغلی دانش‏آموزان دبیرستانی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 8 (27)، 58-77.
پریشانی، ن.، و نیلفروشان، پ. (1393). بی‏تصمیمی مسیر شغلی در پسران: نقش عوامل فردی و سبک‏های فرزندپروری والدین. دانش و پژوهش در روان‏شناسی کاربردی، 15 (3)، 54-62.
خراسانی، ن.، عابدی، م. ر. و صادقی، ا. (1395). نیازسنجی مسیر شغلی کودکان پیش‏دبستانی. پژوهش‏های مشاوره، ۱۵(۵۹)، ۹۷-۱۱۸.
درینی، م.، آقاجانی افروزی، ع. ا. و طهماسبی روشن، ن. (1401). بررسی نقش آموزش کارآفرینی و قصد کارآفرینی دانشجویان با نقش میانجی خودباوری، نگرش و ذهنیت (موردمطالعه دانشجویان استان مازندران). پژوهش در نظام‏های آموزشی, 16(56)، 131-145.
دهاقین، ع. ا.، فرحبخش، ک.، کلانترهرمزی، آ.، و صادقی، ع. ر. (1400). وارسی الگوی مفهومی مؤلفه‏های راهنمایی شغلی و کارآفرینی تلفیق‏شده در محتوای کتب درسی دوره متوسطه. ماهنامه علوم روان‏شناختی، 20(108)، 2161-2180.
ذبیحی جلالی زواره، ا. (1396). بررسی کیفی عوامل مؤثر بر مسیر رشد شغلی دانش‏آموزان در آستانه انتخاب رشته. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره.
ذبیحی جلالی زواره، ا.، کاظمیان، س. و کسایی، ع. ا. (1398). بررسی کیفی باورهای مسیر رشد شغلی دانش‏آموزان دبیرستان. مجله علوم روان‏شناختی، 18 (84)، 2278-2273.
رضایی مدنی، م.، کلانترهرمزی، آ. و نعیمی، ا. (1398). بررسی فرآیند هدایت تحصیلی نوین از منظر مشاوران مدارس. فرهنگ مشاوره و روان‏درمانی، 10 (93)، 72-81.
رنجگر، ب.، میرهاشمی، م. و پاشاشریفی، ح. (2021). فراتحلیل تأثیر عوامل فردی، آموزشگاهی و خانوادگی در عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان دبیرستانی. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 15(54)، 18-32.
زندی پور، طیبه. (1392). نظریه‏ها، روش‏ها و فنون مشاوره شغلی. تهران: نشر دانژه، چ 1.
زونکر، و. ج. (1398). مشاوره شغلی: رویکرد کل‏نگر. (ترجمه علی‏محمد نظری، فرشاد محسن‏زاده و علیرضا بوستانی‏پور). تهران: انتشارات سمت، چ 1. (تاریخ انتشار کتاب به زبان‏اصلی، 2006).
ساویکاس، م. (1398). مشاوره مسیر شغلی. (ترجمه پریسا نیلفروشان). اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان، چ 1. (تاریخ انتشار کتاب به زبان‏اصلی، 2011).
سمیعی، ف.، اکرمی، ن.، کیخسرو کیانی، م. و گل کیان، م. (1396). بررسی تأثیر بازی‏های ایفای نقش شغلی بر مسئولیت‏پذیری، انطباق‏پذیری مسیر شغلی و افکار ناکارآمد حرفه‏ای دانش‏آموزان. پژوهش‏های مشاوره، 16 (64)، 96-113.
سمیعی، ف.، باغبان، ا.، عابدی، م. ر. و صادقیان، ع. ر. (1391). بررسی فرآیند شناختی تحول آرزوهای شغلی در کودکان. شناخت اجتماعی، 1 (2)، 69-80.
سمیعی، ف.، یاغیان، ا.، عابدی، م. ر. و حسینیان، س. (1390). نظریه‏های مشاوره مسیر شغلی (مسیر تکامل انتخاب شغل). اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، چ 1.
سینک، ک. (1386). مشاوره مدرسه در عصر حاضر: نظریه، پژوهش و کاربرد. (ترجمه علی‏محمد نظری و علی‏اکبر سلیمانیان) تهران: انتشارات علم، چ 1. (تاریخ انتشار کتاب به زبان‏اصلی، 2005).
شفیع‏آبادی، ع. ا. (1396). راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه‏های انتخاب شغل (با تجدیدنظر کلی و اضافات). تهران: انتشارات رشد، چ 26.
صادقی، ا. (1390). سیر و عوامل مؤثر بر رشد شغلی دانش‏آموزان سوم راهنمایی، دبیرستان و پیش‏دانشگاهی. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی، راهنمایی و مشاوره.
صادقی، ا. (1394). بررسی رابطه حمایت خانواده، خودکارآمدی مسیر شغلی و عزت‏نفس با خودکارآمدی تصمیم‏گیری مسیر شغلی دانش‏آموزان. دستاوردهای روان‏شناختی، 22 (1)، 227-244.
صادقی، ا.، باغبان، ا.، بهرانی، ف.، احمدی، س. ا. و مولوی، ح. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر رشد مسیر شغلی دانش‏آموزان سوم راهنمایی تا پیش‏دانشگاهی شهر اصفهان. مجله دستاوردهای روان‏شناختی، 4 (1)، 1-18.
عبدی زرین، س. (1395). نقش عوامل فردی و اجتماعی در مشاغل انتخابی. فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، 16 (63)، 247-278.
گل پیچ، ز.، نظری، ع. م.، تاجیک اسماعیلی، ع. ا. و کسایی اصفهانی، ع. ا. (1396). عوامل والدینی مؤثر بر رشد شغلی: یک مطالعه کیفی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 10 (34)، 113-136.
لیپتک، ج. ج. (1390). طرح‏ریزی درمان در مشاوره حرفه‏ای. (ترجمه مهدی زارع بهرام‏آبادی و عبدالله شفیع‏آبادی) تهران: انتشارات سمت، چ 1 (تاریخ انتشار کتاب به زبان‏اصلی، 2001).
موسوی، س. ن. ا.، سپهوند، ر.، شریعت‏نژاد، ع. و موسوی، س. ن. (1399). شناسایی و تبیین رفتارهای مسیر شغلی آینده‏نگر در جهت بهبود قابلیت استخدام‏پذیری متقاضیان کار با استفاده از روش دلفی فازی. مشاوره شغلی و سازمانی، 12 (45)، 31-52.
نویدی، احد. (1396). هدایت تحصیلی در نظام آموزش‏وپرورش ایران: تجارب عملی و چالش‏های پایدار. تعلیم و تربیت، 133، 9-34.
وکیلی زاده، ن. و صادقی، ا. (1394). مقایسه تأثیر مشاوره مسیر شغلی سازه‏گرا بر انطباق‏پذیری مسیر شغلی دانش‏آموزان دختر دارای والدین معتاد و غیرمعتاد شهر اصفهان. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، 10 (37)، 43-57.
Abdi, Z. S. (2017). the role of individual and social factors in selected jobs. ‏ Social Welfare Quarterly, 16 (63), 247-278. [In Persian].
Abdullah, N., Hussin, N., Shonubi, O. A., Ghazali, S. R., & Talib, M. A. (2018). Career decision-making competence, self-knowledge, and occupational exploration: a model for university students. Journal of Technical Education and Training, 10(1). ‏
Akosah-Twumasi, P., Emeto, T. I., Lindsay, D., Tsey, K., & Malau-Aduli, B. S. (2018, July). A systematic review of factors that influence youths career choices—the role of culture. In Frontiers in Education (Vol. 3, p. 58). Frontiers Media SA. ‏
Alexander, K. P., & Hirsch, B. J. (2012). Marketable job skills for high school students: What we learned from an evaluation of After School Matters. New Directions for Youth Development, 2012(134), 55-63. ‏
Ali, U., & Shah, E. (2013). Career decision difficulty as a predictor of environmental mastery and self-esteem in college students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 1119-1123. ‏
American School Counselor Association. (2017). Position statement: The school counselor and careerdevelopment.https://www.schoolcounselor.org/asca/media/asca/PositionStatements/PS_CareerDevelopment.pdf
Amundson, n., Harris-Bowlsbey, j. & Niles, s. (2009). Essential Elements of Career Counseling: Processes and Techniques. (Translated by Mehrdad Firouzbakht). Tehran: Edited, 3rd edition. ‏[In Persian].
Ashrafi, S., & Najafi Hezarjaribi, H. A. (2019). The Effectiveness of Entrepreneurship Education on Students' Career Path. Journal of Educational Scinces, 25(2), 91-108. ‏[In Persian].
Bakshi, A. J., & Joshi, J. (2014). The interface between positive youth development and youth career development: New avenues for career guidance practice. In Handbook of career development (pp. 173-201). Springer, New York, NY. ‏
Berns, R. M. (2015). Child, family, school, community: Socialization and support. Cengage Learning. ‏
Bhat, C. S., & Stevens, M. M. (2021). College and career readiness group interventions for early high school students. The Journal for Specialists in Group Work, 46(1), 20-31. ‏
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101. ‏
Chen, L. S., & Liew, S. A. (2015, February). Factors influencing career decision-making difficulties among graduating students from Malaysian private higher educational institutions. In Proceedings of 8th Asia-Pacific Business Research Conference. Proceedings of 8th Asia-Pacific Business Research Conference, (February). ‏
Chuang, N. K., & Dellmann-Jenkins, M. (2010). Career decision making and intention: A study of hospitality undergraduate students. Journal of Hospitality & Tourism Research, 34(4), 512-530. ‏
Dahaghin, A., farahbakhsh, K., kalantar Hormozi, A. & sadeghi, A. (2022). Investigating the conceptual model of career guidance and entrepreneurship components incorporated in the content of the first secondary school textbooks. Journal of psychological science, 20 (108), 2161-2180. [In Persian].
Darini, M., Aghajaniafrozi, A., & Tahmasbiroshan, N. (2022). Examine the role Entrepreneurship Education and Entrepreneurship Intention of Students with the Mediating Role of Self-Confidence, Attitude and Mentality (Case Study of Students in Mazandaran Province). Journal of Research in Educational Science, 16(56). ‏[In Persian].
Dewi, L., & Sutisna, M. R. (2019, April). Designing Project-Based Learning to Develop Students’ Creativity in The Fourth Industrial Revolution. In 8th UPI-UPSI International Conference 2018 (UPI-UPSI 2018) (pp. 119-125). Atlantis Press. ‏
 Eghbali, l. (2013). Pathology of the educational guidance process in schools and providing corrective solutions. Master's thesis, Allameh Tabatabai University, Tehran. ‏[In Persian].
Eliason, G. T., & Patrick, J. (Eds.). (2008). Career development in the schools. IAP. ‏
Espanani, M., Abedi, M. R. & Nilforooshasn, P. (2020). Analysis of how welfare of the career choice process case study: high school students in Isfahan city. Counseling Culture and Psycotherapy, 11(43), 267-303 ‏[In Persian].
Ezadi, a. a. (2014). Career counseling; A step towards the balanced development of academic fields and the design of students' career paths. School counselor training (46), 26-32.
Ginsburg, A., Jordan, P., & Chang, H. (2014). Absences Add Up: How School Attendance Influences Student Success. Attendance Works.
Golpich, Z., Mohammadnazari, A., Tajikesmareeli, A., & Kasaeeesfahani, A. R. (2018). Parental factors influencing on career development: Qualitative research. Journal of Career and Organization Consulting, 10 (34), 113-136. [In Persian].
Greene, K. M., & Staff, J. (2012). Teenage employment and career readiness. New directions for youth development, 2012(134), 23-31. ‏
Grigal, M., Cooney, L., & Hart, D. (2019). Promoting college and career readiness with middle school youth with disabilities: Lessons learned from a curriculum development project. Career Development and Transition for Exceptional Individuals, 42(1), 64-71. ‏
Hamilton, S. F., & Hamilton, M. A. (2012). Development in youth enterprises. New directions for youth development, 2012(134), 65-75. ‏
Hmieleski, K. M., & Baron, R. A. (2008). When does entrepreneurial self‐efficacy enhance versus reduce firm performance? Strategic Entrepreneurship Journal, 2(1), 57-72. ‏
Huddleston, P., Mann, A., & Dawkins, J. (2012). Employer engagement in English independent schools (pp. 163–175). London: Education and Employers Taskforce.
Hui, K., & Lent, R. W. (2018). The roles of family, culture, and social cognitive variables in the career interests and goals of Asian American college students. Journal of counseling psychology, 65(1), 98. ‏
Hutchinson, J. (2018). Career guidance in five English independent schools. British Journal of Guidance & Counselling, 46(1), 51-65. ‏
Jackson, A., Mentzer, N., & Kramerbottiglio, R. (2020). soft robotics as emerging technologies: preparing students for future work through soft robot design experiences. Technology and Engineering Teacher, 79(6), 8-14. ‏
Jarkawi, H. (2016). planning a friendly career of students through strategyc approach in smk shuhada banjarmasin.‏
khorasani N. & abedi, M. (2016). sadeghi A. Preschool children’s’ career needs Assessment. Journal of Counseling Research, 15 (59), s97-118. [In Persian].
Klein, D. (2012). Building business‐community partnerships to support youth development. New Directions for Youth Development, 2012(134), 77-84. ‏
‏Lent, R. W., & Brown, S. D. (2013). Social cognitive model of career self-management: toward a unifying view of adaptive career behavior across the life span. Journal of counseling psychology, 60(4), 557.
Liptak, J. J. (2001). Treatment planning in career counseling. (Translated by Mehdi Zare Bahramabadi and Abdullah Shafiabadi) Tehran: Samt Publications,1st edition. [In Persian].
Mau, W. J. (2008). Career development intervention schools. Handbook of school counseling, 497-515. ‏
Mekinda, M. A. (2012). Support for career development in youth: Program models and evaluations. New directions for youth development, 2012(134), 45-54. ‏
Mousavi, S. N., Sepahvand, R., Shariat Nejad, A., & Mousavi, N. (2021). Identifying and explaining Proactive career behaviours to improve employability of employers using fuzzy Delphi method. Career and Organizational Counseling, 12(45), 31-52. ‏[In Persian].
Navidi, A. (2018). Academic Guidance in Iranian Educational System: Practical Experiences and Lasting Challenges. Quarterly Journal of Education, 34 (1), 9-34. ‏[In Persian].
Niles, S. G., & Harris-Bowlsbey, J. (2013). Career development interventions in the 21st century (p. 528). Boston, MA: Pearson.
Oliveira, Í. M., & Araújo, A. M. (2021). Career exploration as a foundation for career developmental learning and academic success in childhood. British Journal of Guidance & Counselling, 1-20. ‏
Parishany, N., & Nilforooshan, P. (2017). Career indecision in boys: The role of individual factors and parenting styles. Knowledge & Research in Applied Psychology, 15(57), 55-63. ‏‏[In Persian].
Park, K., Woo, S., Park, K., Kyea, J., & Yang, E. (2017). The mediation effects of career exploration on the relationship between trait anxiety and career indecision. Journal of Career Development, 44(5), 440-452.
Perry, J. C., & Wallace, E. W. (2012). What schools are doing around career development: Implications for policy and practice. New directions for youth development, 2012(134), 33-44. ‏
Pordelan, N., Karimyan., A., Heydari., Z. & Hosseinian., S. (2016). Examined the role of family education classes in career adaptability of first year high school student. Quarterly Journal of Career & Organizational Counselin, 8 (27), 58-77. ‏[In Persian].
Porfeli, E. J., & Lee, B. (2012). Career development during childhood and adolescence. New directions for youth development, 2012(134), 11-22.
Praskova, A., Creed, P. A., & Hood, M. (2015). Career identity and the complex mediating relationships between career preparatory actions and career progress markers. Journal of vocational behavior, 87, 145-153. ‏
Radcliffe, R. A., & Bos, B. (2013). Strategies to prepare middle school and high school students for college and career readiness. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 86(4), 136-141. ‏
Ranjgar, B., Mirhashemi, M., & Pasha Sharifi, H. (2021). A Meta-Analysis of Individual, Familial, and School Factors Affecting Academic Performance and Dropout among High School Students. Journal of Research in Educational Science15(54), 18-32. [In Persian].
Rezaei Madani, M., Kalantar Hormozi, A., & Naeimi, E. (2019). The survey of the process of new academic guidance in ninth grade from the perspective of school counselors. Counseling Culture and Psycotherapy10(39), 27-48. ‏[In Persian].
Rios, J. A., Ling, G., Pugh, R., Becker, D., & Bacall, A. (2020). Identifying critical 21st-century skills for workplace success: A content analysis of job advertisements. Educational Researcher, 49(2), 80-89.‏
Roessler, R. T., Hennessey, M. L., Hogan, E. M., & Savickas, S. (2009). Career Assessment and Planning Strategies for Postsecondary Students with Disabilities. Journal of Postsecondary Education and Disability, 21(3), 126-137. ‏
Sadeghi, A. (2011). The progress and factors affecting the career development of middle school, high school and pre-university students. PhD thesis, Isfahan University, Faculty of Educational Sciences and Psychology, guidance and counseling. ‏[In Persian].
Sadeghi, A. (2015). The Investigation of Relationship of Family Support, Career Selfefficacy and Self-esteem with Decision making Self-efficacy on Junior High School Students. Journal of Psychological Achievements, 22(1): 227-244. [In Persian].
Sadeghi, A., Baghban, I., Bahrami, F., Ahmadi, A., & Molavi, H. (2012). The Study of Factors That Affect Students᾽ (8-12) Career Development in Isfahan. Journal of Psychological Achievements, 19(1): 1-18. [In Persian].
Samiee, F., Akrami, N., & Golkian, M. (2018). Studying the Effect of Job Role Playing Games on Students’ Responsibility, Career Adaptability, and Dysfunctional Career Thoughts. ‏. Journal of Counseling Research, 16 (64), 97-113. [In Persian].
Samiee, F., Baghban, I., Abedi, M., Sadeghian, A. (2013). A Study of Cognitive Process Development of Occupational Aspirations on Children. Social Cognition, 1(2), 69-80. [In Persian].
Sarmento, T., Ferreira, F., Madeira, R., Silva, A. N., Silva, M. C., & Rocha, M. D. (2017). Brincar e aprender na infância. Porto: Porto Editora. ‏
Savickas, M. L. (2011). Career path counseling. (Translated by Parisa Nilfroshan). Isfahan: University of Isfahan Jahad Publications, 1st edition. [In Persian].
Shafiabadi, A. A. (2016). Career guidance and counseling and theories of career choice (with general revision and additions). Tehran: Rushd Publications, 26th edition. [In Persian].
Sink, C. A. (2005). Contemporary school counseling: Theory, research, and practice. ‏(Translated by Ali Mohammad Nazari and Ali Akbar Suleimanian) Tehran: ELM Publications, 1st edition. [In Persian].
Solberg, V. S., Howard, K. A., Blustein, D. L., & Close, W. (2002). Career development in the schools: Connecting school-to-work-to-life. The Counseling Psychologist, 30(5), 705-725. ‏
Sovet, L., & Metz, A. J. (2014). Parenting styles and career decision-making among French and Korean adolescents. Journal of Vocational Behavior, 84(3), 345-355. ‏
Tytler, R., & Peterson, S. (2004). From “try it and see” to strategic exploration: Characterizing young children's scientific reasoning. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 41(1), 94-118. ‏
Vakilzadeh, N. & sadeghi, A. (2016). On the Comparison of the Effect of Constructivist Career Counseling on Career Adaptability of Female Students in Families with and without Addicts. Scientific Quarterly Research on Addiction, 10 (37):43-57. [In Persian].
Van Tuijl, C., & van der Molen, J. H. W. (2016). Study choice and career development in STEM fields: an overview and integration of the research. International journal of technology and design education, 26(2), 159-183. ‏
Warren, A. L. (2012). The Relationship Between Self-Esteem and Career Choices Amongst African American High School Students (Doctoral dissertation, Howard University). ‏
Watson, M., Nota, L., & McMahon, M. (2015). Evolving stories of child career development. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 15(2), 175-184. ‏
Winkel, W. S., & Hastuti, S. (2004). Bimbingan dan Konseling. Yogyakarta: Media Abadi.
Xu, H., Hou, Z. J., & Tracey, T. J. (2014). Relation of environmental and self-career exploration with career decision-making difficulties in Chinese students. Journal of Career Assessment, 22(4), 654-665.
Zabihi Jalali Zavareh, A. (2016). Qualitative investigation of factors affecting the path of career development of students on the threshold of choosing a major. Master's thesis, Allameh Tabatabai University, Faculty of Psychology and Educational Sciences, guidance and counseling. ‏[In Persian].
Zabihi, J. Z. E., Kazemian, S., & Kasaee, A. (2020). Qualitative study of beliefs in the career development of high school students. ‏psychological science, 18 (84), 2273-2278. ‏[In Persian].
Zandipur, Tayyaba. (2012). Career counseling theories, methods and techniques. Tehran: Danjeh Publishing House, 1st edition. [In Persian].
Zunker, V. G. (2006). Career counseling: a holistic approach. (Translated by Ali Mohammad Nazari, Farshad Mohsenzadeh and Alireza Bustanipour). Tehran: Samit Publishing House, 1st edition. [In Persian].