نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی و روان‏شناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی و روان‏شناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 استاد گروه علوم تربیتی و روان‏شناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

آموزش یکی از اساسی ترین نیازهای بشر است و توانایی حل مساله نیز از الزامات ادامه زندگی است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه دانش محتوایی معلم بر ارتقا توانایی حل مساله دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر کرمان انجام پذیرفته است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا در حوزه تحقیقات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر کرمان در سال 99-1398 بودند که بنابرآمار اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان تعدادشان برابر با 7720 نفر بود. براساس جدول گرجسی-مورگان، 370 نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای دو مرحله ای به عنوان نمونه برای مطالعه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مهارت حل مسئله کسیدی و لانگ (1996) و پرسشنامه استانداردهای حرفه ای معلمان دانشگاه آیداهو (2000)استفاده شد. تحلیل نتایج با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره در قالب نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که دانش محتوایی معلمان با مولفه های سبک حل مساله خلاقیت، اعتماد در حل مساله، سبک گرایش، درماندگی در حل مساله، مهارگری حل مساله رابطه ی مثبت و معنی داری(p≤0/05) وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که معلم و توانایی وی با ارتقا توانایی سطح مساله مرتبط می باشد.

کلیدواژه‌ها

آقازاده، م. (1388). راهنمای روش‏های نوین تدریس (بر پایه پژوهش‏های مغز محوری، ساختگرایی، یادگیری از طریق همیاری، فراشناخت و ...). تهران: آییژ.
ادیب نیا، الف. (1389). روش‏های تدریس پیشرفته. شوشتر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
رحال زاده، ر. (1386). روش‏های برتر تدریس با تأکید بر انواع طراحی آموزشی. تهران: جهاد دانشگاهی، واحد تربیت‏معلم.
حسینیان، ب.، نیلی، م.، و شریفیان، ف. (1399). بررسی تطبیقی ابعاد برنامه‏های توسعه حرفه‏ای معلمان ابتدایی در ایران و کشورهای منتخب. نشریه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 14(49)، 73-90.
جی، م و رابرت، اس. (1390). ابعاد تفکر در برنامه‏ریزی درسی و تدریس. ترجمۀ قدسی احقر. تهران: یسطرون.
ساکی، ر.، قلی پور هفت‏خوانی، ز.، و رضایی، م. (1389). بررسی رابطه تعهد سازمانی معلمان با عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان در مدارس راهنمایی دخترانه منطقه 6 شهر تهران. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، ۴ (۳)، 61-85.
شعبانی، ح. (1392). تأثیر روش حل مسئله به‏صورت گروهی بر تفکر و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان پایۀ چهارم ابتدایی شهر تهران در درس علوم، پایان‏نامۀ دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
عبدالهی، ب.، دادجوی توکلی، ع.، و یوسلیانی، غ. (1393). شناسایی و اعتبارسنجی شایستگی‏های حرفه‏ای معلمان اثربخش. نوآوری‏های آموزشی، 13(1)، 25-48.
علمی، م.، و رستگارپور، ح. (1397). مطالعه اثر فناوری اطلاعات در فرآیند یاددهی و یادگیری از دیدگاه آموزگاران. نشریه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 12(ویژه‏نامه)، 267-286.
علیزاده، الف.، و محمدرضایی، ع. (1388). بررسی منزلت اجتماعی حرفه‏ای معلمی (دبیر دبیرستان و آموزگاران دبستان) و تغییرات آن در طول سه دهه گذشته. نوآوری‏های آموزشی، 8(1)، 7-26.
فتحی آذر، الف. (1387). روش‏ها و فنون تدریس، چاپ دوم. تبریز: دانشگاه تبریز.
ملکی، ح. (1384). صلاحیت‏های حرفه‏ای معلمی. تهران: مدرسه.
ناصری، ح. (1387). مهارت‏های زندگی. تهران: سازمان بهزیستی کشور، معاونت فرهنگی و پیشگیری.
نوبهار، ف. (1390). مقایسه تأثیر دو روش تدریس بحث گروهی و حل مسئله بر میزان یادگیری و یادداری درس تعلیمات اجتماعی دانش‏آموزان دختر پایه پنجم شهرستان اسفراین سال 90-1389، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
Abdullahi، B. & Dadjavi Tavakoli، A. yosiliani، G. (2014). Identify and validate the professional competencies of effective teachers. Educational Innovations، 13 (1)، 25-48. [In Persian]
Adibnia, A. (2010). Advanced teaching methods. Shushtar: Islamic Azad University. [In Persian]
Aghazadeh, M. (2009). A guide to new teaching methods (based on brain-centered research، constructivism، collaborative learning، metacognition، etc.). Tehran: Ayizh. [In Persian]
Akinsola, M. K. (2008). Relationship of some psychological variables in predicting problem solving ability of in-service mathematics teachers. The Mathematics Enthusiast5(1), 79-100.
Alizadeh، A. & Mohammad Rezaei، A. (2009). Assessing the professional social status of a teacher (high school teacher and primary school teachers) and its changes over the past three decades. Educational Innovations، 8 (1)، 7-26. [In Persian]
Clotfelter, C. T., Ladd, H. F., & Vigdor, J. L. (2010). Teacher credentials and student achievement in high school: A cross-subject analysis with student fixed effects. Journal of Human Resources, 45(3), 655-681.
Cochran-Smith, M. (2020). Toward a theory of teacher education for social justice. In M. Fullan, A. Hargreaves, D. Hopkins, & A. Lieberman (Eds.), International handbook of educational change (2nd ed., pp. 445-467). New York, NY: Springer. 
Cochran-Smith, M., Piazza, P., & Power, C. (2013). The politics of accountability: Assessing teacher education in the United States. Educational Forum, 77(1), 6-27.
Danielssen, D., & Cook-Sather, A. (2007). Handbook of Student Experience in Elementary and Secondary School. Published by Springer.
Edwards, F. (2018). Learning communities for curriculum change: key factors in aneducational change process in New Zeland, Professional Development in Education, 38(1), 25-48.
Elmi, M. & Rastegarpour, H. (1397). Study of the effect of information technology in the process of teaching and learning from the perspective of teachers. Journal of Research in Educational Systems, 12 (special issue), 267-286. [In Persian]
Fathi Azar، A. (2008). Teaching methods and techniques. Second Edition، Tabriz: Tabriz University Press. [In Persian]
Hattie, J (2018). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London: Routledge.
Hosseinian, B., Neely, M., & Sharifian, F. (2020). A Comparative Study of the Dimensions of Primary Teacher Professional Development Programs in Iran and Selected Countries. Journal of Research in Educational Systems, 14(49),. [In Persian]
Ibrahim, N., Shak, M. S. Y., Mohd, T., Zaidi, A., & Yasin, S. M. A. (2015). The importance of implementing collaborative learning in the English as a second language (ESL) classroom in Malaysia. Procedia Economics and Finance, 31, 346–353.
Jay، M. and Robert et al. (2011). Dimensions of thinking in curriculum planning and teaching. Translated by Ghodsi Ahqr، Tehran: Yastroon Publications. [In Persian]
Koster، B.، Mieke، B.، Fred، K.، & Theo، W. (2005). Quality requirements for teacher educators. Teaching and Teacher Education، 21(2)، 158-161.
Maleki، H. (2005). Teacher Professional Qualifications، Tehran، Madrasa Publications. [In Persian]
Marinkovic, S; Dragana, B; Zlatic, L (2015) Teachers' Competence as the Indicator of the Quality and Condition of Education. University of Kragujevac, Serbia - National park service employees (2000). Essential competencies.
Marzano، R. J.، (2017).Classroom management that works: Research-based strategiesfor every teacher. Alexandria، VA: ASCD.
Mayers، J. (2011). Applying multimedia design principles enhanceslearning in medical education. MEDICAL EDUCATION 2011;45: 818–826.
Naseri، H. (2008). Life skills. Tehran: Publications of the Welfare Organization، Deputy Minister of Culture and Prevention. [In Persian]
Nijveldt، M.، Mieke، B.، Douwe، B.، Nico، V.، & Theo، W. (2015). Assessing the interpersonal competence of beginning teachers: The quality of the judgment process، International Journal of Educational Research، 43، 89 -102.
Nobahar، F. (2011). Comparison of the effect of two methods of teaching group discussion and problem solving on the learning and retention rate of social education course for fifth grade female students in Esfarayen، 2010-2011، M.Sc. Thesis، Allameh Tabatabaei University، Tehran. [In Persian]
Petrovici, C. (2014). Professional and transversal competences of future teachers for preschool and primary school education. Procedia - Social and Behavioral Sciences,724-730
Rahalzadeh، R. (2007). Top teaching methods with emphasis on a variety of educational design. Tehran: University Jihad، Teacher Training Unit. [In Persian]
Rosenshine، B. (2008). Five meanings of direct instruction. Center on Innovation & Improvement. Retrieved
Saki، R. & Gholipour Haftkhani، Z.، Rezaei، M. (2010). Investigating the Relationship between Teachers' Organizational Commitment and Students' Academic Performance in Girls' Middle Schools in District 6 of Tehran. Quarterly Journal of Educational Leadership and Management، 4 (3)، 61. [In Persian]
Shabani، H. (2013). The effect of group problem solving method on thinking and academic achievement of fourth grade elementary students in Tehran in science course. Doctoral dissertation. Tarbiat Modares University. [In Persian]
Silver، W. S. (2012). Origins and pawns in the classroom: Self- report. and projective assessments of individual differences in children's perceptions. Journal of Personality and Social Psychology، 50، 550-558.
Smith، H. (2010). Is This a Useful Concept to Apply to Schools?. International Education Journal، 3(1)، 22-25.
Stronge، J. H. (2002). Qualities of effective teachers. Alexandria، VA: Association for Supervision and Curriculum Development.