نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری اخلاقی در اثربخشی سازمانی مدارس با نقش میانجی خلاقیّت و توانمندسازی روان‌شناختی معلّمان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل معلّمان ناحیه 1 شیراز در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 2209 نفر بودند، که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و بر مبنای فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم 327 معلّم از این جامعه انتخاب شد. برای جمع‏آوری داده‌ها از چهار پرسشنامه رهبری اخلاقی (Kalshoven et al., 2011)؛ توانمندسازی روان‌شناختی (Spreitzer, 1995)؛ خلاقیّت کارکنان (Torrance, 1963) و پرسشنامه اثربخشی سازمانی مدارس (Serjivani et al., 1992) استفاده گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از مدل‏سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته‏های پژوهش نشان داد که: رهبری اخلاقی، توانمندسازی روان‌شناختی و خلاقیّت، اثر مستقیم، مثبت و معناداری در سطح 05/0 بر اثربخشی سازمانی دارد؛ همچنین رهبری اخلاقی با میانجی‏گری توانمندسازی روان‌شناختی و خلاقیّت اثر غیرمستقیم، مثبت و معنادار بر اثربخشی سازمانی دارد. از یافته‏ها می‏توان نتیجه گرفت که رهبران اخلاقی به همراه نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی و خلاقیّت معلّمان، دارای نقش مؤثّری در اثربخشی سازمانی مدارس می‏باشند؛ بنابراین چنانچه مدیران و رهبران مدارس از خصایص مثبت رهبری اخلاقی برخوردار باشند و در این فرایند از راهبردهایی مانند توانمندسازی روان‌شناختی و خلاقیّت معلّمان بهره گیرند، می‏توانند شرایط مساعدی جهت همکاری و مشارکت هر چه بیشتر معلّمان در امور مختلف مدرسه و درنهایت اثربخشی مدرسه فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها

آزادی، ن.، معظمی، م.، و هاشمی، س. م. (1398). بررسی تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان بر اثربخشی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه خوارزمی). مطالعات رفتاری در مدیریت، 10(19)، 21-33.
اردلان، م. ر.، تعجبی، م؛ و معجونی، ح. (1398). نقش رهبری اخلاقی در رفتار شهروندی سازمانی با میانجی‌گری عدالت سازمانی و تعهد سازمانی. نشریه مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، 8(۲)، ۴۶-۱1.
امام‌جمعه، م. ر.، کرامت، ع؛ و ساکی، ر. (1395). رابطه‌ بین رهبری فکورانه با اثربخشی مدارس ابتدایی شهر قدس بر اساس الگوی پارسونز. فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 7(28)، 149-168.
امینی، ج.، رضارفیعی، ح؛ و افشار، ع. (1396). رابطه رهبری اخلاقی فرماندهان با اثربخشی سازمانی در فرماندهی انتظامی استان کردستان. پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 12(3)، 361-378.
بنیسی، پ. (1396). رابطه سازمان یادگیرنده و رهبری اخلاقی با توانمندسازی روان‌شناختی مدیران مدارس متوسطه شهر تهران با میانجیگری هوش معنوی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 11(3)، 31-49.
تاجدار، س؛ و صفر محمدلو، ش. (1398). بررسی رابطه رهبری اخلاقی و توانمندسازی روان‌شناختی با توجه به نقش تعدیلگری رفتار شهروندی سازمانی. مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، 2(17)، 61-76.
ثابت اقلیدی، ح. ر. (1390). رابطه‏ی بین سبک رهبری مدیران، جو مدرسه و اثربخشی مدارس متوسطه شهر اقلید. پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مرودشت.
چراغی، ج. خ.، شریعتمداری، م.، حمیدی فر، ف؛ و شوقی، ب. (1399). ارائه مدل ساختاری رهبری فضیلت‌گرا به‌منظور پیش‌بینی اشتیاق شغلی، رضایت شغلی و رفتارهای نوآورانه بر اساس تعهد سازمانی، جوسازمانی و راهبردهای مدیریتی (موردمطالعه: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران). نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 14(51)، 81-97.
خلعتبری، ج. (1395). تعیین اثربخشی آموزش ابراز وجود بر میزان خلاقیت دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(3)، 197-211.
رجب دری، ح.، مالمیر، م؛ و خرمین، م. (1400). رابطه رهبری اخلاقی و خلاقیت کارکنان: نقش تعدیل‌گر ارتباط مدیر و کارکنان. اخلاق در علوم و فن‌آوری. ۱۶ (۲)، 1۰۸-۱۱۴.
رحیمیان، ح. (1395). کاوشی در اثربخشی مدارس علامه تهران، در چارچوب پژوهش مدارس اثربخش. پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی، 2(8)، 51-69.
رحیمی‏نژاد، س. پ؛ و گل‏پرور، م. (1398). کارکردهای رهبری اخلاقی و رهبری حمایتی برای سرمایه روان‌شناختی و اثربخشی سازمانی. اخلاق در علوم و فن‌آوری، ۱۴ (۱)، ۲۶-۳۴.
زند، غ.، احقر، ق؛ و احمدی، ا. (1397). رابطه راهبردهای مدیریت دانش، مهارت‌های کارآفرینی و توانمندسازی کارکنان با اثربخشی سازمانی و ارائه الگوی مناسب. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 12(3)، 141-160.
زندکریمی، م. (1398). بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تسهیم دانش با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی معلمان. روان‏شناسی مدرسه، 8(1)، 87-107.
طوطیان، ص.، مهرآرا، ا؛ و بیگدلی، م. (1397). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت و عملکرد سازمانی منابع انسانی مدیران آموزش‌وپرورش منطقه 5 استان تهران. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(ویژه‌نامه)، 749-766.
عامری‏نسب، س.، نصراصفهانی، ع؛ و غضنفری، ا. (1392). رابطه‏ی بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان. پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی، 1(5)،107 - 128.
عرب‏زاده، م.، زارعی، ع.، خدایاری، ع.، پورکیانی، م؛ و هنری، ح. (1400). همبستگی توانمندسازی روان‌شناختی و خلاقیت مدیران ورزشی در جذب خیرین. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت، ۱۰ (۵)، 121-132.
عمارلو، ح. (1396). بررسی تأثیر توانمندسازی ساختاری با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی بر تعالی سازمانی (موردمطالعه: شرکت پایش ارمغان یاران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واحد رشت.
فاضل، ا.، کمالیان، ا. ر؛ و روشن، س. ع. (1395). رابطۀ رهبری اخلاقی با توانمندسازی دانشجویان. اخلاق در علوم و فن‌آوری، ۱۱ (۳)، ۵۹-۶۸.
قنبری، س.، اردلان، م. ر؛ و محمدی، ب. (1393). بررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیت با اثربخشی سازمانی مدارس دوره متوسطه شهرستان سنندج. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4(2)، 135-151.
کوهی، ا. ح.، هاشمی، ا.، مینائی، ع؛ و دهقان، ا. (1398). رابطه بین ساختار توانمندساز مدارس با خشنودی شغلی معلمان و اثربخشی مدارس مقطع ابتدایی شهرستان قرچک. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 11(40)، 99-114.
مرسل، ب.، فهیمی‏نژاد، ع.، سیاوشی، م؛ و عامریان، ح. (1398). پیش‌بینی تعالی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان از طریق توانمندسازی ساختاری و روان‌شناختی کارکنان. علوم حرکتی و رفتاری، 2(1)، 32-44.
مطلبی ورکانی، ابوطالب؛ مظاهری، ساناز و عالی‌پور، علیرضا. (1397). ترسیم مدل ساختاری برای تبیین تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر خلاقیت کارکنان با تأکید بر نقش مدیریت دانش. مجله علمی مدیریت سرمایه اجتماعی، 5(3)، 411-432.
مهاجران، ب؛ و دیوبند ا. (1396). تحلیل رابطۀ سبک رهبری اخلاقی و سکوت سازمانی با خلاقیت کارکنان. اخلاق در علوم و فن‌آوری. ۱۲ (۲)، ۱۳۷-۱۴۸.
مهری، د.، ابوالقاسمی، م.، محجوب عشرت آبادی، ح؛ و مهدوی نیک، م. (1392). بررسی رابطه سبک‌های رهبری مدیران با خلاقیت در معلمان مدارس پسرانه ابتدایی شهر پُل‌دختر. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3(3)، 187-209.
نوروزی سید حسینی، ر.، سپهوند، ر.، موسوی چشمه کبودی، ک؛ و فتاحی مسرور، ف. (1396). طراحی مدل ساختاری ارتباط مدیریت استعداد با توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران. مدیریت منابع انسانی در ورزش، 5(1)، 49-65.
References
Ahmad, I., Donia, M. B., Khan, A., & Waris, M. (2019). Do as I say and do as I do? The mediating role of psychological contract fulfillment in the relationship between ethical leadership and employee extra-role performance. Personnel Review, 48(1), 98-117.
Akhtar, C. S., Awan, S. H., Naveed, S., & Ismail, K. (2018). A comparative study of the application of systems thinking in achieving organizational effectiveness in Malaysian and Pakistani banks. International Business Review, 27(4), 767-776.
Aldaihani, S. G. (2019). Administrative empowerment among Kuwait University staff and its effect on their job satisfaction. Journal of Applied Research in Higher Education. 12(2), 210-229. https://doi.org/10.1108/JARHE-02-2019-0027.
Ali, I., Ali, M., Leal-Rodríguez, A. L., & Albort-Morant, G. (2019). The role of knowledge spillovers and cultural intelligence in enhancing expatriate employees' individual and team creativity. Journal of Business Research, 101, 561-573.
Ambad, S. N. A., Kalimin, K. M., Damit, D. H. D. A., & Andrew, J. V. (2021). The mediating effect of psychological empowerment on leadership styles and task performance of academic staff. Leadership & Organization Development Journal. 42(5), 763-782.
Ameri Nasab, S., Nasr Esfahani, A., & Ghazanfari, A. (2013). The Relation between Ethical Leadership and Empowerment of the Employees. Journal of Research in Human Resources Management, 5(1), 107-128. [in Persian].
Amini, J., Reza Rafiee, H., & Afshar. A. (2017). Relationship of Ethical Leadership with Organizational Effectiveness (Case Study: Kurdistan Provincial Police Command). Police Management Studies Quarterly, 12(3), 361-378. [in Persian].
Ammarloo, H. (2018). The impact of structural empowerment,mediating role of psychological empowerment on organizational excellence (Studied case: Payesh Armaghan Yaran Company). Master Thesis, Payame Noor University of Rasht. [in Persian].
Arabzade, M., Zarei, A., Khodayari, A., Pourkiani, M., & Honari, H. (2021). Correlation Between Psychological Empowerment and Creativity of Sports Managers in Attracting Donors. JHPM, 10(5), 121-132. [in Persian].
Ardalan, M. R., Taajobi, M., & Majooni, H. (2020). The Role of Ethical Leadership in Organizational Citizenship Behavior by Mediating Organizational Justice and Organizational Commitment. MEO, 8(2), 11-46. [in Persian].
Arnett, D. B., Sandvik, I. L., & Sandvik, K. (2018). Two paths to organizational effectiveness–Product advantage and life-cycle flexibility. Journal of Business Research, 84, 285-292.
Azadi, N., Moazami, M., & Hashemi, S. (2019). Investigating the effect of employees' psychological empowerment on organizational effectiveness (Case study: Kharazmi University staff). Behavioral Studies in Management, 10(19), 21-33. [in Persian].
Babcock-Roberson, M. E., & Strickland, O. J. (2010). The relationship between charismatic leadership, work engagement, and organizational citizenship behaviors. The Journal of psychology, 144(3), 313-326.
Banici, P. (2017). The Relationship between Learning Organization and Ethical Leadership with Psychological Empowerment of High School Principals in Tehran with Mediated Spiritual Intelligence. Quarterly Journal of Educational Leadership and Administration, 11(3), 31-49. [in Persian].
Benoliel, P., & Berkovich, I. (2020). Learning from intelligent failure: an organizational resource for school improvement. Journal of Educational Administration. 59(4), 402-421. https://doi-org.librarylogin-cupey.uagm.edu/10.1108/JEA-07-2020-0155.
Boonla, D., & Treputtharat, S. (2014). The relationship between the leadership style and school effectiveness in school under the office of secondary education area 20. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 112, 991-996.
Cheng, J. W., Chang, S. C., Kuo, J. H., & Cheung, Y. H. (2014). Ethical leadership, work engagement, and voice behavior. Industrial Management & Data Systems, 114(5), 817-831.
Cheraghi, J., Shariatmadari, M., Hamidifar, F., & Shoghi, B. (2020). Presenting a Structural Model of Virtual Leadership to Predict Job Desire, Job Satisfaction, and Innovative Behaviors Based on Organizational Commitment, Organizational Climate, and Management Strategies. Journal of Research in Educational Science, 14(51), 81-97. [in Persian].
Dabo, Z., & Ndan, R. T. (2018). Impact of employee empowerment on organization performance: evidence from quoted bottling companies in kaduna. International Journal of Economics, Business and Management Research2(1), 360-369.
Douglas, S., Merritt, D., Roberts, R., & Watkins, D. (2021). Systemic leadership development: impact on organizational effectiveness. International Journal of Organizational Analysis. DOI 10.1108/IJOA-05-2020-2184.
Emamjome, M. R., Karamat, A., & Saki, R. (2017). The Relationship between Reflective Leadership and Primary Schools Effectiveness in Quds City Based on Parsons Model. Journal of New Approaches in Educational Administration, 7(28), 149-168. [in Persian].
Fazel, A., Kamalian, A. R., & Roushan, S. A. (2017). Relationship between Ethical Leadership and Student’s Empowerment. Ethics in science and Technology, 11(3), 59-68. [in Persian].
Ferguson, J. (2017). A theoretical framework and exploration of organizational effectiveness of schools. Educational Administration Quarterly, 21(2), 117-134.
Ghanbari, S., Ardalan, M. A., & Mohammadi, B. (2014). The Relationship between Emotional Intelligence and Creativity with the Organizational Effectiveness. Innovation and creativity in Human Sciences, 4(2), 135-151. [in Persian].
González, E. C. (2020). A Comparison of Demographic Profiles and Academic Outcomes of Charter Schools and Traditional Public Schools in Fresno, Kings, Madera, and Tulare Counties (Doctoral dissertation, California State University, Fresno).
Jena, L. K., Bhattacharyya, P., & Pradhan, S. (2019). Am I empowered through meaningful work? The moderating role of perceived flexibility in connecting meaningful work and psychological empowerment. IIMB Management Review, 31(3), 298-308.
Kalshoven, K., Den Hartog, D. N., & De Hoogh, A. H. (2011). Ethical leadership at work questionnaire (ELW): Development and validation of a multidimensional measure. The Leadership Quarterly, 22(1), 51-69.
Khalatbari. J. (2016). Determining the Effectiveness of Expression Training on Level of Creativity in Elementary School Boy Students. Quarterly Journal of Innovation and Creativity in the Humanities, 5(3), 197-211. [in Persian].
Koohi, A. H., Hashemi, A., Minai, A., & Dehghan, A. (2019). The Relationship between School Empowerment Structure and Teachers' Job Satisfaction and Elementary School Effectiveness in Qarchak City. Journal of Career and Organizational Counseling, 11(40), 99-114. [in Persian].
Mahmoud, M. A., Ahmad, S., & Poespowidjojo, D. A. L. (2021). Psychological empowerment and individual performance: the mediating effect of intrapreneurial behaviour. European Journal of Innovation Management. DOI 10.1108/EJIM-12-2020-0517.
Mehri, D., Abolghasemi, M., Mahboub Eshratabadi, H., & Mahdavi Nik, M. (2014). Examining the Relationship between Leadership Styles of School Administrators and Teachers Creativity in Elementary Schools of Poldokhtar. Innovation and creativity in Human Sciences, 3(3), 187-209. [in Persian].
Mohajeran, B., & Divband, A. (2017). Analyzing the Relationship between Ethical Leadership and Organizational Silence with Employees Creativity. Ethics in science and Technology, 12(2), 137-148. [in Persian].
Morsal, B., Fahiminezhad, A., Siavashi, M., & Ameriyan, H. (2019). Prediction of organizational exellence in the ministry of sports and youth by staff structural and psychological empowerment. journal of motor and behavioral sciences, 2(1), 32-44. [in Persian].
Motallebi Varkani, A., Mazaheri, S., & Aalipour, A. (2018). Drawing Structural Model for Explaining the Impact of Social Capital on Creativity of Employees with Emphasis on Knowledge Management. Social Capital Management, 5(3), 411-432. [in Persian].
Mubarak, N., Khan, J., Safdar, S., Muhammad, S., & Riaz, A. (2021). Ethical leadership in project-based organizations of Pakistan: the role of psychological empowerment and Islamic work ethics. Management Research Review. DOI 10.1108/MRR-08-2020-0536.
Muniandi, J., Richardson, C., & Salamzadeh, Y. (2021). Ethical leadership and quality of leader-subordinate relationship among women working in multinational enterprises in Malaysia, moderating role of employee psychological empowerment. Gender in Management: An International Journal. DOI 10.1108/GM-02-2021-0038.
Nazir, S., Shafi, A., Asadullah, M. A., Qun, W., & Khadim, S. (2021). How does ethical leadership boost follower's creativity? Examining mediation and moderation mechanisms. European Journal of Innovation Management. 24(5), 1700-1729.
Norouzi Seyyed Hoseini, R., Sepahvand, R., Mousavi Cheshmeh Kaboudi, K., & Fatahi Masrour, F. (2017). Designing a Structural Model of the Relationship of Talent Management with Empowerment of Personnel and Organizational Effectiveness of Sport and Youth Offices of Tehran Province. Journal of Human Resource Management in Sport, 5(1), 49-65. [in Persian].
Parhamnia, F., Farahian, M., & Rajabi, Y. (2021). Knowledge sharing and self-efficacy in an EFL context: the mediating effect of creativity. Global Knowledge, Memory and Communication. DOI 10.1108/GKMC-03-2021-0040.
Pashiardis, P., & Kafa, A. (2021). Successful school principals in primary and secondary education: a comprehensive review of a ten-year research project in Cyprus. Journal of Educational Administration. DOI 10.1108/JEA-04-2021-0081.
Rahimian, H. (2016). A study of the effectiveness of Allameh High and Middle Schools in Tehran, based on the “Effective Schools" framework. Educational Leadership and Management Research, 2(8), 51-69. [in Persian].
Rahiminejad, S. P., & Golparvar, M. (2019). Functions of Ethical Leadership and Supportive Leadership for Psychological Capital and Organizational Effectiveness. Ethics in science and Technology, 14(1), 26-34. [in Persian].
Rajab Dori, H., Malmir, M. & Khormin, m. (2021). The Relationship between Ethical Leadership & Employee Creativity: The Moderating Role of Manager-Employee Relationship. Ethics in science and Technology. 16(2), 108-114. [in Persian].
Sabet Eqlidi, H. (2011). Relationship between principals' leadership style, school atmosphere and the effectiveness of Eghlid high schools. Master Thesis. Islamic Azad university. Marvdasht unit. [in Persian].
Sablo Sutton, S., Cuéllar, C., González, M.P., & Espinosa, M.J. (2021), "Pedagogical mentoring in Chilean schools: an innovative approach to teachers' professional learning". International Journal of Mentoring and Coaching in Education. https://doi-org.librarylogin-cupey.uagm.edu/10.1108/IJMCE-01-2021-0028.
Semedo, A. S., Coelho, A., & Ribeiro, N. (2018). The relationship between authentic leaders and employees’ creativity: What are the roles of affective commitment and job resourcefulness?. International Journal of Workplace Health Management, 11(2), 58-73.
Shafique, I., Ahmad, B., & Kalyar, M. N. (2019). How ethical leadership influences creativity and organizational innovation: Examining the underlying mechanisms. European Journal of Innovation Management. 23(1), 114-133. https://doi.org/10.1108/EJIM-12-2018-0269.
Shareef, R. A., & Atan, T. (2019). The influence of ethical leadership on academic employees’ organizational citizenship behavior and turnover intention: Mediating role of intrinsic motivation. Management Decision, 57(3), 583-605.
Shet, S. V., Patil, S. V., & Chandawarkar, M. R. (2019). Competency based superior performance and organizational effectiveness. International Journal of Productivity and Performance Management. 68(4), 753-773.
Sicotte, H., De Serres, A., Delerue, H., & Ménard, V. (2019). Open creative workspaces impacts for new product development team creativity and effectiveness. Journal of Corporate Real Estate. 21(4), 290-306. https://doi.org/10.1108/JCRE-10-2017-0039.
Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of management Journal, 38(5), 1442-1465.
Tajdar, S., & Safar Mohammadlu, SH. (2019). Investigating the relationship between ethical leadership and psychological empowerment with respect to the moderating role of organizational citizenship behavior. Journal of New Achievements in Humanities Studies, 2(17), 76-61. [in Persian].
Thuan, L.C. Thanh, B.T. (2020). Leader knowledge sharing behavior and follower creativity: the role of follower acquired knowledge and prosocial motivation. Journal of Workplace Learning. 32(6), 457-471.
Tootian, S., Mehrara, A., & Bigdeli, M. (2018). the relationship between personality traits and creativity with the organizational performance of educational managers' human resources in Tehran's fifth region. Journal of Research in Educational Science, 12(Special Issue), 749-766. [in Persian].
Ullah, I., Mirza, B., & Jamil, A. (2021). The influence of ethical leadership on innovative performance: modeling the mediating role of intellectual capital. Journal of Management Development. 40(4), 273-292.
Ullah, Y., Ullah, H., & Jan, S. (2021). The mediating role of employee creativity between knowledge sharing and innovative performance: empirical evidence from manufacturing firms in emerging markets. Management Research Review. DOI 10.1108/MRR-03-2020-0164.
Zand, G., Ahghar, G., & Ahmadi, A. (2018). The Relationship between Knowledge Management Strategies, Entrepreneurial Skills and Empowerment of Employees with Organizational Effectiveness and Presenting an Appropriate Model. Journal of Educational Leadership and Management, 12(3), 141-160. [in Persian].
Zandkarimi, M. (2019). Investigating the Relationship between Ethical Leadership and Knowledge Sharing with the mediating role of Psychological Empowerment of Teachers. Journal of School Psychology, 8(1), 87-107. [in Persian].