نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، مرکز تحصیلات تکمیلی تهران، ایران

چکیده

توسعه ورزش دانش‌آموزی بخش مهمی از توسعه اقتصادی اجتماعی است که می‌تواند موجب افزایش نشاط اجتماعی و بهره‌وری ملی شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل کالبدی بر توسعه ورزش دانش‌آموزی با نقش میانجی سرمایه انسانی شهر تهران بود. روش پژوهش همبستگی با طرح مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش، کارشناسان اداره کل آموزش‌وپرورش، ادارات آموزش‌وپرورش مناطق 19 گانه و معلمان تربیت‌بدنی شهر تهران بودند که تعداد 263 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه عوامل کالبدی مؤمنی زاده (1396)، سرمایه‌های انسانی شاکریان (1392) و توسعه ورزش دانش‌آموزی انصاری (1399) استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برای هر سه پرسشنامه بالای 7/0 به دست آمد. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. بر اساس نتایج مشخص شد که عوامل کالبدی و سرمایه انسانی بر توسعه ورزش دانش‌آموزی اثر مثبت معناداری داشتند، همچنین عوامل کالبدی بر سرمایه انسانی اثر مثبت معناداری داشتند. به‌علاوه مشاهده شد که سرمایه انسانی در ارتباط بین عوامل کالبدی و توسعه ورزش دانش‌آموزی نقش میانجی دارد. نتایج این پژوهش بر لزوم تقویت شاخص‌هایی از قبیل مناسب و کافی بودن زیر‌ساخت‌ها، تسهیلات، زیبایی‌شناختی، امنیت و ایمنی، دسترسی، شایستگی حرفه‌ای و اجتماعی، انگیزش و توانایی رهبری معلمان تربیت‌بدنی در جهت دست‌یابی به اهداف توسعه ورزش دانش‌آموزی به‌ویژه بعد روانی و مهارتی تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

پاداش، د.، کاشف، م.، ثقفی، ف. و حمیدی، م. (1400). شناسایی عدم قطعیت‌های تربیت‌بدنی و ورزش دانش‌آموزی در افق 1404. پژوهش در ورزش تربیتی، 9 (22)، 47-74.
جاویدان، ل.، علی اسماعیلی، ع. و شجاعی، ع. (1397). تدوین الگوی ویژگی‌ها و شایستگی‌های معلمی بر اساس اسناد بالادستی آموزش‌وپرورش. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12، 1123-1136.
جلالی فراهانی، م. (1398). مدیریت اماکن، تأسیسات و تجهیزات ورزشی. چاپ دهم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 41.
شریعتی، ا. (1395). بررسی وضعیت تدریس درس تربیت‌بدنی در مدارس دخترانه دوره اول متوسطه استان خراسان جنوبی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، 55-56.
عزیزی، ا.، اکبری یزدی، ح. و الهی، ع. (1399). تدوین برنامه راهبردی (تدوین، اجرا و ارزیابی) تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش استان لرستان با رویکرد SWOT. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 14، 293-310.
مطلبی جزی، ا. (1397). ارتباط ساختار سازمانی تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش با توسعه ورزش دانش‌آموزی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران، 42.
یوسفی، س. و بدری آذرین، ی. (1397). تعیین مؤلفه‌های مفهومی و کیفی دیوارنگاره‌ها و نوشته‌های مدارس ابتدایی در آموزش و ترغیب دانش‌آموزان به تحرک بدنی و ورزش. مطالعات مدیریت ورزشی، 10(49)، 95-114.
Azizi, A., Akbariyazdi, H., Elahi, A. (2020). Development of Strategic Plan (Formulation, Implementation and Evaluation) of Physical Education in Lorestan Province by SWOT Approach. Journal of Research in Educational Systems, 14, 293-310, [in Persian].
Burnett, C., Physical Education, & Recreation. (2020). Key findings of a national study on school sport and physical education in South African public schools. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 42(3), 43-60.
Dayanti, J., Sumaryanto, S., & Nanda, F. A. J. J. K. (2021). Implementation of physical, sports, and health education facilities. Jurnal Keolahragaan, 9(1), 26-34.
Dowling, M., Mackintosh, C., Lee, S., & Allen, J. (2021). Community sport development: managing change and measuring impact. In. Managing Sport and Leisure,26(1), 1-6.
Esmayel Alashrifi, R. A., al-Dulaimi, T. M. H., & Ayoub, B. M. (2020). Administrative and technical obstacles in the five-way football championship between high schools in Mousel City from the viewpoint of the teachers of sports education. Iraqi Academic Scientific Journals, 16(3), 795-812.
Ilahi, B. R., Sasongko, R. N., Kristiawan, M., & Turnadi, T. (2021). Principal's perception of the performance of physical education teachers for sports and health mgmp smp in Bengkulu City. Jurnal Ilmiah Pendidikan Jasmani, 5(2).
Jalali Farahani, M. (2020). ‏ Management of sports facilities. Tenth Edition, University of Tehran Publications, Tehran, 51. [in Persian].
Keshavarz, Y. (2016). Structural Equation Modeling Using (AMOS): Used by Master and PhD Students in Humanities. Kind Book Publishing, 47. [in Persian].
Lawson, H. A. J. Q. (2020). The physical education system as a consequential social determinant. Taylor & Francis Online, 72(1), 72-84.
Matlabi Jazii, E. (2019). Relationship between the organizational structure of physical education of the ministry of education and the development of student sport. (Master Thesis). Payame Noor University, Tehran, (42. [in Persian])
Normand, M. P., & Burji, C. (2020). Using the Step it UP! Game to increase physical activity during physical‐education classes. Journal of Applied Behavior Analysis, 53(2), 1-9.
Padash, D., Kashef, S.M., Saghafi, F., Hamidi, M. (2021). Identification of the uncertainties of physical education and student sports in 2025. Research on Educational Sport, 9 (22), 74-47. [in Persian].
Priyono, B., Rohidi, T. R., & Soesilowati, E. (2017). Patterns of Public Spaces Based on ‘Sport For All’and People’s Adaptation Process in Semarang City. The Journal of Educational Development, 5(1), 59-71.
Seleleko, F. M. (2018). The contribution of sport on academic achievement in primary schools in Same district. University of Dar es Salaam, UDSM Library Repository.
Serra-Olivares, J. (2018). Introductory Chapter: The Need of a Change in the Pedagogical Planning and Programming at School-Age Sport Teaching. Sport Pedagogy: Recent Approach to Technical-Tactical Alphabetization, 1.
Shariati, U. (2017). Assessing the teaching status of physical education in girls' high schools in South Khorasan province. Master Thesis, Birjand University, 56-55. [in Persian]
Simwanza, A., & Mabagala, S. (2021). Strategies used by secondary school administrators to motivate teachers and students to be involved in sports. In International Sport Business Management, 250-261.
Stewart, G. L., & Brown, K. G. (2019). Human resource management. John Wiley & Sons, 86.
Sugiharti, T., Ruslaini, R., & Kasih, E. J. J. M. B. (2021). The Influence of Principal Leadership, PE Teacher Professional Competence and Teacher Workload toward Sports Achievement in Dieng. Jurnal Manajemen Bisnis, 8(2), 205-213.
Summerley, R. J. G. (2020). The development of sports: A comparative analysis of the early institutionalization of traditional sports and e-sports. Games and Culture, 15(1), 51-72.
Wan, F., & Zhang, Y. (2021). Thoughts on the Safety of College Sports Activities under the Normalization of Epidemic Prevention and Control. Paper presented at the 2021 2nd Asia-Pacific Conference on Image Processing, Electronics and Computers, 699-702.
Yuosefi, S., Badri Azarin, Y.. (2018). Parameters Conceptual and Qualitative of Wall Paintings and Writings Primary Schools of the Education and Encourage Students to Physical Activity and sport. Sport Managment Studies, 10(49), 95-114. [in Persian].