نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه مدیریت آموزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

مربی‌گری مدیران در سازمان به‌عنوان یکی از روش‌های کارآمد در پرورش منابع انسانی، می‌تواند یک مهارت ضروری برای آموزش کارکنان و افزایش رفتارهای اثربخش کارکنان باشد. لذا هدف این پژوهش، شناسایی و ارائه شبکه مضامین مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه‌ها بود که به روش کیفی انجام شد. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی بود. حوزه پژوهش 45 عنوان متن مندرج در سایت‌های علمی از سال‌های 1999 تا 2019 بود. یافته‌ها نشان داد بعد از حذف مضامین تکراری و تلخیص مضامین مشابه 50 مضمون پایه، سپس 9 مضمون سازمان دهنده (توسعه تعاملات سازمانی، مدیریت مشارکتی، تشکیل گروه‌های کارآمد، تأکید بر روابط انسانی، اخلاق‌مداری، توسعه منابع انسانی، هدف مداری، تدوین شاخص‌های عملکرد، طراحی چرخه یادگیری سازمانی) و درنهایت 3 دسته مضمون فراگیر تحت عنوان (هم‌افزایی سازمانی، رویکرد انسان‌گرایانه و فرآیندمحوری) شناسایی شد. با استفاده ازنظر صاحب‌نظران و اساتید دانشگاه روایی محتوایی آن با استفاده از روش لاوشه به دست آمد و همه مضامین تأیید شدند. همچنین با استفاده از روش هولستی پایایی این مرحله 94/0 به دست آمد. درنهایت شبکه مضامین مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه‌ها طراحی و ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

احمدزاده، س.، صیادی، س. و سلاجقه، س. (1396). بررسی رابطۀ بین رفتار مدیر به‌عنوان مربی با تمایل بر ترک خدمت کارکنان: با تبیین نقش میانجی نگرش‌های شغلی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 6(1)، 57-80.
حسینی امیری، س. م. و رضازاده، آ. (1397). بررسی تأثیر مربی‌گری مدیران ارشد بر عملکرد رفتاری و نتایج عملکرد بانک با تأکید بر نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان ) موردمطالعه: کارکنان بانک آینده استان مازندران). پنجمین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران.
درایور، م. (2014). مربی‌گری سازمانی، آموزه‌های رفتاری مثبت‌گرا برای رهبران و مدیران (چاپ اول). ترجمه محمد ذاکری، اسماعیل اسدی (1393). تهران: جهاد دانشگاهی.
دهقانان، ح.، کمالی، ا. و ترکستانی، م. ص. (1395). نقش مربی‌گری مدیریتی در جهت توسعه منابع انسانی سازمان‌ها. کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری، تهران.
سامرز، م. (2006). کوچینگ در کار و عمل (چاپ اول). ترجمه سید احمد طباطبایی (1397). تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
سعادت طلب، آ. (1398). نقش مدیران دانشگاهی در توسعه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (موردمطالعه: دانشگاه‌های جامع شهر تهران). پژوهش‌های تربیتی، 6(39)، 20-36.
سنگری، ن. و پورولی، ب. (1393). تأثیر رفتار مربی‌گری مدیر بر نتایج مرتبط با عملکرد کارکنان. نشریه فرآیند مدیریت و توسعه، 3، 147-171.
صدری، ع. (1397). استقرار مدیریت دانش در دانشگاه‌های ایران. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 43(12)، 41-63.
فتحی واجارگاه، ک.، خراسانی، ا. و دانشمندی، س. (1394). بررسی شرایط و حوزه‌های استقرار مربی‌گری در فعالیت‌های آموزش و بهسازی منابع انسانی. نشریه مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 8(2)، 27-48.
مقدم، ا. و کمالیان، ا. ر. (1397). ارائه یک مدل مفهومی مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه در جهت بهبود بهره‌وری نظام مدیریت منابع انسانی. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(ویژه‌نامه)، 559-578.
همتی، ر. (1392). توده‌ای شدن آموزش عالی و زندگی دانشگاهی در ایران: تأملی در تجربیات زیستی دانشگاهیان. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 2(1)، 127-156.
Ahmadzade, S., Sayadi, S., & Salajeghe, S. (2017). Investigating the Relationship between Manager's Behavior as a Coach and Performance on Employee Dismissal: By Explaining the Mediating Role of Job Attitudes. Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies, 6(1), 57-80. [In Persian]
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: An analytic tool for qualitative research. Qualitative Research, 1(3), 385–405.
Bush, M. W., & Bennett, J. L. (2018). Organization Development in Action: Values-Based Coaching. In Enacting Values-Based Change, 239-263. Palgrave Macmillan, Cham.
Cavanaugh, C. K., & Cavanaugh, J. C. (2018). The Importance of executive coaching for academic administrators. Journal of Higher Education Management, 33(1), 22-31.
David, O. A., & Cîmpean, A. (2018). Managerial Coaching and Rational Leadership. In Coaching for Rational Living, 325-341. Springer, Cham.
Dehghanan, H., Kamali, A., & Torkestani, M. S. (2016). The role of managerial coaching in the development of human resources of organizations. International Conference on Management and Accounting, Tehran. [In Persian]
Driver, M. (2014). Organizational Coaching, Positive Behavioral Teachings for Leaders and Managers (First Edition). Translated by Mohammad Zakeri, Ismail Asadi. Tehran: University Jihad Publications. [In Persian]
DiGirolamo, J. A., & Tkach, J. T. (2019). An exploration of managers and leaders using coaching skills. Consulting Psychology Journal: Practice and Research.
Fathi Vajargah, K., Khorasani, A., & Daneshmandi, S. (2016). Investigating the conditions and areas of establishing coaching in human resource training and improvement activities. Journal of Management and Planning in Educational Systems, 8(2), 27-48.. [In Persian]
Gall, M. D., Borg, W. R., & Gall, G. P. (2015). Qualitative and Quantitative research methods in Education and Psychology.
Grant, A. M. (2016). The third generation of workplace coaching: creating a culture of quality conversations Coaching. an international journal of theory, research and practice, https://www.researchgate.net/publication/311945197.
Hemati, R. (2013). The massification of higher education and university life in Iran: a reflection on the biological experiences of academics. Management in Islamic University, 2(1), 127-156. [In Persian]
Hoseini Amiri, S. M., & Rezazade, A. (2018). Investigating the coaching of senior managers on behavioral performance and bank performance results with respect to the mediating role of employee self-efficacy (Case study: Ayandeh Bank of Mazandaran province). Fifth National Conference on Management and Humanities Research in Iran. [In Persian]
Kalkavan, S., & Katrinli, A. (2014). The effects of managerial coaching behaviors on the employees’ perception of job satisfaction, organizational commitment, and job performance: Case study on insurance industry in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1137-1147.
Kennedy, M. (2015). Coaching as a development tool for managerial feedback (Doctoral dissertation, Stellenbosch: Stellenbosch University).
Kim, S, Egan, T. M., & Moon, M. J. (2014). Managerial coaching efficacy, work-related attitudes, and performance in public organizations: A comparative international study. Review of public personnel administration, 34(3), 237-262.
Matsuo, M. (2018). How does managerial coaching affect individual learning? The mediating roles of team and individual reflexivity. Personnel Review, 47(1), 118-132.
Moghaddam, A., & Kamalian, A.R. (2018). Provide a conceptual model based on entrepreneurial approach to improve the productivity of the human resource management system. Journal of Research in Educational Systems, 12(Special Issue), 559-578.. [In Persian]
Nadeem, I., & Garvey, B. (2020). Learning Experiences for Academic Deans: Implications for Leadership Coaching. International Journal of Evidence Based Coaching & Mentoring, 18(2), 133-151.
Rosha, A., & Lace, N. (2016).The scope of coaching in the contex of organizational change. Journal of open Innovation: Technology, Market and Complexity, 2(2), 2-14.
Saadattalab, A. (2019). The Role of University Managers in the Development of Faculty Members of Universities and Higher Education Institutions (Case Study: Comprehensive Universities of Tehran). Educational Research, 6(39), 20-36. [In Persian]
Sadri, A. (2019). Establishment of knowledge management in Iranian universities. Journal of Research in Educational Systems, 43 (12), 41-63. [In Persian]
Sangari, N., & Purvali B. (2014). The effect of manager's coaching behavior on results related to employee performance. Journal of Management and Development Process, 3, 147-171. [In Persian]
Smith, H.A. (2019), Manager as coach characteristics for dealing with team challenge. Journal of Work-Applied Management,. 11(2), 165-173.
Somers, M. (2006). Coaching in work and practice (first edition). Translated by Seyed Ahmad Tabatabai. Tehran: Iran Industrial Training and Research Center. [In Persian]
Tanskanen, J., Makela, L., & Viitala, R. (2018). Linking Managerial Coaching and Leader–Member Exchange on Work Engagement and Performance. Journal of Happiness Studies, 20(4), 1217-1240.
Tomescu-dumitrescu, C. (2018). Coaching in organization management. Annals of the Constantin Brancusi. University of Targu Jiu, Economy Series, 3, 75.77.
Unnu, N. A. A. (2020). Boosting Positivity and Performance: A Case Study of Organizational Coaching. In Handbook of Research on Positive Organizational Behavior for Improved Workplace Performance, 34-54.
Vesso, S., & Alas, R. (2016). Characteristics of a coaching culture in leadership style: the leader’s impact on culture. Journal of Problems and perspectives in Management, 14(2), 306-316.
Warren, D. J. (2019). Academic Coaching in Higher Education: Exploring the Experiences of Academic Coaches. Doctoral dissertation, The University of Memphis.