نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه برنامه‌ریزی درسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه فلسفه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر، طراحی و اعتبارسنجی برنامه‏های درسی زیبایی‏شناسانه مغزمحور بود. پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی، نظام مقوله‌بندی قیاسی به واکاوی متون و پژوهش‌های بین‏المللی نو و بدیع در ارتباط با زیبایی‏شناسی مغز محور پرداخته است. حوزه پژوهش شامل کلیه منابع چاپی و الکترونیکی بوده با روش نمونه‏گیری هدفمند متوالی و از طریق ابزار فیش‌برداری، اطلاعات جمع‌آوری‌شده و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است و سپس مقوله‌های الگوی ارائه‌شده جهت اعتبارسنجی و بررسی برازش الگو، در اختیار تعدادی از متخصصان برنامه‌ریزی‏ درسی و علوم مغز و اعصاب و علوم تربیتی قرار گرفته و نظرات اصلاحی آن‌ها پس از گرفتن ضریب توافق کاپای کوهن، در الگوی نهایی اعمال گردیده است. یافته‏ها نشان داد که مقوله‏های دارای اولویت بیشتر و بار عاملی بالا در این عناصر به ترتیب زیر بوده‌اند: عنصر هدف شامل: تجسم در یادگیری و تقویت مغز در تمام فعالیت‏ها. عنصر محتوا شامل: تشریح کارکرد مهارت‌های شناختی مغز، انعطاف‏پذیری مغز. عنصر استراتژی‌های یاددهی– یادگیری شامل: بالا بردن سطح انگیزش، فراهم کردن فرصت اندیشیدن. عنصر محیط شامل: محیط شاد، محیط یادگیری فعال، محیط زیبایی‏شناسانه. عنصر ارزشیابی شامل: توجه به تفاوت‏های فردی، استفاده از تکنیک مستمر و عملی است؛ بنابراین بنا به ضریب توافق متخصصان می‌توان گفت که الگوی ارائه‌شده جهت طراحی برنامه‌های درسی می‌تواند در بعضی دوره‌ها و در بعضی سنین مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها

امانی، ص. و ایران‌نژاد، ا. (1395). آموزش بر مبنای ساختن گرایی و یادگیری مغز محور. تهران: انجمن تحقیقات آموزش‌وپرورش.
آقازاده، م. (1396). هنر در دوره ابتدایی (زیبایی‌شناسی). تهران: آموزش و اندیشه.
براتعلی، م. (1392). طراحی برنامه‌ریزی درسی مبتنی بر تربیت مغز یک مطالعه کیفی. پایان‌نامه دکترا. دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. اداره کل امور مالیاتی شرق تهران. اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، به‌صورت الکترونیکی. موسسه پژوهش البرز.
براتعلی، م. و ستایش فر، ط. (1395). رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی بر اساس مؤلفه‌های تعاملی-احساسی تربیت مغز. سومین کنفرانس بین‌المللی روان‏شناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، مشهد.
براتعلی، م.، یوسفی، ع.، صبوری، م. و کشتی آرای، ن. (1392). عصب‌شناسی تربیتی، آیا رشته جدیدی در حال ظهور است؟ چشم‌اندازها، موانع و فرصت‌ها. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ۱۳ (۱۲)، ۱۰۵۱-۱۰۵۷
براتعلی، م.، یوسفی، ع.، کشتی آرای، ن. و صبوری، م. (1395). بینش‌های اساسی برآمده از یافته‌های علوم مغز و اعصاب برای تعلیم و تربیت: ‌مرور سیستماتیک مستندات بین‌المللی. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 13(2)، 1-13.
البرزی، ب. (1392). امکان کاربست‌های استراتژی‌های یاددهی-یادگیری مغز محور در کلاس‌های درس مدارس متوسطه نظری از دیدگاه مدیران و دبیران شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی-برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد خوراسگان.
پیری کامرانی، م.، سلیمی بجستانی، ح.، فرح‌بخش، ک. و معتمدی، ع. (1399). تبیین تجربیات زنده دانش‌آموزان از عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی: یک مطالعه کیفی، پژوهش در نظام‌های آموزشی، ویژه‌نامه، 125-135.
حافظ نیا، م. ر. (1396). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت.
حائری زاده، م. ر. (1396). تفکر خلاق و حل خلاقانة مسئله. تهران: نشر نی.
صادقی، ع. (1386). تبیین نسبت حس تعلق با زیبایی‌شناسی محیطی در فضاهای عمومی شهر ایرانی- اسلامی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان
طاهری مبارکه، ن. (1396). ارزشیابی فضای یاددهی یادگیری مدارس ابتدایی ناحیه 3 شهر اصفهان بر اساس مؤلفه‌های زیبایی‌شناختی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی-برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد خوراسگان.
طوفانی نژاد، ا. و فردانش، ه. (1399). اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی بر تئوری حداقلی بر یادگیری و یادداری دانشجویان، پژوهش در نظام‌های آموزشی، 14(50)، 127-142.
فتحی واجارگاه، ک. (1396). به‌سوی هویت‌های جدید برنامه درسی. تهران: آییژ.
مهرمحمدی، م. (1396). آموزش هنر، چیستی، چرایی و چگونگی. تهران: مدرسه.
نقیان، ن. (1395). تأثیر استراتژی‌های تعاملی احساسی تربیت مغز محور بر شادابی دانش‌آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی در درس علوم تجربی ناحیه دو اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات برنامه‌ریزی دانشگاه آزاد خوراسگان.
References
Amadio, M. et al. (2006). Instructional time and the place of education in school curricula at the twenty first century, unesco No, 1.
Aghazadeh, M. (2010). Art in elementary school (aesthetics). Tehran: Education and Thought. [In persian[.
Amani P., & Irannejad A. (2016). Education Based on Constructivism and Brain-Based Learning, Tehran: Educational Research Association. [In persian[.
Caine, R. N., & Caine, G. n.d. (2006). Principles wheel. Retrieved January 22, from.
Clarisse, A. M. H. (2011). Intended VS. Implemented. VS. Achieved- curriculum. http//www.Scribd.com/dog/ 38747022/ Intended-VS
Fosella, J., Sommer, T., Fan, J., Wu, Y., Swanson, J. M., Pfaff, D. W., Posner, M. I. (2007). Assessing the molecular genetics of attention networks. BMC Neuroscience, 3, 14.
Fathinajargah, K. (2007). Towards New Identities of the Curriculum. Tehran: Ayizh Publications. [In Persian]
Gee, C. B. (2004). Spivit mind and body arts educat redmar included at Gand book of research and policy in art education dieted by Eliot W Eisher and micheal D daypp, 115_134.
Gardner, R. C., & MacIntyre, P. D. (2005). A student’s contributions to second language learning. Part II: Affective variables. Language Teaching.
Gardner, R. C., & Smythe, P. C. (2005). Motivation and second-language acquisition. The Canadian Modern Language Review.
Gazzaniga, M. S., Ivry, R., & Mangun, G. R. (2002). Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind. W.W. Norton,. 2nd Edition.
Geake, J. G. (2009). The Brain at School: Educational Neuroscience in the Classroom. London: McGraw-Hill.
Haerizadeh, M. R. (2001). Creative Thinking and Creative Problem Solving, Tehran: Ney Publishing. ]In persian[.
Hashem Khalil, A., El-Din Elsayed El-Nagar, B., & Abd El-Mesih Awad, M. (2019). The Effect of Brain-Based Learning on Developing Some Speaking Skills of Egyptian EFL Secondary School Students. International Journal of Environmental and Science Education, 14(3), 103-116.
Hafezna, M (2008). Introduction to Research Methodology in Humanities, Tehran: Samat Publishing. [In persian[.
Hermann, N. (1999). Adaptation from hermann brain dominance. Retrieved from.
Howard, G. (2010). Impact of concept-mapping upon meaningful learn and metacognition among foundation level associate degree nursing students. Unpublished Doctoral Dissertation, Capella University, Chicago.
Luftig R. (2016). An investigation of an arts infusion program on creative thinking, academicachieve-ment, affective functioning, and arts appreciation of children at three gradelevels. Studies in Art Education, 41(3), 208-227.
Mehrmohammadi, M. (2004). Art Education, What, Why and How, Tehran: Madrasa Publications. [In persian[.
Prir and Etal. (2020). The effect of instructional design based on minimalism theory on learning and retention of students in higher education, 10.22034/JIERA.2020.164549.1758. ]In persian[
Rinne L, Gregory E, Yarmolinskyaya J, Hardiman M. (2011). Why integrating art into the  classroom may improve content retention. Retrieved Sept. 11.
Saleh, S. & Mazlan, A. (2019). The Effects of Brain-Based Teaching with I-Think Maps and Brain Gym Approach towards Physics Understanding. Indonesian journal of science education, 8(1), 1-12.
sadeghi A. (2006). Explaining the Relationship between Sense of Belonging and Environmental Aesthetics in Public Spaces of Iranian-Islamic City, M.Sc. Thesis, University of Isfahan. ]In persian[.
Robitaille, D. F. (1993). Curriculum Framework for Mathematics and science Canada IEA.
Rolls, E. T. (2014). Emotion and decision-making explained. Oxford University Press, Oxford.
Rooney R. (2004). Arts-based teaching and learning: review of the literature. prepared by westat Rockville, Maryland.
Strlen A, et al. (1986). Organisation and Aesthetics, London: Sage.
Tofaninejad, E. & Fardanesh, H. (2020). Students' Live Experiences of Factors Affecting Academic Motivation: A Qualitative Study, 10.22034/JIERA.2019.202529.2080. ]In persian[.
Terence, S. P. (2011). Assessing the curriculum. Dangkusay. http//www.Scribd.com/dog/ 61986229/ Intended-VSImplemented- VS- Achieved- curriculum
Wolffl, H. (2010). Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur. Munchen: C. Wolf & Sohn.
Won, S. M. (2005). Anarts based narrative approach to understanding curriculu and teacher development in Hong kong conteat athesescr degree of doctor og education Canada universityof Torento.