نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش انگیزش تحصیلی در رابطه بین باورهای هوشی و خودارزشمندی بود. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ نحوه گرداوری داده‌ها در زمره پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی و ازلحاظ روش در زمره پژوهش‌های کمی بود. جامعه پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر بجنورد در سال تحصیلی 1398-1397 بود که 350 نفر با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای، انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه‏های خودارزشمندی Crocker و همکاران (2003)، انگیزش تحصیلی Harter (1981) و باورهای هوشی Abdul Fattah and Yates (2006) را تکمیل نمودند. نتایج ماتریس همبستگی نشان داد که بین انگیزه تحصیلی، باورهای هوشی و خودارزشمندی روابط معناداری یافت شد. باورهای هوشی بر خودارزشمندی دارای ضریب تأثیر 61/0(استاندارد نشده) بودند که آماره بحرانی مربوط به اثر مستقیم باورهای هوشی و انگیزه تحصیلی بر خودارزشمندی مثبت و در سطح 05/0 معنادار بود؛ یعنی باورهای هوشی بر انگیزه تحصیلی تأثیر مستقیم مثبت نداشت. با توجه به نتایج حاصله می‌توان گفت باورهای هوشی و انگیزش تحصیلی از اهمیت بالایی در شکل‌گیری خودارزشمندی برخوردارند. انگیزش تحصیلی به تنهایی قادر به ایفای نقش میانجی گرانه بین باورهای هوشی و خودارزشمندی بود. لذا در تبیین یافته‌ها می‌توان گفت انگیزش پیشرفت تحصیلی، تنها پیامد هوش فردی یا امکانات سخت‌افزاری موجود در محیط‌های اجتماعی نیست، بلکه جنبه‌های روان‌شناختی افراد مانند باورهای هوشی و خودارزشمندی نیز در آن نقش اساسی دارند.

کلیدواژه‌ها

پنتریچ، پ. آر و شانک، د. اچ، (1390). انگیزش در تعلیم و تربیت: نظریه‌ها تحقیقات و راهکارها. ترجمه مهرناز شهرآرای. تهران: علم.
حجازی، ا.، عبدالوند، ن. و اماموردی، د. (1382). جهت‌گیری هدفی، باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی. مجله روانشناسی، 7(1)، 30-51.
حجازی، ا.، رستگار، ا.، غلامعلی لواسانی، م. و قربان جهرمی، ر. (1388). باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی: نقش اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی. پژوهش‌های روان‌شناختی، 12(1-2 (پیاپی 23))، 11-25.
قاسم، م.، و حسین چاری، م. (1391). تاب آوری روان شناختی و انگیزش درونی - بیرونی: نقش واسطه ای خودکارآمدی. روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی)، 9(33)، 61-71.
خاتون ذبیحی حصاری، ن.، و غلامعلی لواسانی، م. (2014). رابطه باورهای هوشی و اهداف پیشرفت با خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه پیام نور. فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 1(4)، 9-17.
رستگار، ا.، حجازی، ا.، غلامعلی لواسانی، م. و قربان جهرمی، ر. (1388). بررسی رابطه باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی با توجه به نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت و ابعاد درگیری تحصیلی. پژوهش‌های روان‌شناختی، 12(1و2)، 11-25.
سلطانی نژاد، م.، آسیابی، م.، ادهمی، ب.، و توانایی یوسفیان، س. (1393). بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه تاب‌آوری تحصیلی ARI. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 4(15)، 17-35.
ظهیری ناو، ب.، و رجبی، س. (1388). بررسی ارتباط گروهی از متغیرها با کاهش انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی. دانشور رفتار، 16 (36) (ویژه مقالات علوم تربیتی 12)
گنجی، ح.، و صوفی، ص. (1393). سهم خودپنداره، راهبردهای یادگیری، انگیزش تحصیلی خودمختار و عزت‌نفس کلی در پیشرفت تحصیلی. پژوهش‌های روان‌شناختی، 34(17)، 11-29.
محبی‌نورالدین‌وند، م. ح.، شهنی‌ییلاق، م.، و پاشا‌شریفی، ح. (1392). بررسی شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس نظریه ضمنی هوش (ITIS) در جامعه‌ی دانشجویی. اندازه‌گیری تربیتی، 14(4)، 43-64.
موسوی، س.، جبل عاملی، ج.، و علی بخشی، ف. (1391). بررسی رابطه هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان. تحقیقات علوم رفتاری، 10(3)، 179-192.
میرزایی، ش.، کیامنش، ع.، حجازی، ا.، و بنی جمالی، ش. ا. (1395). تأثیر ادراک شایستگی بر خودارزشمندی با میانجی‌گری انگیزش خودمختار. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 7(25)، 67-82.
هاشمی، ز.، و جوکار، ب. (1393). پیش‌بینی تاب‌آوری تحصیلی و هیجانی بر مبنای عوامل روان‌شناختی، خانوادگی‌ و اجتماعی: مقایسه نیمرخ پیش‌بینی ابعاد تاب‌آوری هیجانی و تحصیلی. مطالعات روان‌شناختی، 10(4)، 137-162.
Abd-El-Fattah, S., & Yates, G. (2006). Implicit Theory of Intelligence Scale. Testing for factorial invariance and mean structure. Paper presentedo en la Australian Association for Research in Education Annual Conference. Adelaide, South Australia
Mynbayeva, A., Vishnevskay, A., & Sadvakassova, Z. (2016). Experimental study of developing creativity of university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences217, 407-413.
Ames, C., & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: Students' learning strategies and motivation processes. Journal of educational psychology80(3), 260-267.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: W. H. Freeman
Comrey, A. L., & Lee, H. B. (1992). A first course in factor analysis (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Crocker, J., Luhtanen, R. K., Cooper, M. L., & Bouvrette, S. (2003). Contingencies of selfworth in college students: Theory and measurement. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 894-908.
Crocker, J., & Wolfe, C. T. (2001). Contingencies of self-worth. Psychological review108(3), 593.
Dai, D. Y., Moon, S. M., & Feldhusen, J. F. (1998). Achievement motivation and gifted students: A social cognitive perspective. Educational Psychologist33(2-3), 45-63.
Dupeyrat, C., & Mariné, C. (2005). Implicit theories of intelligence, goal orientation, cognitive engagement, and achievement: A test of Dweck’s model with returning to school adults. Contemporary educational psychology30(1), 43-59.
Dweck, C. (1999). Self-theories: Their role in motivation, personality, and development. 1th edition, Philadelphia, PA: Psychology Press.
Dweck, C. (2000). Self-theories: Their role in motivation, personality, and development. Second edition, New York, NY: Psychology Press.
Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological review95(2), 256.
Flanigan, A. E., Peteranetz, M. S., Shell, D. F., & Soh, L. K. (2017). Implicit intelligence beliefs of computer science students: Exploring change across the semester. Contemporary Educational Psychology, 48, 179-196.
Gorsuch, R. L. (1983). Factor Analysis, Second ed, Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1995). Multivariate data analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Hart, A., Gagnon, E., Eryigit-Madzwamuse, S., Cameron, J., Aranda, K., Rathbone, A., & Heaver, B. (2016). Uniting resilience research and practice with an inequalities approach. Sage Open6(4), 2158244016682477.
Harter, S. (1981). A new self-report scale of intrinsic versus extrinsic orientation in the classroom: Motivational and informational components. Developmental Psychology, 17(3), 300–312.
Herrman, H., Stewart, D. E., Diaz-Granados, N., Berger, E. L., Jackson, B., & Yuen, T. (2011). What is Resilience? The Canadian Journal of Psychiatry, 56(5), 258–265.
Heyman, G. D., & Dweck, C. S., (1993). Cheldrensn-thinking Qbout Traits: Lmplication for Judgments of the Self and Others.
Jowkar, B., Kojuri, J., Kohoulat, N., & Hayat, A. A. (2014). Academic resilience in education: the role of achievement goal orientations. Journal of advances in medical education & professionalism2(1), 33–38.
Lepper, M. R., Corpus, J. H., & Iyengar, S. S. (2005). Intrinsic and extrinsic motivational orientations in the classroom: Age differences and academic correlates. Journal of educational psychology, 97(2), 184.
Lin, C.-H., Zhang, Y., & Zheng, B. (2017). The roles of learning strategies and motivation in online language learning: A structural equation modeling analysis. Computers & Education, 113, 75-85.
Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71, 543-562.
Lynch, A. D., Lerner, R. M., & Leventhal, T. (2013). Adolescent academic achievement and school engagement: An examination of the role of school- wide peer culture. Journal of Young Adolescence, 42, 6-12.
Matejevic, M., Jovanovic, D., & Ilic, M. (2015). Patterns of family functioning and parenting style of adolescents with depressive reactions. Procedia-Social and Behavioral Sciences185, 234-239.
Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2006). Academic resilience and its psychological and educational correlates: A construct validity approach. Psychology in the Schools43(3), 267-281.
Martin, A. J. (2007). Examining a multidimensional model of student motivation and engagement using a construct validation approach. British Journal of Educational Psychology77(2), 413-440.
Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2009). Academic resilience and academic buoyancy: Multidimensional and hierarchical conceptual framing of causes, correlates and cognate constructs. Oxford Review of Education35(3), 353-370.
Muenks, K., Yang, J. S., & Wigfield, A. (2018). Associations between grit, motivation, and achievement in high school students. Motivation Science4(2), 158.
Ongowo, R. O., & Hungi, S. K. (2014). Motivational beliefs and self-regulation in biology learning: Influence of ethnicity, gender and grade level in Kenya. Creative Education. 05. 218-227. 10.4236/ce.2014.54031.
Pintrich, P. R., & de Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33-40.
Rindermann, H., Becker, D., & Coyle, T. R. (2020). Survey of expert opinion on intelligence: Intelligence research, experts' background, controversial issues, and the media. Intelligence78, 101406.
Salavera, C., Usán, P., Chaverri, I., Gracia, N., Aure, P., & Delpueyo, M. (2017). Emotional intelligence and creativity in first-and second-year primary school children. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 237, 1179-1183.
Samuels, W. E. (2004). Development of a non-intellective measure of academic success: Towards the quantification of resilience. The University of Texas at Arlington. From www.Proquest.com
Taheri, F., dortaj, F., delavar, A., Seadatee Shamir, A. (2019). The Effectiveness of Mindfulness Program on Academic Engagement: The Mediating roles of Academic Stress and Academic Burnout. Journal of Psychological Studies, 14(4), 157-174.
Waxman, H. C., Gray, J. P., & Padron, Y. N. (2003). Review of research on educational resilience. Santa Cruz, CA: Center for Research on Education, Diversity, & Excellence.