نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‏شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روان‏شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل برای پیش‏بینی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بر اساس گرایش به شخصیت خودشیفته و نیاز به ارتباط با میانجی‏گری نیاز به تأییدطلبی در دانش‌آموزان بود. روش پژوهش، توصیفی و از طرح‌های توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر و پسر پایه دهم دوره متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بود که از بین آن‌ها با استفاده از روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای ۳۰۰ دانش‌آموز انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه گرایش و میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مؤمنی و تقی لو (۱۳۹۵)، پرسشنامه شخصیت خودشیفته نسخۀ 40 ماده‏ای (NPI-40) (۱۹۸۸)، مقیاس نیاز به ارتباط پرسشنامه نیازهای اساسی روان‌شناختی Deci and Ryan (2000) و مقیاس تأیید طلبی پرسشنامه نگرش‌های ناکارآمد ابراهیمی ‌و موسوی (۱۳۸۷) استفاده شد و داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌های تحلیل همبستگی و تحلیل مسیر موردبررسی قرار گرفتند. یافته‏های پژوهش نشان داد که تأثیر معناداری بین گرایش به شخصیت خودشیفته و نیاز به ارتباط و نیاز به تأییدطلبی با اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی وجود دارد (01/0=p). همچنین مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار بوده (27/106=2c، 87/2=df/2c، 925/0= CFI، 973/0= GFI، 887/0 =AGFI و 079/0= RMSEA ) و نتایج از نقش میانجیگری تأییدطلبی در تأثیر شخصیت خودشیفته و نیاز به ارتباط و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی حمایت می‏کند. با توجه به نتایج پژوهش می‏توان به‌منظور کاهش اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی، ارضای نیازهای روان‌شناختی بنیادین (نیاز به ارتباط و تأیید طلبی) را در چارچوب و بافت رابطه‏ی والد- فرزند به خانواده‌ها آموزش داد.

کلیدواژه‌ها

ابراهیمی، ا. و موسوی، غ. (1387). تهیه و اعتبار یابی نسخه 26 گویه ای مقیاس نگرش‌های ناکارآمد (DAS-26)  ساختار عاملی، پایایی و روایی (در بیماران سرپایی روان‌پزشکی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 21(5)، 20-28.‎
بارون، ر.، بیرن، د. و برنسکامپ، ن. (2006). روانشناسی اجتماعی. ترجمه یوسف کریمی. (1396). تهران: نشر روان.
بهادری خسروشاهی، ج. و حبیبی کلیبر، ر. (1395). تأثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر معناداری زندگی و خودافشایی هیجانی در مادران دارای فرزند کم‌توان ذهنی. روان‌شناسی افراد استثنایی، 6(23)، 83-105.
پشت مشهدی، م.، یزدان دوست، ر.، اصغرنژادفرید، ع. ا. و مریدپور، د. (1382). اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر کمال‌گرایی، تأییدطلبی و علائم افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال درد. اندیشه و رفتار، 9(3)، 22-32.
حجازی، ا.، صالح نجفی، م. و امانی، ج. (۱۳۹۳). نقش واسطه‏ای انگیزش درونی در رابطه بین نیازهای بنیادین روان‌شناختی و رضایت از زندگی. روان‏شناسی معاصر، 2(9)، 77-88.
رضاپور، ر.، ذاکری، م. م. و انتصار فومنی، غ. ح. (1397). رابطۀ استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با ادراک تعاملات اجتماعی، شخصیت خودشیفته و احساس مثبت نسبت به همسر در زوجین استفاده‌کننده از شبکه‌های اجتماعی. خانواده و پژوهش، 15(1)، 57-76.
سام خانیانی، ن. (1380). بررسی الگوهای ذهنی طرح‌واره‌های کمال‌گرایی و تأیید خواهی در افسردگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، انستیتو روان‌پزشکی تهران.
صفاری نیا، م.، شقاقی، ف. و ملکی، ب. (2012). بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته (NPI-40). مطالعات روان‏شناسی بالینی، 2(8)، 71-92.‎
عرب زاده، م.، پیرساقی، ف.، کاوسیان، ج.، امانی، ک. و عبدالله پور، ی. (1396). بررسی رابطه ساختاری نیازهای اساسی روان‌شناختی و بهزیستی ذهنی با سلامت روان در سالمندان. نشریه سالمندشناسی، 2(2)، 1-10.‎
ناصری انباردان، ح. (1397). رابطه رگه‏های سرشتی و منشی، نیازهای بنیادین و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با اعتیاد به شبکه‏های اجتماعی برخط، میانجی‏گری شده با آسیب‏پذیری به اعتیاد و سبک‏های حل تعارض: ارائه یک مدل علی. رساله دکتری، دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز.
Abellera, N., Ouano, J., Conway, G., Camilotes, L. M. C., & Doctor, H. M. L. (2012). The mediating effect of relatedness on Facebook use and self-esteem. International Journal of Research Studies in Psychology, 1(3).
Andreassen, C. S., & Pallesen, S. (2014). Social network site addiction – An overview. Current Pharmaceutical Design, 20, 4053–4061.
Andreassen, C. S., Pallesen, S., Griffiths, M. D. (2017). The relationship between addictive use of social media, narcissism, and self-esteem: Findings from a large national survey. Addictive Behaviors, 64, 287–293.
Arpaci, I., Kesici, S., & Baloğlu, M. (2018). Individualism and Internet addiction: the mediating role of psychological needs. Cyberpsychology, 28(4).
Brailovskai, J., Bierhoff, H. W., Rohmann, E., Raeder, F., & Margra, J. (2020). The relationship between narcissism, intensity of Facebook use, Facebook flow and Facebook addiction. Addictive Behaviors Reports, 11.
Buffardi, E. L., & Campbell, W. K. (2008). Narcissism and social networking web sites. Personality and Social Psychology Bulletin, 34, 1303– 1314.
Bushman, B. J., & Baumeister, R. F. (1998). Threatened egotism, narcissism, self-esteem, and direct and displaced aggression: does self-love or self-hate lead to violence? Journal of Personality and Social Psychology, 75, 219-229.
Bybee, K. A., & Prasad, A. (2008). Stress-related cardiomyopathy syndromes. Circulation, 118(4), 397-409.
Casalea, S., & Banchib, V. (2020). Narcissism and problematic social media use: A systematic literature review. Addictive Behaviors Reports, 11.
Davis, K. (2012). Friendship 2.0: Adolescents’ experiences of belonging and self-disclosure online. Journal of Adolescence, 35, 1527–1536.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and Health. Canadian Psychology, 49(3), 182–185.
Frederick, C., & Zhang, T. (2019). Narcissism and Social Media Usage: Is There No Longer a Relationship? Journal of Articles in Support of the Null Hypothesis, 16(1).
Ghorbani, N. & Watson, P. J. (2004). Two facets of selfknowledge,big five؛ and promotion among Iranianmanagers. Journal of social behavior and personality, 32, 776-769.
Griffiths, M. (2005). A ‘components’ model of addiction within a biopsychosocial framework.  Journal of Substance use, 10(4), 191-197.
Ko, C., Yen, J., Yen, C., & Chen, C. (2012). The association between Internet addiction and psychiatric disorder: a review of the literature. Eur Psychiatry, 27, 1–8. 
Köse, Ö.B., & Doğan, A. (2019). The Relationship between Social Media Addiction and Self-Esteem among Turkish University Students. The Turkish Journal on Addictions, 6, 175-190.
Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2011). Online social networking and addiction: A literature review of empirical research. International Journal of Environmental and Public Health, 8, 3528–3552.
Manchiraju, S., & Sadachar, A. (2018). Passion and Self-Determination: Exploring Social Networking Site Addiction Using a Dualistic Framework. Social Networking, 7, 126-136.
McCain, J. L., & Campbell, W. K. (2016). Narcissism and social media use: A meta-analytic review. Psychology of Popular Media Culture, 5(3), 308–327.
McKenna, K. Y., & Bargh, J. A. (2000). Plan 9 from cyberspace: The implications of the internet for personality and social psychology. Personality and Social Psychology Review, 4(1), 57–75.
Men, L. R., O’Neil, J., & Ewing, M. (2020). Examining the effects of internal social media usage on employee engagement. Public Relations Review, 46(2), 101880.
Nalwa, K., & Anand, A. P. (2003). Internet Addiction in Students: A Cause of Concern. Cyberpsychology and Behavior, 6(6), 653–656.
Ogrodniczuk, John S. (Ed.). (2013). Understanding and treating pathological narcissism. Washington, D.C.: American Psychological Association.
Raskin, R. & Terry, H. (1988). A principal-components analysis of the Narcissists Personality Inventory and future evidence of its construct validity. Journal of Personality & Social Psychology, 54(5), 890-902.
Riskind, J. H,, & Alloy, L. B. (2006). The cognitive vulnerability to depression (CVD) Project: Current findings and future directions. In Alloy L. B., Rishkind, J. H., editors. Cognitive Vulnerability to Emotional Disorders. New Jersey: Paulist Press.
Rosenthal, S, Pittinsky, T. (2006). Narcissistic leadership, The Leadership Quarterly, 17, 617-63.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78.
Ryan, T., & Xenos, S. (2011). Who uses Facebook? An investigation into the relationship between Big Five, shyness, narcissism, loneliness, and Facebook usage. Computers in Human Behavior, 27, 1658–1664.
Sheldon, K. M, Abad, N., & Hinsch, C. (2011). A two-process view of Facebook use and relatedness need-satisfaction: Disconnection drives use, and connection rewards it. Psychology of Popular Media Culture, 1, 2-15.
Subrahmanyam, K., Reich, S. M., Waechter, N., & Espinoza, G. (2008). Online and offline social networks: Use of social networking sites by emerging adults. Journal of Applied Developmental Psychology, 29, 420-433.
Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2007). Who visits online dating sites? Exploring some characteristics of online daters. Cyberpsychology & Behavior, 10(6), 849–852.
Zeigler-Hill, V., Myers, E. M., & Clark, C. B. (2010). Narcissism and self-esteem reactivity: The role of negative achievement events. Journal of Research in Personality, 44, 285-292.