نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‏شناسی تربیتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه روان‏شناسی و علوم تربیتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

این تحقیق باهدف مدل‏یابی معادلات ساختاری رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مدیریت احساسات با قضاوت اخلاقی و کنترل کلاس با توجه به نقش میانجی افکار اضطرابی دبیران بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دبیران به تعداد 1400 نفر در سال تحصیلی 99-98 بوده است. 560 نفر از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‏ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‏های باورهای غیرمنطقی Jones (1993)، مدیریت احساسات Kim Graz (2004)، افکار اضطرابی Wells (1995)، قضاوت اخلاقی Sinha (1998) و پرسشنامه کنترل کلاس Martin و همکاران (2002) استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها از آماره‏های توصیفی و استنباطی و مدل‏یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد مدل تبیین رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مدیریت احساسات با قضاوت اخلاقی و کنترل کلاس با توجه به نقش میانجی افکار اضطرابی دبیران از برازش قابل‌قبولی برخوردار است. به‌طوری‌که بین باورهای غیرمنطقی و مؤلفه‌های آن با قضاوت اخلاقی و کنترل کلاس رابطه معکوس و معنی‏داری وجود دارد، بین مدیریت احساسات و مؤلفه‌های آن با قضاوت اخلاقی و کنترل کلاس رابطه مثبت و معنی‏دار وجود دارد و افکار اضطرابی در رابطه سایر متغیرها نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها

اولیوا، پ. اف. (1398). نظارت و راهنمایی آموزشی در مدارس امروز. ترجمة غلامرضا احمدی و سعیده شهابی. اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
بهرامی، ف؛ و رضوان، ش. (1386). رابطه افکار اضطرابی با باورهای فراشناختی در دانش‌آموزان دبیرستانی مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران. 13(3)، 249-255.
تقوائی نیا، ع.، رحیمیان بوگر، ا؛ و کرانی، م. (۱۳۹۸). تأثیر مربیگری شناختی رفتاری بر کمال‌گرایی منفی و خود ناتوان‌سازی تحصیلی دانش‌آموزان، فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 11 (48)، 95-110.
رضایی، م. ر.، اژه‌ای، ج.، غلامعلی لواسانی، م.، (1391)، تأثیر آموزش راهبردهای مقابله با باورهای غیرمنطقی با رویکرد شناختی بر اضطراب امتحان دانش‌آموزان، روان‏شناسی بالینی، 4(3)، 13-20.
رفیعی پور، ا.، شفقی، س.، عابدینی، ع؛ و جعفری، ط. (1398). پیش‌بینی اضطراب امتحان بر اساس ابعاد دشواری در تنظیم هیجان در دانش‌آموزان. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 13(46)،  122-111.
سلیمی، ح.، رمضانی، آ.، خوانکی، ز.، و امیری، م.، (1396)، ارتباط باورهای غیرمنطقی مادران با مشکلات رفتاری دختران دبیرستانی آن‌ها. فصلنامه روان‏شناسی کاربردی، 1(3)، 45-56.
صفر زاده، ه. (1398). تأثیر آموزش مدیریت احساسات بر کنترل کلاس دبیران دوره متوسطه شهر سیرجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان.
عالی، آ؛ و امین یزدی، ا. (1388). تأثیر ویژگی‌های معلم بر سبک مدیریت کلاس. فصلنامه تعلیم و تربیت، 9، 103-135.
قیطاسی، م. (1395). رابطه مدیریت احساسات با رفتارهای اخلاقی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار.
ملک فر، م. (1396). بررسی تأثیر کنترل احساسات بر قضاوت‌های اخلاقی کارکنان بهزیستی بندرعباس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان.
نجار پور استادی، س.، اسمخانی اکبری نژاد، ه.، و لیوارجانی، ش. (1388)، بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و باورهای غیرمنطقی با رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت سهامی خاص مخابرات استان آذربایجان شرقی. فراسوی مدیریت، 4(13)، 39-58.
ولز، آ. (1396). فراشناخت درمانی برای اضطراب و افسردگی. ترجمه‌ی مهدی اکبری، ابوالفضل محمدی و زهرا اندوز. تهران: ارجمند.
References
Aali, A., & Amin Yazdi, A., (2009). The effect of teacher characteristics on classroom management style. Quarterly Journal of Education, 9, 103-135. [In persian]
Accordino, D. B., Accordino, M. P., & Slaney, R. B. (2000). An investigation of perfectionism, mental health, achievement, and achievement motivation in adolescents. Psychology in the Schools37(6), 535-545.
Allen, M. S., El-Cheikh, S., & Turner, M. J. (2017). A longitudinal investigation of irrational beliefs, hedonic balance and academic achievement. Learning and Individual Differences, 58, 41-45. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2017.07.003.
Ao, W., Huang, J., & Xue, F. (2020). Adaptive leaderless consensus control of a class of strict-feedback nonlinear multi-agent systems with unknown control directions: A non-Nussbaum function based approach. Journal of the Franklin Institute357(17), 12180-12196. https://doi.org/10.1016/j.jfranklin.2020.08.044.
Bahrami F., & Rezvan, S. (2007). Relationship between Anxious Thoughts and Metacognitive Beliefs in High School Students with Generalized Anxiety Disorder. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 13(3), 249-255. [In persian]
Barry, C. (2020). ‘You can't tell anyone how you really feel’: Exploring emotion management and performance among prison staff who have experienced the death of a prisoner. International Journal of Law, Crime and Justice61, 100364. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2019.100364.
Calvete, E., Orue, I., & Hankin, B. L. (2013). Early maladaptive schemas and social anxiety in adolescents: The mediating role of anxious automatic thoughts. Journal of anxiety disorders, 27(3), 278-288. https://doi.org/10.1016/j.janxdis. 2013.02.011.
Cheng, Q., Cui, X., Lin, J., Weng, X., & Mo, L. (2020). Neural correlates of moral goodness and moral beauty judgments. Brain research1726, 146534. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2019.146534.
Curtin, C. M., Barrett, H. C., Bolyanatz, A., Crittenden, A. N., Fessler, D. M., Fitzpatrick, S., ... & Henrich, J. (2020). Kinship intensity and the use of mental states in moral judgment across societies. Evolution and Human Behavior41(5), 415-429. https://doi.org/10. 1016/j.evolhumbehav.2020.07.002.
Dyrbye, L. N., Thomas, M. R., Huntington, J. L., Lawson, K. L., Novotny, P. J., Sloan, J. A., & Shanafelt, T. D. (2006). Personal life events and medical student burnout: a multicenter study. Academic Medicine, 81(4), 374-384.
ElHafsi, M., Fang, J., & Hamouda, E. (2021). Optimal production and inventory control of multi-class mixed backorder and lost sales demand class models. European Journal of Operational Research291(1), 147-161. https://doi.org/10.1016 /j.ejor.2020.09.009.
Ellis, A. (2001). Overcoming destructive beliefs, feelings, and behaviors. Amherst, NY: Prometheus Books.
Firth-Cozens, J., & Greenhalgh, J. (1997). Doctors' perceptions of the links between stress and lowered clinical care. Social science & medicine44(7), 1017-1022.
Flett, G. L, (2018). The role of memorizing education in reducing illogical beliefs of patient’s psychopathology. Washington, D.C: American psychological association.
Flett, G. L., Blankstein, K. R., Hewitt, P. L., & Koledin, S. (1992). Components of perfectionism and procrastination in college students. Social Behavior and Personality: an international journal20(2), 85-94.
Flynn, M. K., Bordieri, M. J., & Berkout, O. V. (2019). Symptoms of social anxiety and depression: Acceptance of socially anxious thoughts and feelings as a moderator. Journal of Contextual Behavioral Science11, 44-49. https://doi.org/10.1016/j.jcbs. 2018.12.002.
Gheytasi, M. (2016). The relationship between emotion management and moral behaviors of students of Islamic Azad University, Yazd Branch. Master Thesis, Islamic Azad University, Pomegranate Branch. [In persian]
Gollwitzer, A., Martel, C., Bargh, J. A., & Chang, S. W. (2020). Aversion towards simple broken patterns predicts moral judgment. Personality and Individual Differences160, 109810. https://doi.org/10.1016/ j.paid.2019.109810.
Hernández–Pérez, M. A., Fragoso–Rubio, V., Velasco–Villa, M., del Muro–Cuéllar, B., Márquez–Rubio, J. F., & Puebla, H. (2020). Prediction-based control for a class of unstable time-delayed processes by using a modified sequential predictor. Journal of Process Control92, 98-107. https://doi.org/10.1016/ j.jprocont.2020.05.014.
Huang, J., Zhao, L., & Wang, Q. G. (2020). Adaptive control of a class of strict feedback nonlinear systems under replay attacks. ISA transactions107, 134-142. https://doi.org/10.1016/j.isatra.2020.08.001.
Jan, S. U., & Anwar, M. A. (2018). Emotions management skills and barriers with library staff: A correlational survey of agriculture students. The Journal of Academic Librarianship, 44(1), 33-38. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2017.12.006.
Kowalczuk, Z., Czubenko, M., & Merta, T. (2020). Interpretation and modeling of emotions in the management of autonomous robots using a control paradigm based on a scheduling variable. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 91, 103562. https://doi.org/10.1016/j.engappai. 2020.103562.
Kupfer, T. R., Inbar, Y., & Tybur, J. M. (2020). Reexamining the role of intent in moral judgements of purity violations. Journal of Experimental Social Psychology91, 104043. https://doi.org/10.1016/j. jesp.2020.10404.
Lopes, M. & Salovey, F. (2013). The effect of emotion control on moral behaviors. American Journal of sociology, 107(2), 321-352
Malekfar, M. (2017). Investigating the effect of emotion control on moral judgments of Bandar Abbas welfare employees. Master Thesis, Islamic Azad University, Sirjan Branch. [In persian]
Margoni, F., & Surian, L. (2020). Conceptual continuity in the development of intent-based moral judgment. Journal of Experimental Child Psychology, 194, 104812. 104812. https://doi.org/ 10.1016/j.jecp.2020.104812.
Martin, N. K., Yin, Z. & Baldwin, B. (2002). Classroom Management Training, class size and graduate study, ERIC Identifier: ED 420671.
Morejón, A. J. V., Vázquez-Morejón, R., & Muñoz-Fernández, N. (2020). Anxious Thoughts Inventory (AnTI). Psychometric characteristics of an adaptation to the Spanish clinical population. Ansiedad y Estrés26(2-3), 91-97. https://doi.org /10.1016/j.anyes.2020.05.001.
Mueller, P. D. (2021). Adam Smith on moral judgment: Why people tend to make better judgments within liberal institutions. Journal of Economic Behavior & Organization184, 813-825. https://doi.org/10.1016 /j.jebo.2020.08.038.
Najpour Ostadi, Q., Askhani Akbarinejad, H., & Livarjani, Sh. (2017). Investigating the Relationship between Personality Traits and Irrational Beliefs with Job Satisfaction among the Employees of East Azarbaijan Special Telecommunication Company. Beyond management, 4(13), 39-58. [In persian]
Oliva, P. (2019). Educational supervision and guidance in today's schools. Gholamreza Ahmadi and Saeedeh Shahabi. Isfahan: Islamic Azad University, Khorasgan Branch. [In persian]
Olson, R. E., McKenzie, J., Mills, K. A., Patulny, R., Bellocchi, A., & Caristo, F. (2019). Gendered emotion management and teacher outcomes in secondary school teaching: A review. Teaching and Teacher Education, 80, 128-144.https://doi.org/ 10.1016/j.tate.2019.01.010.
Outar, L., Turner, M. J., Wood, A. G., & Lowry, R. (2018). “I need to go to the gym”: Exploring the use of rational emotive behaviour therapy upon exercise addiction, irrational and rational beliefs. Performance Enhancement & Health6(2), 82-93. https://doi.org/10.1016/j.peh.2018.05.001.
Ozer, E. A., & Akgun, O. E. (2015). The effects of irrational beliefs on academic motivation and academic self-efficacy of candidate teachers of computer and instructional technologies education department. Procedia-Social and Behavioral Sciences197, 1287-1292. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.40.
Predatu, R., David, D. O., & Maffei, A. (2020). The effects of irrational, rational, and acceptance beliefs about emotions on the emotional response and perceived control of emotions. Personality and Individual Differences, 155, 109712. https://doi.org/10.1016/ j.paid.2019.109712.
Rafiepoor,A., Shafaqati, S. Abedini, &Tayebeh Jafari, R. (2019). Prediction of Test Anxiety Based on Difficulties in Emotion Regulation in High School Students in Tehran. Journal of Research in Educational Systems, 13(46), 111-122. [In persian]
Rezaei, M. R., Ejei J., & Gholamali-Lavasani, M. (2012) The Effectiveness of Coping Strategies Training with Irrational Beliefs (Cognitive Approach) on Test Anxiety of Students. Clinical Psychology, 4(3), 13-20. [In persian]
Safarzadeh, H. (2019). The effect of emotion management training on classroom control of high school teachers in Sirjan, Master Thesis of Islamic Azad University, Sirjan Branch. [In persian]
Salimi, S. H., Ramezani, A., Khanaki, Z., & Amiri, M. (2017). Relationship between mothers' irrational beliefs and behavioral problems of their high school girls. Journal of Applied Psychology, 3(1), 45-56. [In persian]
Seger-Guttmann, T. (2019). Customers' irrational beliefs: Scale development and validation. Journal of Retailing and Consumer Services49, 54-66. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.03.007.
Sharma, I., Jain, K., & Behl, A. (2020). Effect of service transgressions on distant third-party customers: The role of moral identity and moral judgment. Journal of Business Research121, 696-712. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.02.005.
Shover, H. (2012). Predicting students' moral behaviors based on emotion management. Journal of Aggression and Violent Behavior, 19(2), 142-154
Soltanzadeh, P., & Hashemzadeh, M. (2021). RCSMOTE: Range-Controlled synthetic minority over-sampling technique for handling the class imbalance problem. Information Sciences, 542, 92–111. https://doi.org/ 10.1016/j.ins.2020.07.014.
Taghvaeinia, A., & Rahimian Bogar, E. (2019). Mehdi Karani, The effectiveness of cognitive-behavioural coaching on negative prefectionism and scholastic self-handicapping among students. Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 13(46), 95–110. [In persian]
Turner, M. J., & Allen, M. S. (2018). Confirmatory factor analysis of the irrational Performance Beliefs Inventory (iPBI) in a sample of amateur and semi-professional athletes. Psychology of Sport and Exercise35, 126-130. https://doi.org/10.1016/ j.psychsport.2017.11.017.
Turner, M. J., Aspin, G., & Gillman, J. (2019). Maladaptive schemas as a potential mechanism through which irrational beliefs relate to psychological distress in athletes. Psychology of Sport and Exercise, 44, 9–16. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2019.04.015.
Van Wyk L, (2004). The relationship between procrastination and stress in the life of the high school teacher. A Thesis for partial fulfillment of the requirements
Wang, Y., & Wang, Z. (2020). Model free adaptive fault-tolerant tracking control for a class of discrete-time systems. Neurocomputing, 412, 143-151. https://doi.org/10.1016/j.neucom.2020.06.027.
Wells, A. (1995). Meta-cognition and worry: A cognitive model of generalized anxiety disorder. Behavioural and cognitive psychotherapy23(3), 301-320.
Wells, A. (2017). Metacognitive therapy for anxiety and depression, Mehdi Akbari, Abolfazl Mohammadi and Zahra Andouz. Tehran: Arjmand. [In persian]
Zhou, Y., Shi, J., & Wu, L. (2017). Application of extension theory in emotion management. Procedia computer science122, 502-509. https://doi.org/10.1016/ j.procs.2017.11.399.