نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا روان‏شناسی تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه روان‏شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 دانشیار، گروه روان‏شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی عوامل سازمانی اثرگذار بر کارایی و انگیزش معلمان انجام شد. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش مرور نظام‌مند یافته‌های پژوهشی جمع‌آوری گردید. سپس از روش فراتحلیل برای پاسخگویی به سؤالات استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه‌ی پژوهش‌هایی است که در زمینه عوامل اثرگذار بر کارایی و انگیزش معلمان بین سال‌های 1375 تا 1395 در داخل کشور انجام گرفته است. بر این اساس از طریق جستجوی اینترنتی در بانک‌های اطلاعاتی داخلی و نیز جستجوی دستی در دانشگاه‌های شهر تهران شناسایی و اطلاعات مربوط به آن‌ها کدگذاری گردید. درنهایت تعداد 18 مطالعه وارد فراتحلیل حاضر شدند. برای گردآوری داده‌های موردنیاز از فرم کاربرگ فراتحلیل استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد شاخص اندازه اثر ترکیبی مطالعات، تحت مدل ثابت 10/0 و تحت مدل تصادفی 17/0 بود. در بررسی تفکیکی اندازه اثر متغیرها، عوامل سلامت سازمانی، جوسازمانی، انگیزه دانش‌آموزان، گوش دادن مدیر و سبک مدیریت رابطه مدار به ترتیب بیشترین اثر را بر کارایی و انگیزش معلمان داشتند. در روش رگرسیون ایگر، ثابت رگرسیونی برابر 01/0 محاسبه شد که سطح معنی‌داری آن کمتر از 05/0 است، بنابراین طبق روش رگرسیون ایگر، سوگیری انتشار وجود دارد. همچنین تحلیل تعدیل‌کننده برای متغیرهای سال انتشار و محل انجام پژوهش صورت گرفت که بیان‌گر عدم تأثیر تعدیل‌کنندگی متغیرهای سال انجام پژوهش و محل انجام پژوهش در نتایج مطالعات بود.

کلیدواژه‌ها

حاج باقری، م.، پرویزی، س؛ و صلصالی، م. (1394). روش‌های تحقیق کیفی. تهران: نشر و تبلیغ بشری.
دلاور، ع. (1392). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.
رضایی شریف، ع.، کریمیان پور، غ.، مرادی، گ؛ و کریمیان پور، ا. (1397). بررسی رابطه بین اخلاق کاری و تعهد به تغییر با میانجی‌گری اشتیاق شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 10(34). 64-79.
رهنمایی، ا. (1396). آموزش‌وپرورش فراگیر مبتنی بر تنظیم استعدادهای برتر و خوب و متوسط. نشریه اسلام و پژوهش‌های تربیتی، 9(2)، 1-5.
سیدکلان، م. (1386). ارتباط سبک رهبری مدیران مدارس با کارایی معلمان تربیت‌بدنی در شهرستان پارس‌آباد مغان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.
شریفیان، ا. (1397). رشد حرفه‌ای معلمان مستلزم پژوهش کیفی است. ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی، 8، 2-12.
فریدی زنگیر، ا. (1390). ارتباط سبک رهبری مدیران مدارس با کارآیی معلمان تربیت‌بدنی شهرستان گرمی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
قره خانی، ح.، الیاسی، ح؛ و فولادی حیدرلو، ن. (1393). رابطه بین سبک رهبری مدیران مجتمع‌های آموزشی با خلاقیت معلمان تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش استان کهکیلویه و بویراحمد. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 10(20)، 55-62.
کاشانی، ع. (1391). بررسی کارایی دبیران فارغ‏التحصیل دوره‏های تربیت‌معلم در مقایسه با سایر دبیران دوره راهنمایی منطقه 17 شهر تهران در سال تحصیلی 91-1390. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
طاهری، م. (1396). رابطه‌ی بین آموزش انعکاسی با فرسودگی و انگیزه معلم از نگاه معلم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا.
واحدی، م. (1388). استاندارد ساختن پرسشنامه سنجش انگیزه معلمی در معلمان مقطع راهنمایی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
هاگمن، گ. (1992). روان‏شناسی صنعتی و سازمانی: انگیزش و مدیریت تحول. ترجمه‌ی علی‌محمد گودرزی (1395). تهران: انتشارات خدمات فرهنگی رسا.
References
Bornestein, M., Hedges, L. V., Higgins, T. PT., & Rothstein, H. (2009). Introduction to Meta-Analysis. New York: John Wiley & Sons.
Demerouti, E., Bakker, A. B., & Leiter, M. (2014). Burnout and job performance: The moderating role of selection, optimization, and compensation strategies. Journal of Occupational Health Psychology, 19(1), 96-107.
Hakanen, J. J., Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. Journal of School Psychology, 43، 495–513.
Hunt, M. (1997), How Science Takes Stock, New York: Russell Sage Found.
Oerlemans, W. G. M., & Bakker, A. B. (2018). Motivating job characteristics and happiness at work: A multilevel perspective. Journal of Applied Psychology, 103(11), 1230-1241.
Ouyang, K., Cheng, B. H., Lam, W., & Parker, S. K. (2019). Enjoy your evening, be proactive tomorrow: How off-job experiences shape daily proactivity. Journal of Applied Psychology. Advance online publication.
Stoeber, J., & Rennert, D. (2008). Perfectionism in school teachers: relations with stress appraisals، coping styles، and burnout. Anxiety, Stress, & Coping, 21, 37–53.