نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، مدیریت جهانگردی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

هدفِ از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سفرهای آموزشی کودکان بر یادگیری تجربی آن‏ها بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی والدین کودکانِ (4 تا 7 سال) که با تور تفریحی از محوطه میراث فرهنگی باغ فین کاشان به مدت یک هفته بازدید داشته‏اند، بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش جزو تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده است. روش نمونه‏گیری این پژوهش در دسترس و تعداد آن 384 نفر بود. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه محقق‏ساخته بود. تحلیل‏های آماری نیز با استفاده روش معادلات ساختاری انجام شده است. برای تعیین ارتباط علی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری و سطوح معناداری به‏منظور آزمودن فرضیه‏ها p_value کوچک‏تر از 0/05 در نظر گرفته شد. یافته‏ها این پژوهش نشان داد یادگیری تجربی کودکان بر مزیت‏های آموزشی کودکان به‏واسطه تعاملات اثرگذار است و همچنین آگاهی از برند محوطه‏های تاریخی بر انگیزه برای یادگیری تجربی کودکان و مزیت‏های آموزشی کودکان تأثیرگذار است، یافته‏ها حاکی از آن است که آگاهی از برند محوطه‏های تاریخی بر انگیزه برای یادگیری تجربی کودکان و مزیت‏های آموزشی کودکان اثر مثبت و معناداری دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که سفر آموزشی کودکان نیز بر افزایش توان آموزشی کودکان به‏واسطه افزایش مشارکت در فعالیت‏های اجتماعی، افزایش دانش آشکار و پنهان کودکان و افزایش تعلق ملی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

شریعتی، ف، امین بیدختی، ع، نجفی، م. (1398). ارائه مدلی جهت بهبود کیفیت آموزش‏های فنی و حرفه‏ای: باتوجه‌به الزامات اقتصاد مبتنی بر دانش. نشریه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 13(47)، 41-54.
صدری، ع. (1397). استقرار مدیریت دانش در دانشگاه‏های ایران. نشریه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 12(43)، 41-63.
کشاورز، ی. (1393) مدل‏سازی معادلات ساختاری (با استفاده از آموس AMOS). تهران: انتشارات کتاب مهربان، چاپ اول.
Allan, M. (2014). Geotourism: Why Do Children Visit Geological Tourism Sites? Dirasat: Human and Social Sciences 48(3375): 1-10. [In Persian].
Blichfeldt, B. S., Pedersen, B. M., Johansen, A., & Hansen, L. (2011). Tweens on holidays.In-situ decision-making from children's perspective. Scandinavian Journal ofHospitality and Tourism, 11(2), 135–149.
Broomhall, S., Pitman,A (2010). Articulating lifelong learning in tourism: Dialogue between humanities scholars and travel providers, University of Western Australia.
Canosa, A & Moyle, B & Wray, M (2016). Can anybody hear me? A critical analysis of young residents' voices in tourism studies. Tourism Analysis 21(2-3): 325-337.
Carpenter, K. (2015). Childhood studies and orphanage tourism in Cambodia. Annals of Tourism Research, 55, 15-27.
Feng, X. & M. Li (2016). Children tourism: a literature review. Tourism Tribune 31(9), 61-71.
Fu, X., Lehto, X., & Park, O. (2014). What does vacation do to our family? Contrasting the perspectives of parents and children. Journal of Travel & Tourism Marketing, 31(4),461–475
Hay, B. (2017). Missing voices: Australian children’s insights and perceptions of family holidays. Hospitality & Society, 7(2), 133-155.
Hay, B. (2018). ‘Why do kids’ menus always have chicken nuggets?’: Children’s observations on the provision of food in hotels on family holidays. Hospitality & Society, 8(1), 69-96.
Huang, G. H.-C. & M. Gove (2015). Confucianism, Chinese families, and academic achievement: Exploring how Confucianism and Asian descendant parenting practices influence children’s academic achievement. Science Education in East Asia, Springer: 41-66.
Keshavarz, Y. (2014). Structural Equation Modeling (Using AMOS) Mehraban Book Publishing, First Edition (In perisan)
Lehto, X. Y., Fu, X., Li, H., & Zhou, L. (2017). Vacation benefits and activities:Understanding Chinese family travelers. Journal of Hospitality & Tourism Research,41(3), 301–328
McGladdery, C. A. & B. A. Lubbe (2017). International educational tourism: Does it foster global learning? A survey of South African high school learners. Tourism Management, 62, 292-301.
Mindes, G. (2005). Social studies in today's early childhood curricula. Young Children, 60(5), 12.
Poria, Y. & D. J. Timothy (2014). Where are the children in tourism research? Annals of Tourism Research, 47, 93-95.
Ritchie, B. W., Carr, N., & Cooper, C. P. (2003). Managing educational tourism,Vol. 10.Clevedon, UK: Channel View Publications
Sadri, A. (1397). Establishment of knowledge management in Iranian universities. Journal of Research in Educational Systems, 13(43), 63-41 (In perisan)
Schänzel, H. & N. Carr (2016). Introduction: Special issue on children, families and leisure–part three, Taylor & Francis.
Shariati, F, Amin Beidakhti, A, Najafi, M. (2019). Provide a model for improving the quality of technical and vocational education: according to the requirements of knowledge-based economy. Journal of Research in Educational Systems, 13(47), 3-3 (In perisan)
Stone, M. J. & J. F. Petrick (2013). The educational benefits of travel experiences: A literature review. Journal of Travel Research, 52(6), 731-744.
Waygood, E. O. D., Friman, M., Taniguchi, A. & Olsson, L. E. (2019). Children’s life satisfaction and travel satisfaction: evidence from Canada, Japan, and Sweden. Travel Behaviour and Society,  16, 214-223.
Werry, M. (2008). Pedagogy of/as/and tourism: Or, shameful lessons. The Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies, 30(1), 14-42.
Wu, M.-Y., & Wall, G. (2016). Chinese research on family tourism: Review and researchimplications. Journal of China Tourism Research, 12(3–4), 274–290.
Yang, C.-H., Lin, H.-L., & Han, C.-C. (2010). Analysis of international tourist arrivals in China: The role of World Heritage Sites.Tourism Management, 31(6), 827–837.
Yang, F. X. and V. M.-C. Lau (2019). Experiential learning for children at World Heritage Sites: The joint moderating effect of brand awareness and generation of Chinese family travelers. Tourism Management, 72, 1-11.