نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

4 استاد، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

5 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران.

چکیده

هدف کلی پژوهش، ارائۀ الگوی چهارلایه‏‏ایِ امکان‏‏سنجی و استقرار حکمرانی خوب در آموزش عالی بود. روش پژوهش مطالعۀ حاضر، فراترکیب و بازنگری در موضوع بود. الگوی حاضر با ترکیب یافته‏‏های پژوهش‏های کِیفی و کمّی مرتبط، طراحی شد. درمجموع، 298 مقاله در حوزۀ حکمرانی خوب در آموزش مورد ارزیابی قرار گرفت و در پایان، 60 پژوهش انتخاب و ابعاد و کُدهای مربوط، با تحلیل محتوای پژوهش‏ها استخراج شد و میزان اهمیت و اولویت هریک با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. یافته‏‏ها نشان داد که کُدهای ارائۀ گزارش‏‏های مالی مستمر، مدیریت روند تغییرات در حوزۀ آموزش و پژوهش بر اساس تغییرات محیط، انعطاف‏‏پذیری در اجرای قوانین، قانونی‏‏بودن قدرت، تسلط بر مطالب درسی، تجربۀ تدریس، دارا بودن نیروی انسانی متخصص، از ‏میان ‏برداشتن موانع دسترسی به آموزش، تلاش در جهت ایجاد زمینۀ مناسب برای بالابردن آگاهی‏‏های عمومی و هماهنگی بین ذی‏‏نفعان در بین ابعاد سه‏‏گانۀ حکمرانی خوب، دارای بیشترین ضریب اهمیت هستند. الگوی ارائه‏‏شده در پژوهش حاضر با روش چهار مرحله‏‏ای، گذار از وضعیت موجود به مطلوب در جهت استقرار حکمرانی خوب را به‏‏صورت اثربخش میسّر می‏‏کند.

کلیدواژه‌ها

آذر، ع.، غلامرضایی، د.، دانایی‏‏فرد، ح. و خداداد حسینی، ح. (1393). تحلیل پویای ارتباط صنعت و دانشگاه در خطّ‏مشی‏‏های آموزش عالی برنامۀ پنجم توسعه با رویکرد پویایی سیستم، مجلۀ چشم‏‏انداز مدیریت صنعتی، 3 (9)، 79-115.
احمدی رضایی، ح.، اجتهادی، م.، قورچیان، ن. و محمدداودی، ا. (1396). ارزیابی وضعیت حاکمیت خوب دانشگاهی با استقلال سازمانی و قابلیت پاسخگویی، مجلۀ مطالعات مدیریت راهبردی، 8 (29)، 179-202.
افخمی روحانی، ح.، رحمان سرشت، ح. و مرجانی، ش. (1394). حکمرانی دانشگاهی و ارزیابی پرتال‏‏ها و وب‏‏گاه‏‏ها، نامۀ آموزش عالی، 7 (28)، 75-96.
امیری ‏‏فرح‏آبادی، ج.، ابوالقاسمی، م. و قهرمانی، م. (1395). آسیب‏‏شناسی فرایند سیاست‏‏پژوهی در نظام آموزش عالی ایران، فصلنامۀ مطالعات میان‏‏رشته‏‏ای در علوم انسانی، 8 (4)، 139-171.
حبیب‏‏پور، ک. و صفری، ر. (1388). راهنمای جامع کاربرد SPSSدر تحقیقات پیمایشی. تهران: لویه، متفکران.
رجائی، ا. (1396). بررسی وضعیت حکمرانی در بخش آموزش از منظر نظام ارتباطی آن در کشورهای جهان، فصلنامۀ علمی-ترویجی سیاست‏‏نامۀ علم و فناوری، 7 (4)، 26-34.
روشن، ا. و متوسلی، م. (1397). الگوی ذی‏‏نفع‏‏مداری مبتنی‏‏بر حکمرانی خوب برای ارتقای کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامۀ پژوهش در نظام‏های آموزشی، 12 (41)، 81-100.
زمانی، ا. (1395). تحلیل کیفی اصول مستندسازی تجارب سازمانی رؤسای دانشگاه: گامی در جهت ارزش‏‏آفرینی تجربۀ سازمانی، فصلنامۀ پژوهش در نظام‏‏های آموزشی، 10 (35)، 201-228.
شجاعی، م. و دُرتاج، ف. (1395). رابطۀ درگیری شناختی با هیجان‏‏های پیشرفت و خودنظم‏‏جویی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد. فصلنامۀ پژوهش در نظام‏‏های آموزشی، 10 (34)، 85-108.
کمالی، ی. (1394). روش‏‏شناسی فراترکیب و کاربرد آن در سیاست‏گذاری عمومی، فصلنامۀ سیاست، 47 (3)، 721-736.
محقر، ع.، جعفرنژاد، ا.، مدرس‏‏یزدی، م. و صادقی‏‏مقدم، م. (1392). ارائۀ الگوی جامع هماهنگی اطلاعاتی با استفاده از روش فراترکیب، مجلۀ مدیریت فناوری اطلاعات، 5 (4)، 161-194.
میرسپاسی، ن.، داداش‏‏کریمی، ی. و نجف‏‏بیگی، ر. (1398). طراحی مدل حکمرانی آموزش عالی کشور، فصلنامۀ مدیریت سازمان‏‏های دولتی، 7 (3)، 12-28.
Afkhami Rouhani, H., Rahman Seresht, H., & Marjani, Sh. (2015). Academic governance and evaluation of portals and websites, Higher Education Letter, 7(28), 75-96. (In Persian).
Ahmadi Rezaei, H., Ejtehadi, M., Ghourchiyan, N., & Mohammad Davoodi, A. (2017). Assess the status of good academic governance with organizational independence and accountability, Journal of Strategic Management Studies, 8(29), 179-202. (In Persian).
Amiri Farahabadi, J., Abolghasemi, M., & Ghahremani, M. (2016). Pathology of the policy research process in the Iranian Higher Education System, Interdisciplinary Studies in the Humanities, 8(4), 139-171. (In Persian).
Åse, G., Peter, M., & Harry, D. (2017). Change in university governance structures in continental Europe, higher education quarterly, 3(71), 1-16.
Azar, A., Gholamreza, D., & Khodad Hosseini, H. (2014). Dynamic Analysis of Industry-University Relationship in Higher Education Policies of the Fifth Development Plan with System Dynamics Approach, Journal of Industrial Management Perspective, 3(9), 79-115. (In Persian).
Chan, S. J., & Yang, C. Y. (2018). Governance styles in Taiwanese universities: Features and effects, International Journal of Educational Development, 63, 29-35.
Chappell, C. D. (2013). The Virginia Commission on Higher Education Board Appointments: The Impact of Legislative Reform on Public University Governance, ProQuest LLC, D.A. Dissertation, George Mason University.
Dietmar, B. (2013). Changing Governance Models in Higher Education: The Case of the New Managerialism, Swiss Political Science Review, 5(3), 1-24.
Dill, D. (2017). Academic Governance: A US Perspective on External, Internal, and Collegial Models. In Sendai, JAHER Annual Conference Symposium.
Eurydice, S. (2016). Higher Education Governance in Europe: Policies، Structures, Funding and Academic Staff, Belgium: EURYDICE European Unit.
HabibPour, K., & Safari, R. (2009). Comprehensive guide to the use of SPSS in survey research, Tehran: Louyeh, Motafakeran. (In Persian).
Henard, F. & Mitterle, A. (2014). Governance and Quality Guidelines in Higher Education: A review of governance arrangements and quality assurance. Berlim: OECD.
Hery, H., Muljo, A., Wicaksono, I., & Edward, R. (2014). Optimalisasi penerapan prinsip good governance bidang akademik dalam upaya mewujudkan good university governance, binus business review, 5(1), 91-100.
Huang, F. (2018). University governance in China and Japan: Major findings from national surveys. International Journal of Educational Development, 63, 12-19.
Israr, A. (2014). Improving Higher Educational Management through Good Governance, Journal of Education and Practice, 23(5), 167-17.
John, D. (2013). The deadly dull issue of university administration? Good governance, managerialism and organizing academic work, higher education policy, 11, 59-79.
Kamali, Y. (2015). The methodology of meta-synthesis and implications for public policy, Politic Quarterly, 47(3), 721-736. (In Persian).
Meehan, E. M. (2003(. From Government to Governance, Civic Participation and 'new Politics': The Context of Potential Opportunities for the Better Representation of Women. Centre for Advancement of Women in Politics, Queen's University Belfast.
Mirsepasi, N., Dadashkarimi, Y., & Najafbeygi, R. (2019). Designing a model of governing higher education in the country, Quarterly Journal of Public Organzations Management, 7(3), 12-28. (In Persian).
Mohaghar, A., JafarNezhad, A., Modarres Yazdi, M., & SadeghiMoghaddam, M. (2013). Provide a comprehensive model of information coordination using the meta-combined method, Journal of Information Technology Management, 5(4), 161-194. (In Persian).
Munawir, M., Raharjo, K., Djalil, M., Syahputra, H., Muslim, B., & Adam, M. (2019). Dimensions of identity strength and organizational citizenship behavior (OCB) in establishing good university governance and performance of religious ideology-based higher educations, Journal of Applied Research in Higher Education, 11(2), 250-272.
Perkins, J. (1990). The Governance of Higher Education in Spain, Higher Education Policy, 3, 25–27
Rajaei, A. (2017). The Study of the Governance of the Education Sector in Terms of Its Communication System in Different Countries of the World, Journal of Science and Technology Policy, 7(4), 26-34. (In Persian).
Rowshan, A., & Motevasseli, M. (2018). Stakeholder model based on good governance to improve the quality of the Ministry of Science, Research and Technology, Journal of Research in Educational Systems, 12(41), 81-100. (In Persian).
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2003). Toward a Metasynthesis of qualitative findings on motherhood in HIV-positive women, Research in nursing & health, 26(2), 153-170.
Shojaei, M., & Dortaj, F. (2016). The relationship between cognitive conflict and academic excellence and academic self-management in undergraduate students, Journal of Research in Educational Systems, 10(34), 85-108. (In Persian).
Yáñez, S., Uruburu, Á., Moreno, A., & Lumbreras, J. (2019). The sustainability report as an essential tool for the holistic and strategic vision of higher education institutions. Journal of Cleaner Production, 207, 57-66.
Yonezawa, A. (2014). The Academic Profession and University Governance Participation in Japan: Focusing on the Role of Kyoju-kai. Educational Studies in Japan: International Yearbook, 8, 19-31.
Yousaf, M, Freeha, I. & Abida, i). 2016). Exploring the impact of good governance on citizens' trust in Pakistan، Government Information Quarterly, 33, 200-209.
Zaman, K. (2015). Quality guidelines for good governance in higher education across the Globe، Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences, 1-7.
Zamani, A. (2016). Qualitative analysis of the principles of documenting the organizational experiences of university deans: a step towards value creation of organizational experience, Journal of Research in Educational Systems, 10(35), 201-228. (In Persian).
Zimmer, L. (2006). Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts، Journal of Advanced Nursing, 53(3), 311–318.