عوامل مؤثر بر ارتقاء مؤلفه‌های فرهنگی آموزش زبان خارجی و ارائه یک الگوی مناسب (موردمطالعه: زبان انگلیسی)

سمانه محمدخانی؛ عباسعلی قیومی؛ امیر حسین محمد داودی؛ سیده نازنین امیر ارجمندی

دوره 11، شماره 39 ، بهمن 1396، ، صفحه 207-219

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.65269

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل، ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگی مؤثر آموزش زبان خارجی و ارائه الگوی مناسب ارتقاء فرهنگی آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه‌های زبان‌های خارجی در شهر تهران بوده است. پژوهش ازنظر هدف، کاربردی، ازنظر نوع داده‌ها، کمی و کیفی، ازنظر شیوه گرداوری داده‌ها، میدانی و ازنظر شیوه اجرا، توصیفی و پیمایشی بود. جامعه آماری ...  بیشتر