ارتباط بین نگرش و کاربرد ابزارهای الکترونیکی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان

سید مجید عبداللهی؛ بی بی عشرت زمانی؛ زهرا بابادی عکاشه

دوره 7، شماره 20 ، خرداد 1392، ، صفحه 97-121

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش و چگونگی کاربرد اعضای هیأت علمی دانشگاه هایدولتی استان اصفهان نسبت به استفاده از منابع الکترونیکی انجام گرفته است . روش پژوهشتوصیفی همبستگی است. 132 نفر از اعضای هیئت علمی سه دانشگاه اصفهان، صنعتی وعلوم پزشکی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهشپرسشنامهاستاندارد سنجش نگرش معلمان ...  بیشتر