آموزش و پرورش ناب – ملزومات و پیامدها

محرمعلی هاشمی؛ جهانگیر یاری حاج عطالو؛ صادق ملکی آوارسین

دوره 16، شماره 57 ، تیر 1401، ، صفحه 119-130

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی ملزومات و پیامدهای اجرای مدیریت ناب در آموزش و پرورش ایران با استفاده از رویکرد کیفی انجام گرفته است. میدان پژوهش شامل اساتید دانشگاه‌های ایران در گرایش های مدیریت و همچنین رشته مدیریت آموزشی در سال 1400 بود. ابزار اندازه گیری، مصاحبه در خصوص ملزومات و پیامدهای اجرای مدیریت ناب بود. مصاحبه‌ها با 15 نفر از خبرگان ...  بیشتر