نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی ملزومات و پیامدهای اجرای مدیریت ناب در آموزش و پرورش ایران با استفاده از رویکرد کیفی انجام گرفته است. میدان پژوهش شامل اساتید دانشگاه‌های ایران در گرایش های مدیریت و همچنین رشته مدیریت آموزشی در سال 1400 بود. ابزار اندازه گیری، مصاحبه در خصوص ملزومات و پیامدهای اجرای مدیریت ناب بود. مصاحبه‌ها با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی تا حصول اشباع نظری ادامه پیدا کرد. برای اطمینان از روایی ابزار در جریان پژوهش از مرور خبرگان مشارکت کننده و همچنین نظارت سه نفر از اساتید غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. برای اطمینان از پایایی داده‌ها از روش بازبینی مکرّر مشارکت کنندگان استفاده شد. به کمک نرم افزار Maxqda، 417 گزاره مفهومی اولیه در بخش ملزومات و 346 گزاره مفهومی اولیه در بخش پیامدها شناسایی شدند و با ادغام و ترکیب آنها 18کد محوری برای ملزومات و 19 کد محوری برای پیامدها بدست آمد و در کد گذاری انتخابی، 8مقوله‌ی معرفی و ترویج روشهای ناب، استفاده از متخصصان، اقدامات هشیارانه و گام به گام، شرایط ذیتفعان، ارزشیابی اثربخش، شناسایی اتلاف ها، نقش سمن‌ها و باز تعریف ارزش، زیر عنوان ملزومات و 7مقوله‌ی تعالی آموزش و پرورش، برقراری عدالت آموزشی، مزایای فناورانه، افزایش رضایتمندی ذینفعان، افزایش بهره وری آموزشی، مسئولیت پذیری و ارزش آفرینی راهبران اجتماعی و حضور علمی در عرصه جهانی زیر عنوان پیامدهای اجرای ناب در آموزش و پرروش قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

ابراهیمی، م.، سلیمانی، ن.، شفیع‌زاده، ح. (1399). ارائه الگویی برای مدیریت غیرمتمرکز در آموزش‌وپرورش بر اساس یک نظریه داده بنیاد. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 14(ویژه نامه)، 255-269.
جعفری، پ.، یزدانی، س. (1387). رویکردهای مدیریتی شش سیگما و ناب در آموزش‌وپرورش. علوم تربیتی 1(3), 7-40.
جهانگیری، ع. (1394). موارد و میزان بکارگیری تکنیک‌ها و ابزارهای مدیریت ناب در نظام بهداشت و درمان ایران* مدیریت اطلاعات سلامت، دوره دوازدهم، شماره پنجم، آذر و دی 94، 12(5), 681-704.
سلیمی، ق، کشاورزی، ف، حیدری، ا. (1393) مطالعه تجربی رابطه توانمندسازی روان‌شناختی و بلوغ رفتار تسهیم دانش دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز. فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 5(19), 1-22.
غلامی، س، احمدی خانمینی، س، احمدیان، ن. (1398) شناسایی عوامل مؤثر بر تفاوت نمره‌های ارزشیابی مستمر و نهایی هماهنگ پایه یازدهم از دیدگاه دبیران و دانش آموزان: مطالعه‌ای به روش پژوهش آمیخته.
قویدل، ا. (1395) مدیریت ناب و کاربست آن در دنیای آموزش، فصلنامه مدیریت فراگیر سال (1:1). 52-61
کامکار، ز، عبدالهی، ب، زین‌آبادی، ح. ر، عباسیان، ح. (1398). ارائه الگوی تلفیقی جوامع یادگیرندة حرفه‌ای ناب در مدرسه. مدیریت مدرسه 7(1): 147-162.
گلابگیرنیک، س، س، معقول، ع، ناصری، ن. س، & چرابین، م. (1399). طراحی مدل تعالی سازمانی دانشگاه فرهنگیان شمال شرق کشور. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 14(48), 59-74.
هوشی السادات، س، ع، رحیمیان، ح، عباس پور، ع، خورسندی، ع & غیاثی ندوشن، س. (2018). طراحی الگوی کیفی دانشگاه ناب برای دانشگاه‌های دولتی (موردمطالعه: دانشگاه فرهنگیان). دوماهنامه علمی-پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(3), 132-141.
Alp, N. (2001). The lean transformation model for the education system. 29th Computers and Industrial Engineering Conference, Montréal.
Alves, A. C., Leao, C. P., Uebe-Mansur, A. F., & Kury, M. I. R. (2021). The knowledge and importance of Lean Education based on academics’ perspectives: an exploratory study. Production Planning & Control, 32(6), 497-510.‏
Balzer, W. K., Brodke, M. H., & Kizhakethalackal, E. T. (2015). Lean higher education: successes, challenges, and realizing potential. International Journal of Quality & Reliability Management.32(9): 924-933.
Balzer, W. K., et al. (2016). A review and perspective on Lean in higher education. Quality Assurance in Education.
Çalişkan, N., & Mulgeci, A. (2015). Waste identification lean approach in effective education system-case of Albania. Academicus(12), 199.
Cano, M. & E. O’NEILL (2014). Lean Manufacturing: Can it be Applied Successfully within the Higher Education Sector? The International Conference" Quality and Dependability".
Cano, M., Moyes, D., & Kobi, A. (2016, September). A framework for implementing Lean operations management in the higher education sector. In Toulon-Verona Conference “Excellence in Services.
Cudney, E. A., Venuthurumilli, S. S. J., Materla, T., & Antony, J. (2020). Systematic review of Lean and Six Sigma approaches in higher education. Total Quality Management & Business Excellence, 31(3-4), 231-244.
Deshpande, M. (2020). Lean Model of Quality Management in Higher Education. Quality Management Implementation in Higher Education: Practices, Models, and Case Studies, IGI Global: 153-173.
Douglas, J., Antony, J., & Douglas, A. (2015). Waste identification and elimination in HEIs: the role of Lean thinking. International Journal of Quality & Reliability Management.‏
Ebrahimi, M., soleimani, N., shafizadeh, H. (2020). Providing a Model for Decentralized Management in Education Based on a Fundamental Data Theory. jiera, 14(Special Issue), 255-269. [in Persian]
Ghavidel, A (2016). Lean management and its application in the world of education. Journal of Inclusive Management. 1, 1 (52-61). [in persian]
Gholami, S., Ahmadi Khanamini, S., & Ahmadiyan, N. (2020). Identifying the Factors Affecting the Difference between Continuous and Final Assessment in Third-Year (Senior) Students in Secondary Schools from the Viewpoint of Teachers and Students: A Mixed Method Research. Educational Measurement and Evaluation Studies, 9(28), 139-170.‏:. [in Persian]
Golabgir, S., maghol, A., naseri, N., cherabin, M. (2020). Designing a Model of Organizational Excellence in Northeast Iran. jiera, 14(48), 59-74. [in Persian]
Grudowski, P. & M. Wiśniewska (2019). Lean management in higher education institutions. How to begin? Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska: 49-61.
Helmold, M., & Samara, W. (2019). Progress in performance management. Industry insights and case studies on principles, application tools, and practice. Heidelberg: Springer.
Höfer, S. and J. Naeve (2017). The application of lean management in higher education.
Hooshisadast A, rahimian H, Abbaspour A, Khorsandi A, Ghiasi Nodooshan S. (2018). Designing a lean university model for public universities (Case study: Farhangian Teacher Education University (FTEU)). Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences 11(3): 132-141. [in Persian]
Isaksson, R., Kuttainen, C., & Garvare, R. (2013). Lean higher education and lean research. In 16th Toulon–Verona Conference; Faculty of Administration, University of Ljubljana, Slovenia; 29-30 August 2013
Jafari, P, Yazdani, S. (2008). Six Sigma and Lean Management Approaches in Education. Scientific Journal of Education and Evaluation (Quarterly), 1 (3), 52-61. [in Persian]
Jahangiri, A. (2016) Cases and extent of application of lean management techniques and tools in the Iranian health care system. Health Information Management, [S.l.], p. 681-704, [in Persian]
Jedynak, P. (2015). Lean management implementation: Determinant factors and experience. Jagiellonian Journal of Management 1(1): 51-64.
Kamkar, Z, Abdollahi, B, Zeinabadi, H. R, Abbasian, H. (2019). Provide an integrated model of pure professional learning communities in school. Journal of School Administration, 7 (1), 147-162. [in Persian]
Kamp, P. (2017). The Lean Journey for Dutch Higher Education Institutions: a way to go?, University of Twente..
Klein, L. L., Alves, A. C., Abreu, M. F., & Feltrin, T. S. (2022). Lean management and sustainable practices in Higher Education Institutions of Brazil and Portugal: A cross country perspective. Journal of Cleaner Production, 342, 130868.‏
Lahidji, B. & W. Tucker (2015). Lean Thinking in Higher Education: Using the Push-Pull Model for Online Graduate Courses Serving Mid-Career Professionals. Toulon-Verona Conference" Excellence in Services".
Martínez Sanahuja, S. (2020). Towards Lean Teaching: Non-Value-Added Issues in Education. Education Sciences 10(6): 160.
Odero, E. (2017). Lean thinking, value-creation processes, leadership, organizational culture and performance of universities: a conceptual analysis. Imperial Journal of Interdisciplinary Research 3(4): 353-386.
Pusca, D. & D. O. Northwood (2016). Can lean principles be applied to course design in engineering education? Global Journal of Engineering Education 18(3): 173-179.
Salimi, Q, Keshavarzi, F, Heidari, E. (1393). Experimental study of the relationship between psychological empowerment and maturity of behavior of Shiraz Bargh students. Journal of New Approaches in Educational Administration, 5 (19), 1-22. [in Persian]
Simayi, S. (2008). Application of lean management in the provisioning of textbooks to Eastern Cape public schools. University of Cape Town,
Singh, J. (2020). Applying lean methodology to curriculum revision and internship placement process–a case study. Journal of Research in Innovative Teaching & Learning.
Sremcev, N., Lazarevic, M., Krainovic, B., Mandic, J., & Medojevic, M. (2018). Improving teaching and learning process by applying Lean thinking. Procedia Manufacturing, 17, 595-602.
Stone, K. B. (2012). Four decades of lean: a systematic literature review. International Journal of Lean Six Sigma.
Thirkell, E. & I. Ashman (2014). Lean towards learning: connecting Lean Thinking and human resource management in UK higher education. The International Journal of Human Resource Management 25(21): 2957-2977.
Thomas, A., Antony, J., Francis, M., & Fisher, R. (2015). A comparative study of Lean implementation in higher and further education institutions in the UK. International Journal of Quality & Reliability Management.
Vukadinovic, S., Djapan, M., & Macuzic, I. (2017). EDUCATION FOR LEAN & LEAN FOR EDUCATION: A LITERATURE REVIEW. International Journal for Quality Research, 11(1).
Womack, J. P., Jones, D. T., & Roos, D. (2007). The machine that changed the world: The story of lean production--Toyota's secret weapon in the global car wars that is now revolutionizing world industry. Simon and Schuster.‏
www.dolat.ir/detail/332424) (99/06/26)
www.isna.ir/news/99052921525)(99/06/27)
Zivkosky, B. & J. Zivkosky (2007). Applying process improvement to K-12 education. Cambridge, MA: Lean Enterprise Education.
Ziskovsky, B. & J. Ziskovsky (2019). Optimizing Student Learning: A Lean Systems Approach to Improving K-12 Education, CRC Press.Parenthetical citations: (Jackson, 2019)