طراحی و تدوین وظایف و تکالیف شغلی متخصصان برنامة درسی آموزش عالی

غلامرضا یادگار زاده؛ کوروش فتحی؛ محمود مهر محمدی؛ محبوبه عارفی

دوره 8، شماره 26 ، آذر 1393، ، صفحه 7-45

چکیده
  هدف از این مطالعه تدوین وظایف و تکالیف شغلی متخصصان برنامة درسی است. این هدف در قالب دو سؤال پژوهشیمورد بررسی قرار گرفته است: وظایف اصلی متخصصان برنامة درسی کدامند؟، تکالیف و زیر تکالیف متخصصان برنامةدرسی کدامند؟ روش پژوهش از نوع کیفی مشارکتی و ابزار مورد استفاده دیکوم بوده است. در کارگاه دیکوم مقدماتیتعداد 7 نفر و در کارگاه تکمیلی ...  بیشتر

بررسی مشکلات نظام آموزش از راه دور در فرایند تعلیم و تربیت مؤسسات و مراکز آموزش عالی: چالش ها و راهکارها

جبرائیل فرزانه

دوره 7، شماره 23 ، اسفند 1392، ، صفحه 241-261

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مشکلات نظام آموزش از راه دور در فرایند تعلیم و تربیتمؤسسات و مراکز آموزشعالی از دیدگاه اساتید و دانشجویان بود. روش تحقیق پژوهش حاضر باتوجه به موضوع آن توصیفی- پیمایشی از نوع مقطعی بود. برای وصول به هدف از بین جامعه آماریپژوهش حاضر که شامل کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاههای پیام نور استان اردبیل در سال تحصیلی1387-88 ...  بیشتر