عوامل مؤثر بر آموزش کارآفرینی کسب‏وکارهای دانش ‏بنیان در شتاب‏دهنده‏های مستقر در مراکز رشد دانشگاهی

طاهره ابوئی؛ سامره شجاعی؛ فریدون ازما؛ حسنعلی اقاجانی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، ، صفحه 95-110

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص‏های آموزش کارآفرینی کسب‏وکارهای دانش‏بنیان در شتاب‏دهنده‏های مستقر در مراکز رشد دانشگاهی بوده است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و توسعه‏ای بود و از حیث روش اجرا از نوع پژوهش‌های توصیفی-پیمایشی بود و جزء پژوهش‏های کیفی محسوب می‏شد. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان، خبرگان ...  بیشتر