تأثیر الگوی طراحی آموزشی تلفیقی مبتنی بر اصول سازنده‌گرایانه بر میزان پیشرفت‌ تحصیلی دانش‌ آموزان در درس زیست‌ شناسی

نرگس فیض آبادی؛ نرجس خاتون اوبسی

دوره 10، شماره 35 ، بهمن 1395، ، صفحه 188-199

چکیده
  در صورتی میتوان آموزشی را اثربخش دانست که از مبنای طراحی آموزشی مناسبی برخـوردار باشـد.در واقع بدون طراحی آموزشی مناسب، هیچ آموزشی اثربخش نخواهـد بـود. هـدف از ایـن پـژوهش،بررسی تأثیر طراحی آموزشی تلفیقـی مبتنـی بـر اصـول سـازندهگرایانـه بـر میـزان پیشـرفتتحصـیلیدانشآموزان در درس زیستشناسی بود. روش این پژوهش نیمـهآزمایشـی و طـرح ...  بیشتر