نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد البرز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، البرز، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در صورتی میتوان آموزشی را اثربخش دانست که از مبنای طراحی آموزشی مناسبی برخـوردار باشـد.
در واقع بدون طراحی آموزشی مناسب، هیچ آموزشی اثربخش نخواهـد بـود. هـدف از ایـن پـژوهش،
بررسی تأثیر طراحی آموزشی تلفیقـی مبتنـی بـر اصـول سـازندهگرایانـه بـر میـزان پیشـرفتتحصـیلی
دانشآموزان در درس زیستشناسی بود. روش این پژوهش نیمـهآزمایشـی و طـرح آن پـیشآزمـون-
پسآزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان پایـه سـوم متوسـطه شـهر
البرز در سال تحصیلی 94-95بود. از این جامعه آماری تعداد 30نفر از طریـق نمونـهگیـری تصـادفی
ساده انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش گماشته شدند. برای تحلیل دادههـا از آزمـون آمـاری تـی
زوجی به کمک نرمافزار
SPSSاستفاده شد. یافتههای پـژوهش نشـان داد میـزان پیشـرفتتحصـیلی
دانشآموزانی که درس زیستشناسی را بر اساس الگوی طراحـی آموزشـی تلفیقـی مبتنـی بـر اصـول
سازندهگرایانـه آمـوزش دیدنـد، بـیشتـر از میـزان پیشـرفتتحصـیلی دانـشآمـوزانی بـود کـه درس
زیستشناسی را به روش متداول آموزش دیدند. با توجه به نتیجه پژوهش مبنی بر تأثیر الگوی طراحی
آموزشی تلفیقی مبتنی بر اصول سازندهگرایانه در درس زیسـتشناسـی، بـه مجریـان آمـوزش توصـیه
میشود که از اصول طراحی آموزشی سازندهگرایانه در فرآیند یاددهی-یـادگیری درس زیسـتشناسـی
استفاده نمایند


کلیدواژه‌ها

جریحی، فردانش و گرامی پور (1394) تأثیر طراحی آموزشی مبتنی بر تقویـت کنجکـاوی بـرمیزان یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی. فصلنامه روان شناسـی تربیتـی، سـال یـازدهم،شماره 35. 
زارعی زوارکی، اسماعیل. (1391). طراحی آموزشی و محیط های یادگیری با رویکرد تلفیقـی : نقدی بر مدل های پیشین و ارائه مدلی نوین در این زمینه. فصلنامه روان شناسـی تربیتـی، سال هشتم، شماره 24. 
سرمدی، محمدرضا، ویسی تبار، سلام (1391). طراحی یادگیری مبتنـی بـر وب بـا تأکیـد بـرمعرفت شناسی سازنده گرایی.  فصلنامه پـژوهش هـای آمـوزش و یـادگیری، 21 (4)، ص 147-129. 
شاهعلی زاده، محمد. دهقانی، سجاد. بنی هاشم، سید کاظم. رحیمی، علی. (1394).  طراحی و اجرای تلفیق آموزش الگوی حل مسئله با اصول سـازنده گرایـی و بررسـی تـأثیر آن بـریادگیری و تفکر خلاق. فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خلاقیـت در علـوم انسـانی، 5(3)، صص 117-83. 
صادقی دیزج، الناز. حسینی نسب، سید داوود. عسگریان، فریبا. شیرعلی پور، اصغر. مقصـودی،محمدرضا.(1394). فراتحلیل اثربخشی روش های تدریس فعـال در عملکـرد تحصـیلی دانش آموزان ایرانی: یک مطالعه مروری ساختار یافته. فصلنامه روان شناسی تربیتـی ، سـالیازدهم، شماره 35. 
عسگری، صدیقه. رستمی مالخلیفـه، محسـن. شـاهورانی، احمـد. کریمـی، یوسـف.(1390).
اثربخشی نظریه ی سازنده گرایی در تدریس ریاضی دوره ی راهنمایی- تحصـیلی . مجلـهریاضیات کاربردی واحد لاهیجان، سال هشتم، شماره 2، صص 93-81. 
قاضی طباطبایی، محمود. حاتمی، جواد. فردانش، هاشم. مجدانیان، آذر. اسلامی، زهرا (1388). مقایسه اثربخشی طراحی آموزشـی ملهـم از سـه نظریـه رفتـارگرایی، شـناخت گرایـی وساخت گرایی در تغییر نگرشهای اجتماعی. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز. 4 (13). 
 کرمی، مرتضی. فردانش، هاشـم . عباسـپور، عبـاس. معلـم، مهنـاز (1388). مقایسـه اثربخشـی الگوهای طراحی آموزشی سیستمی و سازنده گرا در آموزش مدیران. دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، 2 (3).  نوروزی، داریوش. رضوی، سیدعباس. (1390). مبـانی طراحـی آموزشـی. تهـران : انتشـارات سمت. 
 نوری، علی (1387). ساختن گرایی در کلاس من. رشد آموزش راهنمایی تحصیلی؛ 3: ص 7 -6. 
Karaduman, H., Gultekin, M. (2007).The Effect of Constructivist Learning Principles based Learning Materials to Student’s Attitudes, Success and Retention in Social Studies. Educational Technology, 6, 3, 98- 112.
Lai, K. (1999). Teaching, Learning, and Professional Development: The Teacher Matters Most. In Lai, K. (Ed.). NetWorking: Teaching, Learning & Professional Development with the Internet. (pp. 7-24). New Zealand: Univ. of Otago Press.
Jonassen, D.H., Peck, K.L. & Wilson, B.G. (1999). Learning with Technology: A Constructivist Perspective. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Inc.