طراحی و تدوین بسته های آموزشی تجارت الکترونیکی در ایران

روح الله نوری؛ محمد ابویی اردکان؛ محمدرحیم اسفیدانی

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1390، ، صفحه 59-89

چکیده
  چکیدهیکی از چالش های اساسی کشورهای درحال توسعه در تجارت الکترونیکی، آموزش و ظرفی تساز ینیروی انسانی است. پروژه آموزش و آگاه سازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران با هدفشناسایی فعالان و بازیگران تجارت الکترونیکی و طراحی دوره های مناسب منطبق بر نیاز آنا ن تعری فشد. پیرو چنین هدف عمده ای، در ابتدا گروه های بالقوه فراگیران با استفاده ...  بیشتر