اثربخشی ساختارهای متن بر درک مطلب دانشجویان

عاطفه فردوسی پور؛ علی دلاور

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1390، ، صفحه 41-58

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه متغیرهای ساختاری متن، برای نمونه، سبک شرحمتن، بر روی دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی بوده است. نمون ۀ موردمطالعه، عبارت بودند از دانشجویان مشغول به تحص یل در دانشگاه ها ی دولت ی شهرتهران که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. این دانشجویان در ای ن3) به × 300 نفر بوده اند که در یک ...  بیشتر