ارزیابی درونی گروه آموزشی شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

عفت سوری؛ ملیحه برازنده تهرانی؛ فرشته فرزیان پور؛ عباس میرشفیعی؛ فاضل شمسا؛ اسماعیل سادات ابراهیمی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1386، ، صفحه 57-68

چکیده
  آموزش عالی به واسطه نقشی که در تربیت نیروی انسانی متخصص و تولید دانش دارد در ارتباط با تسریع و تسهیل توسعه کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. در مراحل مختلف اجرای برنامه توسعه دانشگاه، نقش ارزیابی کیفیت در آموزش عالی انکار ناپذیر است. تجربیات ملی و بین المللی حاکی از آن است که فرآیند ارزیابی درونی، به ویژه در سطح گروه آموزشی، می تواند ...  بیشتر