تعالی‌گرایی، پیشران بودن و ارزش آفرینی؛ صلاحیت‌های محوری مدیران در دانشگاه‌های آزاد اسلامی آینده (یک مطالعه کیفی)

مریم بیگی ریزی؛ بدری شاه طلبی؛ محمدحسین یادمحمدیان

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 287-313

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی صلاحیت­های محوری مدیران دانشگاه­های آزاد اسلامی به روش تحلیل مضمون است. محیط پژوهش، شامل منابع دسته اول بانک­های اطلاعاتی علمی معتبر در گسترة زمانی1380 تا 1396 در حوزه مطالعات شایستگی­های مدیران است، به روش نمونه­گیری هدفمند تعداد 134 عنوان انتخاب شد. پس از کدگذاری و دسته­بندی 100 مضمون اولیه، روایی ...  بیشتر