نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 دانشیار مدیریت آموزشی ، گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

3 استاد برنامه ریزی درسی.دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی صلاحیت­های محوری مدیران دانشگاه­های آزاد اسلامی به روش تحلیل مضمون است. محیط پژوهش، شامل منابع دسته اول بانک­های اطلاعاتی علمی معتبر در گسترة زمانی1380 تا 1396 در حوزه مطالعات شایستگی­های مدیران است، به روش نمونه­گیری هدفمند تعداد 134 عنوان انتخاب شد. پس از کدگذاری و دسته­بندی 100 مضمون اولیه، روایی محتوایی آن به دو روش، کیفی (نظر 20 نفر از متخصصان مدیریت و آینده­پژوه) و کمی (بررسی میزان توافق هر مضمون با استفاده از ضریب روایی محتوایی CVR) انجام شد. با استفاده از ضریب هولستی، پایایی مضامین 85/0 برآورد شد. پس از آن شبکه مضامین مشتمل بر 3 مضمون فراگیر (تعالی­گرا، پیشران و ارزش­آفرین) و 9 مضمون سازمان دهنده و 29 مضمون پایه ترسیم شد. با توجه به اهمیت نقش مدیران در پیشبرد اهداف جامعه در سطح منطقه­ای، ملی­و بین­المللی، و نیز اهمیت شایستگی آنان به عنوان عاملی مهم در موفقیت دانشگاه­ها در انجام ماموریت خود؛ توجه و بکارگیری ملاک­های ارائه شده در مدل پیشنهادی صلاحیت­های مدیران، برای تصمیم­گیرندگان و مشاوران شغلی در انتخاب مدیران با نگاه به آینده می­تواند یکی از راه­های بهبود کیفی مدیریت در دانشگاه­های آزاد اسلامی آینده باشد.  

کلیدواژه‌ها