مدرسه به مثابۀ بستر رشد خلاقیت (رهیافت الگوهای معماری فضاهای باز آموزشی مبتنی بر تقویت خلاقیت)

حمید رضا عظمتی؛ اسماعیل ضرغامی؛ علی محمدی

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1390، ، صفحه 81-107

چکیده
  در این پژوهش هدف آن بوده است که به بررسی مفهوم خلاقیت و علل و عوامل پرورش یکفرد خلاق و نیز بررسی کارکردها و اجزای فضای باز مدرسه با تأکید بر مدارس ابتدایی وخصوصیات و نیازهای کودکان این دوره، پرداخته و راهکارهایی برای معماری فضاهای بازآموزشی مبتنی بر تقویت خلاقیت فراگیران به عنوان ساکنین مدرسه ارائه شود . پژوهش ازلحاظ هدف، بنیادی و ...  بیشتر