نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

هدف از پژوهش حاضر نقش آموزش­های مجازی و حاکمیت فن­آوری اطلاعات در شایسته­سالاری مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ نوع پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی بود. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر از مدیران و معاونین مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان تشکیل شده بود (250 نفر) که تعداد 185 نفراز مدیران و معاونین مدیران دانشگاه آزاد اسلامی شمال استان خوزستان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، شوش و اندیمشک) با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای به‌عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه آموزش­های مجازی ظهیری خواه (1393)، پرسشنامه حاکمیت فناوری اطلاعات دیناروندنیک (1392) و پرسشنامه شایسته‌سالاری مصلحی (1391) بود. تجزیه‌وتحلیل با نرم‌افزار SPSS (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) صورت گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد: آموزش­های مجازی و حاکمیت فناوری اطلاعات با شایستگی مدیران دانشگاه‌های آزاد اسلامی شمال استان خوزستان (دانشگاه دزفول، اندیمشک و شوش) رابطه مثبت و معنادار داشت. آموزش‌های مجازی با شایسته‌سالاری رابطه مثبت و معنادار داشت. حاکمیت فن‌آوری اطلاعات با شایسته‌سالاری رابطه مثبت و معنادار داشت.

کلیدواژه‌ها

ابطحی، ه. و آبدساپور، ف. (1388). چارچوب سیستماتیک برای تحلیل موانع سازمانی دولت، پنجمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، مرکز بین‌المللی صدا و تلویزیون، تهران.
اسماعیلی، ح.؛ رحمانی، ش.؛ کاظمی، ع. و علی محمدی، م. (1395). ارزیابی یادگیری الکترونیکی برنامه آموزشی مجازی از دیدگاه دانشجویان. مجله تحقیقات مدیریت دولتی، 9(34)، 241-221.
اناری نژاد، ا. و محمدی، م. (1393). شاخص‌های عملی ارزیابی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی در ایران. مجله الکترونیکی یادگیری (رسانه)، 5(1)، 11-25.
دلاور، س و قربانی، م. (1391). نقش آموزش مجازی در یادگیری خلاق دانشجویی در دانشگاه‌های بجنورد، شمال شرقی ایران. رسانه، 2 (3)، 17-27.
دیناروندنیک، ن. (1392). ارزیابی حاکمیت فن‌آوری اطلاعات در دانشگاه‌های بوشهر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دیلم.
رادمهر، س. (1396). تأثیر فناوری اطلاعات و یادگیری خودآموز بر صلاحیت معلمان کهنوج، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده.
صالحی سربیژن، م. (1395). بررسی نقش شایسته‌سالاری در استقرار فناوری اطلاعات در سازمان‌ها، ششمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت، تهران.
صفرپور، س.؛ نصیری، ز. و هاشم­بیک، ن. (۱۳۹۲). نظام شایسته­سالاری و نقش آن در مدیریت منابع انسانی، دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت؛ کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم.
ظهیری خواه، ن. (1393). نقش مهندسی مجدد فرآیند کسب‌وکار در آموزش مجازی با تأکید بر فناوری اطلاعات، کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران.
فلاح، ع.؛ عزتی، س.؛ نیک­رفتار، ف. و عزتی، ر. (۱۳۹۶). نقش و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش‌وپرورش، دومین کنگره بین­المللی علوم انسانی، تهران.
گیلانی، ف. (1396). تأثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان بر اساس مقررات دبیرستان چهارم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
مصلحی، م. (1391). بررسی رابطه شایستگی مدیران و توانمندسازی کارکنان در کارمندان ادارات دولتی شهرستان پاوه، پایان­نامه کارشناسی، دانشگاه پیام نور پاوه.
یاراحمدی، ح. (1397). تأثیر آموزش مجازی بر شایستگی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، پایان‌نامه دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر.
Abtahi, H., & Abdasapur, F. (2009). A systematic framework for analyzing government barriers. Paper presented at the Fifth Human Resources Development Conference, Tehran. [Persian]
Anarinejad, A., & Mohammadi, M. (2014). Practical Indicators of E-Learning Assessment in Higher Education in Iran. E-Learning Magazine (Media), 5(1), 11-25. [Persian]
Delavar, S., & Ghorbani, M. (2012). The role of virtual education in creative student learning at Bojnurd universities. Virtual Education in Medical Sciences, 2(3), 17-27. [Persian]
Dinarvandnik, N. (2013). Assessment of Information Technology Governance at Bushehr Universities. MSc Thesis, Islamic Azad University of Deylam Branch. [Persian]
Eke, H. N. (2011). Modeling LIS Students intention to adopt e-learning: A case from University of Nigeria Nsukka. Library Philosophy and Practice (e-journal).
Esmaili, H., Rahmani, S., Kazemi, A., & Mohammadi., M. (2016). Evaluating e-learning virtual learning from students perspective. Journal of Governmental Research, 9(34), 241-221. [Persian]
Fallah, A., Ezzati, S., Nikraftar, F., & Ezzati, R. (2017). The role and place of information and communication technology in education. Paper presented at the Second International Humanities Congress, Tehran. [Persian]
Gilani, F. (2017). Impact of employee in-service training on the basis of the fourth high school regulations. MSc Thesis, Islamic Azad University of South Tehran Branch. [Persian]
Mathour, Y., & Ambani, S. (2015). Business Process Redesign: An Overview. IEEE Engineering Management Review, 26(3), 27-31.
Moisil, I. (2017). A Model of the Student Behaviour in a Virtual Educational Environment. International Journal of Computers Communications & Control, 3(1), 108-115.
Moslehi, M. (2012). Investigating the relationship between managers' competency and empowerment of employees in employees of government departments of Paveh city. BSc Thesis, Payame Noor University of Paveh. [Persian]
Porter, L. W., & Lawler, E. (2017). Impact of virtual education courses on the performance of good managers. Journal of Ramaya Publishing, 1(7), 1-9.
Radmehr, S. (2018). Influence of information technology and self-learning on the qualifications of Kahnouj teachers. MSc Thesis, Islamic Azad University of Abadeh Branch. [Persian]
Safarpoor, S., Nasiri, Z., & Hashembeyk, N. (2013). The meritocratic system and its role in human resource management. Paper presented at the The second international conference on management, entrepreneurship and economic development, Qom. [Persian]
Salehi S., M. (2016). Assessing the role of meritocracy in the deployment of information technology in organizations. Paper presented at the Sixth International Accounting and Management Conference, Tehran. [Persian]
Tukiainen, T. (2016). Influence of Information and Communication Technology on Manager's Competency. An International Journal, 6(1), 47-52.
Yarahmadi, H. (2018). The Effect of Virtual Education on the Competency of Managers of Islamic Azad University of Bushehr. PhD Thesis, Islamic Azad University of Bushehr Branch. [Persian]
Zahirikhah, N. (2014). The role of business process reengineering in virtual education with an emphasis on information technology. Paper presented at the National Conference on Management & ICT, Tehran. [Persian]