نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه کردستان

چکیده

ابزارهای مبتنی بر وب و اپلیکیشن­هایی که پتانسیل لازم جهت افزایش انگیزه و تعامل میان زبان آموزان را دارند، توجهات زیادی را در میان جامعه­ی آموزش زبان انگلیسی به خود جلب کرده­اند. یکی از جدیدترین تکنولوژی­های مبتنی بر وب که برای اهداف آموزشی به کار گرفته شده است مودل است که یک محیط یادگیری مجازی با منبع آزاد است. با توجه به اهمیت تکنولوژی به‌طورکلی و نادر بودن مطالعات مربوط به استفاده از مودل در آموزش زبان دوم، این مقاله با استفاده از یک پژوهش کمی و در قالب یک طرح شبه آزمایشی به بررسی تأثیر آموزش زبان دوم با کمک مودل بر توانایی درک مطلب زبان آموزان ایرانی می‌پردازد. بدین منظور در این مطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، نمونه­ای 46 نفری از زبان آموزان دو کلاس رشته­ی زبان انگلیسی در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در ایران (واحد تهران شمال) به‌عنوان شرکت‌کنندگان پژوهش استفاده گردید. در راستای هدف پژوهش، دانشجویان گروه آزمایش (25 نفر)، از یادگیری ترکیبی بهره­مند گردیدند که در آن مودل به آموزش درون کلاسی اضافه گردید، درحالی‌که دانشجویان گروه کنترل (21 نفر) فقط با همان روش سنتی آموزش درون کلاسی آموزش دیدند. این پژوهش در طول یک‌ترم به مدت 16 هفته انجام گرفت. تحلیل آماری داده­ها به کمک آزمون تحلیل کوواریانس بیانگر این بود که عملکرد درک مطلب گروه آزمایش در پایان دوره بهتر از گروه کنترل بود. این یافته­ها می‌تواند پیامد­های قابل‌توجه نظری و کاربردی برای آموزش زبان انگلیسی به‌عنوان زبان دوم داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

رضائی، ع. و زاهدی، م. (1397). نقش فن‌آوری‌های نوین در پیشرفت آموزش‌های الکترونیکی (با نگاهی به فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخل). نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(40)، 207-224.
رود ساز، ح.؛ کمالیان، ا.؛ امیری، م. و قائم‌مقامی تبریزی، ا. (1396). شناسایی عوامل علّی مؤثر بر الگوی آموزش‌های مجازی دانشگاهی در ایران. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 11(36),121-141.
علمی، م. و رستگارپور، ح. (1397). مطالعه اثر فناوری اطلاعات در فرآیند یاددهی و یادگیری از دیدگاه آموزگاران. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(ویژه‌نامه)، 267-286.
Ary, D., Jacobs, C., & Razavieh, A. (2006). Introduction to research in education. Fort Worth, TX: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
Abraham, L. B. (2008). Computer-mediated glosses in second language reading comprehension and vocabulary learning: A meta-analysis. Computer Assisted Language Learning, 21(3), 199–226.
Ayan, E. (2015) Moodle as builder of motivation and autonomy in English courses. Open Journal of Modern Linguistics, 5, 6-20. doi: 10.4236/ojml.2015.51002.
Banditvilai, C. (2016). Enhancing students’ language skills through blended learning. Electronic Journal of e-Learning, 14(3), 220-229. Retrieved 20 December 2016 from http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1107134.pdf.
Bataineh, R. F., & Mayyas, M. B. (2017). The utility of blended learning in EFL reading and grammar: A case for Moodle. Teaching English with Technology, 7(3), 35–49 Retrieved 20 September 2017 from http://www.tewtjournal.org/?
wpdmact=process&did=NTAwLmhvdGxpbms
.
Berns, A., Gonzalez-Pardo, A., & Camacho, D. (2013). Game-like language learning in 3-D virtual environments. Computers & Education, 60(1), 210–220. http://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.07.001
Berthold, M. (2011). Reliability of quick placement tests: How much faith can we place on quick paper or internet based placement tests? Australian Journal of Teacher Education, 35(6), 1-23.
Boers, F., Eyckmans, J., & Stengers, H. (2004). Researching mnemonic techniques through CALL: The case of multiword expressions. In Proceedings of the eleventh international CALL conference (pp. 43-48). Antwerp: University of Antwerp.
Brandl, K. (2005). Are you ready to "Moodle"? Language Learning and Technology, 9(2), 16-23.
Carey, S. (1999). The use of webCT for a highly interactive virtual graduate seminar. Computer Assisted Language Learning, 12, 371–380.
Carvalho, A., Areal, N., & Silva, J. (2011). Students’ perceptions of blackboard and Moodle in a Portuguese university. British Journal of Educational Technology, 42(5), 824–841.
Chalhoub-Deville, M. & Turner, C. (2000). What to look for in ESL admission tests: Cambridge Certificate Exams, IELTS, and TOEFL. System, 28, 523–539.
Cole, J. (2005). Using Moodle: Teaching with the Popular Open Source Course Management System. US: O'Reilly Media, Inc.
Coskun, A., & Arslan, A. (2014). Moodling English language education. Education, 134(3), 275-281.
Davis, B., & Thiede, R. (2000). Writing into change: style shifting in asynchronous electronic discourse. In M. Warschauer & R. Kern (Eds.), Networked-based Language Teaching: concepts and practice (pp. 87–120). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Donnelly, R. (2010). Harmonizing technology with interaction in blended problem-based learning. Computers & education, 54(2), 350-359.
Dreyer, C., & Nel, C. (2003). Teaching reading strategies and reading comprehension within a technology-enhanced learning environment. System, 31(3), 349-365.
Elmi, M., & Rastegarpour, H. (1397). Study of the effect of information technology in the process of teaching and learning from the viewpoint of teachers. Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 12 (Special Issue), 267-286. [Persian]
First Certificate in English. (2008). Cambridge: Cambridge University Press.
Jia, J. (2019). The Web-Based Intelligent English Instruction System CSIEC. In I. Management Association (Ed.), Computer-Assisted Language Learning: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 1428-1472). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-7663-1.ch068
Levy, M. (2009). Technologies in use for second language learning. The Modern Language Journal, 93(1), 769-782.
Lin, L. (2009). Technology and second language learning. Retrieved 8 March 2017 from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED505762.pdf.
Lewis, A. & Atzert, S. (2000). Dealing with computer-related anxiety in the project-oriented CALL classroom. Computer Assisted Language Learning, 13(4-5), 377-395.
Mercer, N., Dawes, L., Wegerif, R. & Sams, C. (2004) Reasoning as a scientist: ways of helping children to use language to learn science. British Educational Research Journal, 30 (3), 359-77.
Nation, I. S. P. (2001). Learning vocabulary in another language. New York, NY: Cambridge University Press.
Plomteux, B. (2013). Moodle to the rescue to practice grammar in remediation classes. Proceedings of the Sixth International Conference: ICT for Language Learning (pp. 102-105). Florence, Italy: LibrariaUniversitaria.
Porte, G. (Ed.). (2012). Replication research in applied linguistics. Cambridge University Press.
Rezaei, A., & Zahedi, M.H. (1397). The role of modern technologies in the development of e-learning (looking at the opportunities and challenges facing universities and higher education institutions inside). Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 12 (40), 207-224. doi: 10.22034 / jiera.2018.66311. [Persian]
Robb, T. N. (2004). Moodle: A virtual learning environment for the rest of Us. Teaching English as a Second or Foreign Language, 8(2), 1–8.
Roodsaz, H., Kamalian, A. R., Amiri, M., & Ghaem Maghami Tabrizi, A. (1396). Identifying the causative factors affecting university virtual university education pattern in Iran. Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 11 (36), 121-144. doi: 10.22034 / jiera.2017.51088. [Persian]
Salaberry, M. R. (2001). The use of technology for second language learning and teaching: A retrospective. The Modern Language Journal, 85(1), 39-56.
Sanprasert, N. (2009). The application of a course management system to enhance autonomy in learning English as a foreign language. System, 38(1), 109–123.
Shudooh, Y. M. (2003). The application of computers in writing classes. (Doctoral Dissertation). University of Cincinnati. URL http://www.rave.ohiol ink.edu/etdc/view?acc _ num= ucin 1 053095635
Soliman, N. (2014). Using e-learning to develop EFL students’ language skills and activate their independent learning. Creative Education, 5(10), 1-5.
Stockwell, G. (2018). Technology and Pedagogical Goals. In The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching (eds J. I. Liontas, T. International Association and M. DelliCarpini). doi:10.1002/9781118784235.eelt0435
Sun, L. (2014). Investigating the effectiveness of Moodle-based blended learning in a college English course. International Journal of Information Technology and Management, 13(1), 83-94.
Thanh, T. N. (2019). Exploring Innovation in Second Language Writing Teaching: A Teacher's Perspective. In S. Khadimally (Ed.), Technology-Assisted ESL Acquisition and Development for Nontraditional Learners (pp. 63-83). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-3223-1.ch003
Tsai, Y., & Talley, P. (2014). The effect of a course management system (CMS)-supported strategy instruction on EFL reading comprehension and strategy use. Computer Assisted Language Learning, 27(5), 422-438.
Weir, C. J. (2005). Language testing and validation: An evidence based approach. Houndgrave, Hampshire: Palgrave MacMillan.
Winne, P.H., & Hadwin, A.F. (1998). Studying as self-regulated learning. In D.J. Hacker, J. Dunlosky, & A.C. Graesser (Eds.), Metacognition in educational theory and practice (2nd ed., pp. 277–304). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Wistner, B & Hideki, S & Mariko, A. (2008). An Analysis of the Oxford Placement Test and the Michigan English Placement Test as L2 Proficiency Tests. Journal of Takasaki City, 125(50), p. 134.
Wu, W. (2008). The application of Moodle on an EFL collegiate writing environment. Journal of Education and Foreign Languages and Literature, 7(1), 45-56.
Zhang, L. J., & Wu, A. (2009). Chinese senior high school EFL students’ metacognitive awareness and reading-strategy use. Reading in a Foreign Language, 21, 37–59.
Zhao, Y., & Lai, C. (2008). Technology and second language learning: Promises and problems. In L. Parker (Ed.), Technology-mediated learning environments for young English learners: Connections in and out of school (pp. 167-205). New York Lawrence Erlbaum Associates.