نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌شناسی تربیتی، گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناس ارشد مشاورۀ شغلی، گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‏بینی قصد کارآفرینی دانشجویان بر اساس سرمایه‏ی روان‌شناختی و انطباق‏پذیری مسیر شغلی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه‏ی آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 1397 تشکیل می‏دادند که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای تعداد 243 دانشجو انتخاب شدند. از پرسشنامه­ی قصد کارآفرینی لینان، رودریگرز، رودی‌کانتچ (2011)، پرسشنامه­ی سرمایه‏ی روان‌شناختی لوتانز، یوسف و آولیو (2007) و پرسشنامه­ی انطباق‏پذیری مسیر شغلی ساویکاس (2012) برای جمع‏آوری داده­ها استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‏ها از آزمون‏های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که بین سرمایه‏ی روان‌شناختی (خودکارآمدی، امیدواری، خوش‏بینی و تاب‏آوری) و انطباق‏پذیری مسیر شغلی (دغدغه، کنترل، کنجکاوی و اعتماد) با قصد کارآفرینی دانشجویان رابطه‏ی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریباً 20 درصد از کل واریانس قصد کارآفرینی دانشجویان بر اساس سرمایه‏ی روان‌شناختی و انطباق‏پذیری مسیر شغلی قابل پیش‏بینی است که متغیر انطباق‏پذیری مسیر شغلی سهم بیشتری داشت. بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که سرمایه‏ی روان‌شناختی و انطباق‏پذیری مسیر شغلی از متغیرهای مرتبط با قصد کارآفرینی دانشجویان هستند که نیازمند توجه و برنامه ‏ریزی هستند.

کلیدواژه‌ها

آراستی، ز.؛ فتحی، ف. و قلی پور، آ. (1390). ویژگی‌های شخصیتی مؤثر بر قصد کارآفرینانه اجتماعی در کارآفرینان اقتصادی. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 28(1)، 153-173.
بهادری خسروشاهی، ج.؛ هاشمی نصرت‌آباد، ت. و باباپورجلیل الدین، ج. (1391). رابطه سرمایه روان‌شناختی با سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز. نشریه پژوهش و سلامت، 2(1)، 63-71.
ثابت مهارلوئی، ع.؛ صیف، م. ح.؛ رستگار، ا. و احمدآبادی، خ. (1393). عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینی دانشگاهی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز. توسعه آموزش در علوم پزشکی، 7(15)، 71-85.
صادقی، م. و ملکی نیا، ع. (1390). ارزیابی دانشجویان از محیط‌های کارآفرینانه و تبیین رابطه آن با قصد کارآفرینی. برنامه‌ریزی در آموزش عالی. 17(1)، 69-89.
صالحی نجف‌آبادی، ر.؛ عابدی، م. و ربیعی، م. (1385). اثربخشی آموزش کارآفرینی بر افزایش فعالیت کاریابی زنان جویای کار شهرکرد. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 8(30)، 111-122.
صالحی، ر.؛ عابدی، م.؛ بلغبان، ا. و نیلفروشان، پ. (1393). بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی. اندازه‌گیری تربیتی، 4(16)، 49-66.
محبی نورالدین وند، م.؛ شهنی ییلاق، م. و پاشاشریفی، ح. (1393). رابطه‌ی سرمایه‏ی روان‌شناختی با هدف‏های پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان سال اوّل. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 11(2)، 61-79.
مرادی، م.؛ زالی، م. و پرنیان، ر. (1393). تأثیر سرمایه‏ی اجتماعی بر قصد کارآفرینانه (مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران). توسعه کارآفرینی، 8(1)، 1-19.
Arasti, Z., Fathi, F., & Arian Gholipor . (2011). Personality Characters of Entrepreneurs Influencing Social Entrepreneurial Intention. Journal of New Economy and Commerce, 7(27-28), 153-173. [Persian]
Bahadori Khosroshah, J., Hashemi Nosratabad, T., & Babapour Kheirodin, J. (2012). The relationship of psychological capital with social capital among students. Journal of research & health, 2(1), 63-71. [Persian]
Davidsson, P. (1995). Determinants of entrepreneurial intentions. paper presented at the RENT LX Workshop, Nov. 23-24, Piacenza, Italy.
Fei, J. (2011). An empirical study of the role of information technology in effective knowledge transfer in the shipping industry, Maritime Policy & Management, 38, 347–367.
Forohar, M., & hovida, R. (2011). Psychological capital and intraprunership among faculty members. Quarterly Journal of Counseling and Psychotherapy, 2(8), 83-100. [Persian]
Hirschi, A. (2009). Career adaptability development in adolescence: Multiple predictors and effect on sense of power and life satisfaction. Journal of Vocational Behavior, 74 (2), 145-155
Krueger, N. (2009). Entrepreneurial intentions are dead: Long live entrepreneurial
intentions. In: Carsrud, A., Brännback, M. (Eds.), Understanding the entrepreneurial mind: opening the black box, 24(1), 51–72. Springer.
Lent, R. W., & Brown, S. D. (2005). career development and counseling: putting theory and research to work, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
Liñán, F., Rodríguez-Cohard, J. C., & Rueda-Cantuche, J M. (2011). Factors affecting entrepreneurial intention levels: a role for education. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(2), 195-218.
Luthans, F., Norman, S., & Hughes, L. (2006). Authentic leadership: A new approach to a new time In R. Burke & C. Cooper (Eds). Inspiring leaders (pp.84-104). London: Routledge; Taylor & Francis.
Luthans, F., Youssef, C.M., & Avolio, B.J. (2007). Psychological capital: developing the human competitive edge. New York: Oxford University Press
Matviuk, S. G. (2010). A Study of Peruvian Entrepreneurs Leadership. Journal of American Academy of Business. 16 (1),65-70.
Mohebi Nooredinvand, M. H., Shehni Yeilagh, M., & Pasha Sharifi, H. (2014).  The relationship of psychological capital (hope, optimism, resiliency and self-efficacy) with the achievement goals and academic performance of the first-year students. Curriculum Planning, 11(40), 61-79. [Persian]
Moradi, M. A., Zali, M. R., & Mohammadi, F. (2014). Reviewing the Mediating Role of Cognitive Style in the Relationship between Human Capital and Entrepreneurial Intention: The Case of MA Students of the School of Electrical and Computer Engineering of Tehran University. Journal of Entrepreneurship Development, 7(1), 1-19. [Persian]
Patton, W., & Mcmahon, M. (2006).career development and system theory: connecting theory and practice. Rotterdam: sense publishers.
Rasmussen, E., Moen, Ø., & Gulbrandsen, M. (2006). Initiatives to promote commercialization of university knowledge. Technovation, 26(4), 518-533.
Sabet Maharlouei, A., Seyf, M., rastegar, A., & AHMAD, KH. (2014). Factors influencing academic entrepreneurial intention among The students of shiraz Medical Sciences University. Journal of Medical Education Development, 7(15), 71-85. [Persian]
Sadeghi, M., & Malekinia, E. (2011). University Student’s Assessment of Entrepreneurial Environments and its Relationship with Entrepreneurial Intention. Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 17(1), 69-89. [Persian]
Salehi, R., Abedi, M. R., Bagheban, I., & Nilforooshan, P. (2014). Investigation on Factor structure, reliability and validity of career adaptability scale (CAAS). Quarterly Journal of Educational Measurement, 4(16), 49-66. [Persian]
Salehi, R., Abedi, M. R., Rabiei, M. (2006). A Study of the Effect of EntrepreneushipEducation on Increased Job Search Activity in Unemployed Women in Shahrekord. Knowledge & Research in Applied Psychology, 8(30), 111-122. [Persian]
Saveckas, M. L. (1997). Career adaptability: An integrative constract for life space theory. Career Development Quarterly, 45(2), 247 – 259.
Savickas, M. L. (2005). Career construction: A developmental theory of vocational behavior. In D. Brown & Association (Eds.), career choice and development. San Francosco: Jossey Bass
Savickas, M. L. (2005). The theory and practice of career construction. In R. W. Lent, & S.D. Brown (eds), career development and counseling: putting theory and research to work (pp. 42-70). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons
Savickas, M. L. (2013). Career construction theory and practice, In R. W. Lent & S. D. Brown. (Eds.). Career Development and counseling. Putting Theory and Research to work. 147-183. New Jersey: John Wiley & Sons
Sebora, Terrence C. (2011). Psychological Capital and the Entrepreneurial Intention of College Students.
Seligman, M. E. P. (1998). Learned Optimism: How to change your mind and your life. New York: Pocket Books.
Shapero A, Sokol L. The social dimension of entrepreneurship education. Entrepreneuship Theory and Practice. 2006; 19(2),41-71.
Shapero A. (1982). Social dimensions of entrepreneuship. Journal of Small Business Management. 1982; 39, 279-285.
Silva, D. (2010). The Contribution of Psychological Capital to Entrepreneurs Successduring Recessionary Times. Submitted to the non-refereed stream New Zealand Applied Business Educators Conference 27& 28 September
Snyder, C. R. (1994). Hope and Optimism. Encyclopedia of Human Behavior. 2(1). 535– 542.
Taghipour Zahir, A., & Hassan Moradi, N. (2006). The proper pattern of creating an entrepreneurial university. Journal of Urban Economics and Management, 69(1), 1-10. [Persian]
Tolentino, S., Lu, Garcia, J., & Restubog, L. D. (2014). The role of career adaptability in predicting entrepreneurial intentions: A moderated mediation model. Journal of Vocational Behavior, 85 (1). 403412.
Torres, C. D., Espinosa, J. C. (2017). Examining the Relationship between Psychological Capital and Entrepreneurial Intention: An Exploratory Study.
Uy, A., Chan, K. Y, Sam, Y., Ringo, M., Oleksandr S. (2014). Proactivity, Adaptability and Boundaryless Career Attitudes: The Mediating Role of Entrepreneurial Alertness. Journal of Vocational Behavior.
Valli, S., Niittykangas, H. & Haapanen, M. (2009). Positieve psychological capital and growth aspirations of Enetreneurs Frontiers of Entrepreneurship Research.
Wang, L. (2015). The Relationship between Employee Psychological Capital and Change Supportive Behavior—Mediating Effect of Cognitive of Change. Journal of Social Sciences, 5(3), 125-13.
Zhou, J., Yang, Y., Qiu, X., Yang, X., pan, H., Ban, B., Zhengxue, Wang, Lin, Wang, W. (2018). Serial Multiple Mediation of Organizational Commitment and Job Burnout in the Relationship between Psychological Capital and Anxiety in Chinese Female Nurses: A cross-sectional questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 6(2), 11-21.