نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی (استراتژیک)، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد واحد تبریز

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده

این مقاله با هدف شناسایی علل کاهش کارآموزان آموزشگاه­های فنی و حرفه­ای آزاد انجام شده است. با توجه به هدف، روش پژوهش آمیخته اکتشافی، به‌عنوان روش مناسب پژوهش انتخاب شد. روش پژوهش شامل دو مرحله کیفی و کمّی بود. در مرحله کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و انجام مصاحبه­های هدفمند و عمیق با 20 نفر از خبرگان آموزش­های فنی و حرفه‌ای، داده­ها گردآوری شد. سپس با کدگذاری اولیه و تعریف مضمون­های فرعی و اصلی، عوامل مؤثر بر کاهش کارآموزان در آموزشگاه­های فنی و حرفه­ای آزاد شناسایی گردیدند. در مرحله کمّی بر اساس نتایج مصاحبه­های مرحله اول، پرسشنامه­ای تنظیم شد. نمونه آماری در این مرحله 270 نفر از مدیران و مؤسسان آموزشگاه­های آزاد فنی و حرفه­ای استان آذربایجان شرقی بودند. داده‏های گردآوری‌شده از طریق پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی دسته­بندی شد. بدین‌صورت عوامل مؤثر بر کاهش کارآموزان، مورد شناسایی مجدد قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی هم‌راستا با نتایج به دست آمده از تحلیل مضمون بود. نتایج هر دو روش کیفی و کمّی نشان داد عوامل آموزشگاهی (منابع فیزیکی، منابع انسانی و مالی، برنامه­های آموزشی و بازاریابی آموزشی)، عوامل سازمانی (محتوا، خط­مشی، پشتیبانی و ارزشیابی) و عوامل محیطی (رقبا، بازار کار، فرهنگ جامعه، قوانین و سیاست‌های دولت) سه عامل مهم کاهش کارآموزان آموزشگاه­های فنی و حرفه‌ای آزاد هستند.

کلیدواژه‌ها

حسینی راد، م. و کاووسی، ا. (1395). اولویت‌بندی نهادهای خط­مشی گذار نظام آموزش­های مهارتی در ایران. پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بین‌المللی مهارت‌آموزی و اشتغال، تهران.
خاوری، ع. و گرزین، ر. (1393). آسیب­شناسی نظام آموزش مهارتی. فصلنامه مهارت‌آموزی، 3(10)، 77-92.
ساداتی، م. و قهرمان، آ. (1390). مقایسه وضعیت دانش‌آموزان هنرستان­های فنی و حرفه‌ای و مدارس کاردانش به لحاظ تطبیق مؤلفه‌های آموزشی با استانداردها. فصلنامه جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، 2(2)، 63-80.
سلیمی، ج. (1391). آموزش فنی و حرفه‌ای در قرن 21: سیاست‌های یونسکو در خصوص آموزش فنی و حرفه­ای در عصر اطلاعات و مقایسه جایگاه آموزش فنی و حرفه­ای ایران با آن سیاست­ها. فصلنامه پژوهش در نظام­های آموزشی، 6(17)، 25-43.
سالنامه آماری. (1395). سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، تهران.
شاهی، س.؛ زارع، ب. و مهرعلیزاده، ی. ا. (1393). بررسی موانع جذب و نگهداشت کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای شیراز. فصلنامه مهارت‌آموزی، 3(9)، 27-41.
صالحی عمران، ا. (1393). آسیب­شناسی مدیریت آموزش­های مهارتی کشور. فصلنامه مهارت‌آموزی، 2(8)، 25-48.
کمالی، ی. (1397). روش­شناسی تحلیل مضمون و کاربرد آن در مطالعات سیاست‌گذاری عمومی. فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست‌گذاری عمومی، 4(2)، 189-208.
گزارش آمار و عملکرد. (1395). اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ایاستان آذربایجان شرقی، تبریز.
مطلق، م. و صابری، م. (1389). بررسی رابطه دوره‌های آموزش فنی و حرفه­ای و اثربخشی آن در کاریابی اشتغال کارآموزان مرد شهر اراک. پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، 4(4)، 133-156.
Aching, N. R. (2012). Factors affecting acquisition of vocational skills among youth learners in Maranda division Siaya county, Kenya,Unpublished Master's Thesis, University of Nairobi, Nairobi, Kenya. Retrieved 26 March 2017 from: http://erepository.uonbi.ac.ke.
Azubuike, O. C. (2011). Influential Factors affecting the attitude of students toward vocational/technical subjects in secondary schools in south eastern Nigeria. Journal of Education and Social Research, 1, 55-56.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77-101.
Chukwuka, I. E., & Nma, N. G. (2015). Mobilization initiatives for enhancing secondary school student’s enrolment into vocational and technical education program of universities for self reliance in south east, Nigeria.published online July 2015 in SCIRES. Retrieved17 March 2017 from:http://www.scirp.org
/journal/as
, 423-429.
Ebenehi, A. S., & Baki, R. B. (2015). Challenges of enrollment in technology education in Nigeria: A focus on technical and vocational education program in colleges of education. TheInternational Journal of Science & Technoledge, 3(1), 124-129.
Hoseyni rad, M., Kavoosi, A. (2016). Prioritization of policy maker institutions of the system of skills training in Iran, the fifth national and the forth international conference on skills and employment, Tehran. [Persian]
Inyiagu, E. E. (2015). Strategies for Improving students’enrollment into technical college programs in Ebonyi State. Journal of Educational Policy and Entrepreneurial Research (JEPER), 2(5), 101-107.
Kamali, Y. (2018). Thematic analysis methodology and its application in public policy making studies, Quarterly journal of public policy making, 4(2), 189-208. [Persian]
Kavari, A. Gorzin, R. (2014). Pathology of skill educational system, Quarterly journal of skill training, 10(3), 92-77. [Persian]
Maronga, E., Maroria, E. A., & Nyikal, E. (2015). A critical survey on enrollment in youth polytechnics in kisii central district; Kenya.International Journal of Scientific & Technology Research, 4(5), 113-120.
Motlagh, M., Saberi, M. (2010), A survey of the relationship between technical and vocational training courses and their effectiveness in Arak male trainees employment, Quarterly journal of social sciences bulletin, 4(4), 133-156. [Persian]
Obwoge, M. E.& Kibor, S. J. (2016). Factors Influencing Trainee Career Choice in TVET Institutions in North Rift Kenya.IRA-International Journal of Management & Social Sciences, 3(3), 476-485.
Performance report. (2015). Tabriz, East Azerbayjan Technical and Vocational Training Organization. [Persian]
Sabtu, H. H., Mohd Noor, W. S.,& Mohd Isa, M. F. (2016). Student Attrition at Technical and Vocational Educational Training(TVET) Institutions: The Case of XCel Technical College in Malaysia. Asian Social Science, 12(12), 197-204.
Sadati, M. Ghahreman, A.(2011). A comparative study on the status of technical students with standard indexes in educational components, Quarterly sociological studies of youth(jame shenasi motaleate javanan), 2(2), 63-80 [Persian]
Salehiomran, E. (2014). Pathology of skills training management in Iran, Quarterly Journal of skill training, 8(2), 25-48. [Persian]
Salimi, J. (2012). Technical and vocational training in 21th century: UNESCO policies on technical and vocational training in the era of information and comparing the position of Iran's technical and vocational education with those policies, Quarterly journal of educational systems, 6(17), 25-43
Scolastica, M. W. (2013). To find out factors that contribute to low enrolment in youth polytechnics in Nyeri zone in Nyeri south district. Unpublished Master's Thesis,University of Nairobi, Nairobi, Kenya. Retrieved 14 March 2017 from: http://cees.uonbi.ac.ke.
Shahi, S., Zare, B., & Mehralizadeh, Y. (2014). Study of the barriers of trainees’ attraction and retention in technical and vocational training centers of Shiraz city, Quarterly Journal of skill training, 9(3), 27-41. [Persian]
Shirley, A. C. (2014). Factors affecting female participation in technical education programme: A study of Delta state university, Abraka. Journal of education and human development, 3(3), 235-237.
Statistical Yearbook. (2016). Technical and vocational training organization, Tehran. [Persian]