نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استاد دانشگاه پیام نور تهران، ایران.

3 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه دیدگاه مدیران و متخصصان در مورد بین‌المللی سازی آموزش باز و از دور در ایران انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و در زمره پژوهش‌های توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل مدیران، اعضاء هیئت‌علمی و دانشجویان دکتری برنامه‌ریزی آموزش از دور در سال تحصیلی 95-96 است. ابتدا با مطالعه ادبیات و نظرسنجی از خبرگان؛ مؤلفه‌های تأثیرگذار بر بین‌المللی سازی آموزش معرفی و جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که برای تأیید اعتبار مؤلفه‌ها با آزمون تی مستقل از 100 نفر خبره و برای روش دلفی جهت تأیید شاخص‌ها از 20 نفر خبره یا روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس و برای اجرای تحلیل عاملی 250 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. بر اساس اعتبارسنجی مؤلفه‌ها با توجه به اینکه پی مقدار سطح کفایت مطلوب در تمامی مؤلفه‌ها بیشتر از 05/0 است فرض صفر مورد تأیید قرار گرفت و 13 مؤلفه به‌عنوان ابعاد مؤثر معرفی شدند، سپس با استفاده از روش دلفی 41 شاخص با ضریب توافق کندال 58/0 معرفی شدند که از طریق تحلیل عاملی مورد تأیید قرار گرفتند و در انتها بر اساس داده‌های گردآوری شده؛ شاخص‌ها و مؤلفه‌های بین‌المللی سازی ارائه شد. در این پژوهش، سعی شده است زمینه‌ای فراهم شود تا با تدوین شاخص‌های غالب، گامی در جهت تحقق بین‌المللی سازی آموزش باز و از دور برداشته شود.

کلیدواژه‌ها

آذرشب، ح. (1396). معرفی مدل‌های بین‌المللی سازی آموزش عالی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم.
حقیقی، ف؛ و فرج‌اللهی، م. (1393). تقلب الکترونیکی و سرقت ادبی چهره پنهان و چالش‌برانگیز نظام سنجش دانشگاه‌های باز و آموزش از دور و راه‌کارهای ممانعت از آن: مطالعه موردی دانشگاه پیام نور. آموزش و ارزشیابی، 28(7)، 50- 39.
صفوی، ع. ا؛ و دبیری، آ. (1395). آزمایشگاه‌های مجازی و جایگاه آن‌ها در آموزش الکترونیکی، دومین کنفرانس آموزش الکترونیکی، 11-1.
فشالنج، ل؛ و بازرگان، ع. (1393). چگونگی بین‌المللی شدن یک دانشگاه در کارکردهای آموزش، پژوهش و خدمات تخصصی: موردی از یک دانشگاه بین‌المللی. دو فصلنامه مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 7(13)، 27- 9.
محمدی، ن. (1395). عوامل مؤثر بر بین‌المللی سازی دانشگاه آزاد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، بندرعباس.
محمدی دوستدار، ح. (1396). پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.
مهدی، ر. (1396). پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.
نبوی، ع. (1396). پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.
Arif, M. & Kanwal, S. (2009). Acceptance of digital library among female students and effects of limited access of digital library on their performance in research work: A case of International Islamic University. The International Information & Library Review, 41(3), 122-128. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.iilr.2009.07.003.
Fedotova, O., & Latun, V. (2015). Slavonic Universities as a Form of Realization of Strategies Development of International Interstate Community. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 180, 61-65. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.086
Fell, E. V. & Lukianova, N. A. (2015). British Universities: International Students’ Alleged Lack of Critical Thinking. Procedia, Social and Behavioral Sciences, 215, 2-8. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.565.
Jöns, H., & Hoyler, M. (2013). Global geographies of higher education: The perspective of world university rankings. The perspective of world university rankings Geoforum, (46), 45-59. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2012.12.014.
Johnson, M. Shi, W. & Shao, X. (2010). Exploring library service models at Fudan University and Appalachian State University: Experiences from an International Librarian Exchange program. The International Information & Library Review, 42(3), 186-194. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.iilr.2010.07.002
Knight, J. (2008). International Universities: Misunderstandings and Emerging Models? Journal Student of International Education, 19(2):107–21. doi:10.1177/1028315315572899
Wang, YS. Li, CR. Yeh, CH. Cheng, ST. Chiou, CC. Tang, YC & et al. (2016). A conceptual model for assessing blog-based learning system success in the context of business education. International Journal of Management Education, 14(3):379–87. doi:10.1016/j.ijme.2016.09.002.