نویسندگان

1 دکتری برنامه ریزی درسی ، پردیس رسالت، دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوجستان، زاهدان، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه سیستان و بلوجستان ، زاهدان، ایران

3 لیسانس روانشناسی، دانشگاه پیام نور واحد خاش زاهدان

4 فوق لیسانس حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی مدیران با وجدان­کاری معلمان متوسطه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش ، کلیه معلمان متوسطه (اول و دوم)  شهرستان خاش در سال تحصیلی 96-1395 به تعداد 700 نفر (441 نفر مرد و 259 نفر زن) بودند که از این تعداد با استفاده از جدول مورگان و به روش طبقه­ای نسبتی تصادفی 248 نفر (156 نفر مرد و 92 نفر زن) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده این پژوهش دو پرسش­نامه استاندارد شده می­باشد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش از روشهای آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، آزمون t گروه­های مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک­طرفه (F) جهت آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد .که حمایت اجتماعی معلمان باید از طرف مدیران افزایش یابد تا بتوان وجدان کاری و کارایی معلمان را ارتقا بخشید.

کلیدواژه‌ها