نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیارگروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی تأثیر اخلاق حرفه­ای بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی دین­داری در کار در بین معلمان آموزش و پرورش استان همدان انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، ازنظر روش گرداوری داده­ها توصیفی- همبستگی و همین­طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان آموزش و پرورش استان همدان بودند که با استفاده از محاسبه حجم نمونه در معادلات ساختاری و روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای طبقه بندی شده، تعداد 330 نفر به­عنوان حجم نمونه انتخاب شد. به­منظور گرداوری داده­ها از سه پرسشنامه استاندارد دینداری گلاک و استارک (1965)، اخلاق حرفه ای آرمیتو و همکاران (2011) و پرسشنامه عملکرد هرسی و گلداسمیت (2008) استفاده شد. پس از جمع­آوری پرسشنامه­ها، توصیف داده­ها از طریق میانگین، انحراف معیار و ... از طریق نرم­افزار Spss-21 و استنباط آماری داده­ها از طریق مدل­سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار LISREL-v8.80 انجام پذیرفت. ویژگی­های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید. ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نرم‌افزار برای بررسی فرضیه­های پژوهش مورداستفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد، درجه تناسب مدل ارائه‌شده با توجه به مؤلفه­های پژوهش مناسب بود؛ هم­چنین اخلاق حرفه­ای بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی دین­داری در کار تأثیر داشت.

کلیدواژه‌ها