نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی ، واحد تربت حیدریه دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه ، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی واحد تربت حیدریه دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی واحد تربت حیدریه دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه ، ایران

چکیده

امروزه اعتقاد بر آن است که منابع انسانی مهم‌ترین مزیت رقابتی و سرمایه سازمان است و به همین دلیل بر نقش ارزشمند استعدادها در سازمان تأکید شده و مدیریت مطلوب آنها بسیار مهم و حساس تلقی می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی مدیریت استعداد و ارتباط آن با نظام ارزشی مدیران می باشد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی با هدف پیش بینی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران مقطع ابتدایی پسرانه ودخترانه شهرستان سبزوار به تعداد 91 نفر می‌باشد که به دلیل حجم کم جامعه، نمونه ها به صورت سرشماری در نظر گرفته شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامة استاندارد «مدیریت استعداد» و «نظام ارزشی» است . پرسش‌نامه مدیریت استعداد شامل مؤلفه‌های جذب و استخدام نیروی مستعد، شناسایی و تفکیک کارکنان مستعد، به کارگیری استعداد، توسعة استعداد، ایجاد و حفظ روابط مثبت و نگهداری استعدادها می‌باشد و پایایی آن با استفاده از آزمون کرونباخ 95/0 می‌باشد. پرسشنامه نظام ارزشی به ارزیابی اهمیت نقش نسبی شش ارزش که عبارتند از: نظری، اقتصادی، زیباگرا، اجتماعی، سیاسی و مذهبی، می پردازد. ضریب پایایی با استفاده از آزمون کرونباخ برابر با 77/0 می باشد. در این تحقیق داده های کسب شده با استفاده از آمار توصیفی همچون میانگین،انحراف معیار ونمودارها،توصیف و با استفاده از آمار استنباطی و آزمون پیرسون معناداری روابط متغیرها مورد بررسی قرار گرفت . محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفت. نتایج نشان داد اگر چه بین مدیریت استعداد  با نظام ارزشی ، با سطح معناداری 319/0 که بیشتر از آلفای 05/0 است ارتباط معناداری یافت نشد، ولی در جریان تجزیه وتحلیل داده ها، مشخص شد  که بین برخی مولفه های متغیر مدیریت استعداد با برخی مولفه های متغیر نظام ارزشی ارتباط معنادار وجود دارد که در خور توجه می باشد. بطوری که بین متغیر مدیریت استعداد با مولفه ارزش مذهبی رابطه معنادار و مثبت و با مولفه ارزش اقتصادی رابطه معنادار و منفی مشاهده شد.  

کلیدواژه‌ها