نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف پژوهش، شناسایی و رتبه­بندی مؤلفه­های کمال­گرایی در مدیران آموزش و پرورش استان مازندران بود. این پژوهش­ از نظر هدف، کاریردی و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه­یابی بود. جامعه آماری را کلیه مدیران و روسای گروه­های ادارات آموزش و پرورش و مدیران و معاونین مدارس استان مازندران به تعداد 2653 نفر تشکیل می­دادند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 338 نفر با روش نمونه­گیری «تصادفی خوشه­ای- طبقه­ای» به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه محقق­ساخته کمال­گرایی با 60 سوال در دو بعد و نه مولفه استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار به تایید متخصصان رسید و پایایی آن‌ با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ 78/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­ تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج نشان داد که؛ در بین ابعاد کمال­گرایی، بعد پیشرفت دهنده با بار عاملی 955/0 دارای بیش­ترین تأثیر و بعد بازدارنده با بار عاملی 926/0 دارای کم­ترین تأثیر است. همچنین در بعد کمال­گرایی پیشرفت دهنده، مؤلفه­ی «میل به نظم و ترتیب» دارای بیش­ترین تأثیر و مؤلفه­ی «تلاش برای عالی بودن» دارای کم­ترین تأثیر است. در بعد کمال­گرایی بازدارنده، مؤلفه­ی «نگرانی در برابر اشتباهات» دارای بیش­ترین و مؤلفه­ی «نشخوار فکری» دارای کم­ترین تأثیر است.

کلیدواژه‌ها