نویسنده

گروه علوم تربیتی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف این پژوهش توصیف و تحلیل معیارهای طراحی فضاهای آموزشی از دیدگاه متخصصین تکنولوژی آموزشی بر اساس مدل تفکر خلاق است. روش مطالعه، توصیفی- پیمایشی از نوع نظرسنجی می باشد. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی تمام وقت رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاههای تهران به تعداد 36 نفر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بسته پاسخ محقق ساخته بر اساس سؤالات تحقیق است که به در مقیاس لیکرت انجام شد. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرانباخ 74% به دست آمد. نتایج با استفاده از آزمون z تک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل آماری  قرار گرفت.   بر اساس نتایج، z به دست آمده برای معیار رنگ برابر با  8.98 ، برای معیار نور برابر با  6.58، برای معیار صدا (صوت) برابر با  3.52 ، برای معیار شرایط حرارتی (گرمایش) برابر با  06, 2 بود. لذا می توان نتیجه گرفت که بین معیارهای طراحی فضاهای آموزشی و افزایش تفکر خلاق دانش آموزان از دیدگاه متخصصین تکنولوژی آموزشی در سطح 5% رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها