نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان،ایران

2 استادیار،علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان،ایران

3 استادیار،مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان،ایران

4 استادیار،آمار،دانشگاه شهید باهنرکرمان،ایران

چکیده

هدف این مقاله ارائه مدل شایسته سالاری مبتنی بر عوامل مرتبط با آن  با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت گزار در نظام دانشگاه های  استان مرکزی است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی  انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه های  استان مرکزی است ونمونه گیری به روش خوشه ای دومرحله ای بوده است به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری )استفاده شده است و داده های از طریق نرم افزار SPSS  و AMOS انجام گرفته است .در این پژوهش به منظورجمع آوری داده های مورد نیاز ازسه پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد است عوامل مرتبط با  شایسته  سالاری ،شایسته  سالاری و رهبری خدمت گزار اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده است.به منظور تعیین روایی از روش اعتبار محتوایی استفاده شده است(نظر متخصصان) و روایی این پرسش نامه ها با درصد بالایی به تایید رسیده است وبرای سنجش پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار پایایی برای پرسشنامه های عوامل مرتبط با  شایسته  سالاری 87/0 و شایسته  سالاری 88/0 و رهبری خدمت گزار 81/0 است.یافته های پژوهش نشان داد که که مدل شایسته سالاری مبتنی بر عوامل مرتبط با آن  با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت گزار از برازش خوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها