نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران

3 عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

4 استادیار دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

تحولات روزافزون صنعت، اطلاعات و فناوری­های نوین در جهان، با سرعت بالا در حال پیشروی است. کشورهایی که به دنبال خودکفایی و استقلال همه جانبه هستند، باید کشور خود را با کارآفرینی، تولید و اشتغال پایدار و منابع انسانی فعال در صنایع، برای مقابله با شکافی مهارتی بین مهارت­های موجود و مهارت­های مشاغل نوین آماده سازند. تحت این شرایط، به اهمیت ماموریت دانشگاه­هایی که در تربیت کارآفرین ماهر، فعالیت می­کنند، پی می­بریم. مدیریت دانش در سازمان­ها بویژه سازمان­های آموزشی، یک راهکار اثربخش برای حل این معضل می­باشد. این پژوهش بر پایه راهبرد داده بنیاد، به مطالعه و بررسی استراتژی مدیریت دانش در دانشگاه فنی و حرفه ای می­پردازد. داده­های تحقیق از طریق 14 نفر از خبرگان مدیریتی و فنی، به صورت نمونه با کفایت داده، و مصاحبه نیمه ساختاریافته، گردآوری شد. اعتبار و روایی داده­های پژوهش، از نظرات خبرگان پژوهش­های مبتنی بر داده بنیاد و نیز بازبینی مصاحبه شوندگان تأیید شد. لذا از یافته­های پژوهش الگویی با شرایط ذیل حاصل شد. راهبردها شامل: 1- تربیت تکنسین کارآفرین 2-بهسازی منابع انسانی3- کیفی سازی آموزش دانشگاه  و نیز شرایط علی شامل: 1-پتانسیل منابع انسانی2-ماموریت دانشگاه (کارآفرینی)، همچنین مقوله یا پدیده­های محوری شامل: رهبری سازمان، و نیز زمینه شامل: 1-سرمایه فکری 2-خلق دانش 3-استراتژی مدیریت، همچنین شرایط مداخله گر شامل: 1-ساختار سازمانی 2- کار تیمی 3- فرهنگ سازمانی 4- تقسیم دانش، و در انتها پیامدها: استراتژی مدیریت دانش در دانشگاه ؛ مدیران عالی دانشگاه را دررسیدن به اصل ماموریت و هدف سازمان(تربیت تکنسین ماهر و کارآفرین)رهنمون می سازند.

کلیدواژه‌ها