نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی،واحد تاکستان،دانشگاه آزاد اسلامی،تاکستان،ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت آموزش عالی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق ارائه مدلی جامع جهت ارتقاء رضایتمندی دانشجویان دانشگاه­های دولتی در استان زنجان می­باشد.روش پژوهش، آمیخته (کمی- کیفی) از نوع اکتشافی- تأییدی است.جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی متخصصان آموزش عالی می­باشند.از روش نمونه­گیری هدفمند با بهره­گیری از فن گلوله برفی و بکارگیری معیار اشباع نظری در مصاحبه­ها استفاده شد.در نهایت مصاحبه­هایی نیمه ساختاریافته از 10 نفر از متخصصان فعال در دانشگاه­های دولتی صورت گرفت.جامعه آماری در بخش کمی پژوهش را کلیه دانشجویان فعال به تحصیل در دانشگاه­های دولتی(9971نفر) در نیمسال دوم تحصیلی 97-96 تشکیل دادند.تعداد 384 نمونه طلایی به کمک جدول جرسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبتی انتخاب گردید.روش جمع­آوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته می­باشد.در خصوص تعیین روایی پرسشنامه، محقق از مساعدت و همفکری متخصصان این حوزه استفاده کرده است. پایایی اولیه سؤالات پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، در سطح 90/. مورد تأیید واقع گردید.برای بررسی سؤالات از آزمونKMO، بارتلت و روش تحلیل عاملی تأییدی، آزمون رتبه­بندی فریدمن، و برای تعیین اعتبار و تناسب مدل طراحی شده از شاخص­های روایی همگرا(AVE) و روایی واگرا(فورنل و لارکر) و پایایی ترکیبی(CR) و آلفای کرونباخ استفاده شد.برای برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی از ضرایب معنی­داریT ، معیار R2 و معیار Q2 استفاده گردید.همچنین برازش مدل کلی پژوهش با معیار GOF انجام پذیرفت.از نرم­افزارهای آماریSmart-PLS 2  و22 spss برای تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد.نتایج پژوهش مدل نهایی را که شامل 9 بعد اصلی(آموزشی، پژوهشی، اداری/ مالی، رفاهی، فرهنگی، سیاسی، تکنولوژی، مجازی و بین­المللی)، 23 مؤلفه و70 شاخص در حوزه ارتقاء رضایتمندی دانشجویان می­باشند را مورد تأیید قرار داد.

کلیدواژه‌ها