نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ارایه مدلی جهت تبیین تأثیر رهبری معنوی و تاب‌آوری بر تعالی سازمانی بر اساس دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی صورت گرفته است. برای انجام تحقیق از روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه‌یابی استفاده گردید. جامعه آماری تمام اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی خراسان رضوی به تعداد 1200 نفر می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 291 نفر به عنوان نمونه تحقیق به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق سه پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران (2005)، پرسشنامه تاب‌آوری کورنر و دیویدسون (2003) و پرسشنامه تعالی سازمانی مولر (2000) گردآوری شد. روایی پرسشنامه‌ها به صورت روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت ؛ پایایی ابزارها در پرسشنامه رهبری معنوی (94/.)، تاب‌آوری (87/.) و تعالی سازمان (83/.) با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمونT و آزمون فریدمن) استفاده گردید. با بررسی و تحلیل نتایج حاصل از تحقیق مشخص گردید که تاب آوری و رهبری معنوی بر تعالی سازمان تاثیر دارند در خصوص اولویت‌بندی ابعاد متغیرها، در مورد رهبری معنوی بعد ایمان دارای بالاترین رتبه و پس از آن به ترتیب ابعاد چشم انداز، معناداری، بازخور عملکرد، عضویت و عشق به نوع دوستی قرار دارند. در مورد تاب‌آوری بعد پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن دارای بالاترین رتبه و پس از آن به ترتیب ابعاد تصور از شایستگی فردی، کنترل، اعتماد به غرایز فردی و تأثیرات معنوی قرار دارند و در مورد تعالی سازمان نیز بعد رهبری دارای بالاترین رتبه و پس از آن به ترتیب ابعاد نتایج مشتریان، نتایج جامعه، خط مشی و استراتژی، نتایج کلیدی عملکرد، فرآیندها، کارکنان، نتایج کارکنان و شرکای تجاری قرار دارند. در مورد تاثیر ابعاد رهبری معنوی و ابعاد تاب آوری بر تعالی سازمان مشخص گردید که به لحاظ آماری رهبری معنوی و تاب آوری بر تعالی سازمانی تاثیر مثبت و مستقیم دارد لذا بر اساس موارد ذکر شده میتوان نتیجه گرفت که هرچه ابعاد رهبری معنوی و ابعاد تاب آوری درسازمانی بالاتر باشد تعالی سازمان افزایش خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

This study aims to present a model model for starting the effects of  the effect of spiritual leadership and resiliency on the organizational excellence and making priority among the faculty members in Khorasan Razavi Azad Universities.  The survey type of descriptive research method was used to conduct the research. The study population included all faculty members of Islamic Azad University of Khorasan Razavitotally1,200 people that 291 of them were selected randomly as sample using Morgan table.The required datawere gatheredthrough three standardized questionnaire including Spiritual Leadership Questionnaire byFry et. al (2005), Corner Davidson Resilience Scale (2003) and Muller’s organizational excellence questionnaire (2000) .The validity of the questionnaires was approved by the respective authors due to their standardization.The reliability of the instruments was calculated 94% for spiritual leadership questionnaire, 87% for Resiliencequestionnaire and83% for organizational excellencequestionnaire using Cronbach's alpha.Descriptive statistics and inferential statistics (T-test, Friedman) were used for data analysis. the prioritizing thevariable dimensions showed that faith has the highest rank in the spiritual leadership and outlook dimensions, meaningfulness, performance feedback, membership and love to altruism come after that respectively.In terms ofresiliency, dimensions of positive acceptance of change and safe relationship had the highest rank, while the dimensions of the notion of individual merit, control, trustingindividual instincts and spiritual influences were next in rank respectively.In the case of Excellence, leadership dimension hadthe highest rank, then the dimensions of customer results, society results, policy and strategy, key performance results, processes, employees and business partners and employee’s results were highest in rank respectively.