نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه لرستان و عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد خرم آباد دانشکده ادبیات لرستان.ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران دانشگاه لرستان

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران دانشگاه لرستان

چکیده

سرمایه انسانی به‌عنوان بزرگ‌ترین و باارزش‌ترین دارایی و سرمایه هر سازمان و کشوری محسوب می‌شود. در توسعه پایدار، انسان، محور توسعه شناخته می‌شود. هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های سرمایه انسانی اثرگذار بر برند دانشگاه‌های آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی فازی بوده است. جامعه آماری این تحقیق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه 5 کشور بود. با توجه به هدف تحقیق  روش تحقیق آمیخته می باشد . جامعه آماری این تحقیق اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد منطقه 5 می باشند که برای مرحله کیفی 15 نفر به روش نمونه گیری قضاوتی  انتخابب شدند و در مرحله دوم نمونه گیری  73 نفر به صورت طبقه بندی در دسترس  انتخاب شدند. پس از بررسی نظرات 32 مؤلفه به‌عنوان سرمایه انسانی اثرگذار بر برند شناسایی شد که از بین آن‌ها مؤلفه‌های مانند، توانایی یادگیری، خلاقیت، میل به موفقیت داشتن، نوآوری، مهارت انسانی، پویا و به‌روز بودن، داشتن روحیه همکاری و کار تیمی، دانش و تحصیلات به‌روز و معتبر، توانایی تغییر مؤلفه‌های بودند که همه خبرگان اهمیت آن‌ها را برای ایجاد برند دانشگاهی مبتنی بر سرمایه انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی بسیار زیاد بیان کرده بودند.

کلیدواژه‌ها