نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف پژوهش شناسایی و سنجش مؤلفه­های عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی در دانشگاه­های دولتی شهر تهران  بوده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان و مسئولین دانشگاهی بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری غیرتصادفی هدفمند و اصل اشباع ده نفر به­عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. بخش کمی شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه­های دولتی شهر تهران بودند که با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله‌ای و محاسبه حجم نمونه در معادلات ساختاری 480 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. جهت گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه­ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تحلیل داده­های کیفی از تحلیل محتوا و در بخش کمی از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه­های عملکرد شغلی عبارتند از آموزشی، پژوهشی، حرفه­ای و شایستگی­های فردی؛ وضعیت موجود مؤلفه­های پژوهشی و حرفه­ای نامطلوب ولی وضعیت موجود مؤلفه­های آموزشی و شایستگی­های فردی مطلوب بود. درنهایت با توجه به مؤلفه­های شناسایی شده پیشنهاد می­شود قوانین و مقررات مربوط به ارتقای عملکرد شغلی اساتید بازنگری و اصلاح شود.

کلیدواژه‌ها