نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی،واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران

2 استاد گروه روانشناسی تربیتی،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،نهران ،ایران

3 استاد گروه روانشناسی،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

4 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)تهران،ایران

چکیده

این پژوهش باهدف تعیین تاثیرآموزش گروهی هوش معنوی برگرایش به اعتیاد در دانش آموزان دوره متوسطه صورت گرفته است.روش تحقیق از نوع نیمه تجربی است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر قزوین می باشد.53 نفر به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای  به عنوان حجم نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه گرایش به اعتیاد فرجاد و مجموعه آموزشی هوش معنوی ریچارد بویل بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. تحلیل اطلاعات نشان داد که آموزش هوش معنوی بر گرایش کلی،گرایش فردی،گرایش محیطی و گرایش اجتماعی به اعتیاددر دانش آموزان متوسطه تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها