نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی دانشکده علوم انسانی،دانشگاه ازاد ساری،ساری،ایران

2 استادیار،گروه مدیریت اموزشی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه ازادساری،ساری،ایران

3 استاد،گروه مدیریت اموزشی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ازاد ساری، ساری،ایران

چکیده

 پژوهش حاضرباهدف تبیین نقش شفافیت سازمانی­ درارتباط باتوانمندسازی به منظور استقرار اعتماد سازمانی مدیران  دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران. با رویکرد آمیخته صورت پذیرفت.جامعۀ آماری بخش کیفی  شامل 12 نفراز مدیران اجرایی دانشگاه  با روش نمونه­گیری هدفمند ودربخش کمی از 750 نفر جامعه آماری  ، 254  نفر حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ونمونه گیری تصادفی خوشه ای تعیین گردید. ابزارگردآوری داده­ها دربخش کیفی مصاحبه­های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی سه پرسشنامه محقق  ساخته شفافیت سازمانی ،توانمندسازی واعتماد سازمانی  می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری در بخش کیفی و در بخش کمی از تحلیل عاملی اکتشافی- تأییدی استفاده شد. پایایی وروایی  به ترتیب بامحاسبه ضریب الفای کرونباخ ، وروایی محتوا وسازه، به روش تحلیل عاملی تاییدی موردتاییدقرارگرفت .جهت برازش مدل وآزمون فرضیه هاازنرم افزار Spss و Smart Pls استفاده شد .نتایج تجزیه و تحلیل داده­های کیفی حاصل ازمصاحبه­های عمیق نشان داد شفافیت سازمانی از 15  زیرمولفه و4 بعداصلی" مالی ، مدیریتی ، فناوری و ساختاری" که به ترتیب بیشترین  اثرگذاری را در شفافیت سازمانی داشته اند، تشکیل گردیده است.همچنین شفافیت سازمانی وابعاد آن  با توانمندسازی مدیران باضریب استاندارد 991/0 و اعتماد سازمانی باضریب استاندارد 323/0 رابطه مستقیم و معناداری داشته وشاخص GOF (632/0)  نشان‌ داد ، مدل پیشنهادی، دارای برازش مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها