نویسندگان

1 مربی رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و با استفاده از روش آمیخته انجام گرفته است. حجم نمونه شامل 610 مدیر، معاون و معلم است که از بین کلیه مدیران، معاونان و معلمان مدارس ابتدایی مازندران با روش طبقه‌بندی دو مرحله‌ای انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه شامل هشت محور و 95 گویه، سوالات در طیف پنج گزینه ای لیکرت و در دو وضعیت موجود و مطلوب از هر سه گروه مدیران، معاونان و معلمان پرسیده شد. آزمون‌هایt- تک نمونه‌ای برای بررسی وضعیت موجود، t- زوجی جهت مقایسه بین وضعیت موجود و مطلوب، تحلیل آنالیز واریانس برای مقایسه هر یک از هشت محور وظایف معاونان بین سه گروه، آزمون LSDبرای تعیین معنادار بودن اختلاف بین سه گروه و فریدمن برای رتبه‌بندی متغیرها به کار گرفته شدند. نتیجه اینکه هر سه گروه مدیران، معاونان و معلمان معتقدند که فعالیت های معاونان در همه حیطه ها در شرایط ایده آل باید نسبت به وضع موجود ارتقا یابد، راهکاری که می تواند در این زمینه به معاونان کمک کند آموزش های مداوم و با کیفیتی است که مختص معاونان طراحی شده باشد و از آن تحت عنوان توسعه حرفه ای یاد می شود، لذا این راهکار بعد دیگری است که می‌تواند در الزامات و زیر ساخت ها ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها