نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

2 استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین راهبردها، الزامات و پیامدهای اقتصاد مقاومتی در نظام آموزش عالی با روش آمیخته اکتشافی بود. در بخش کیفی روش گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختاریافته با 10 نفر از اعضایهیئت‌علمی دانشگاه‌‌های مازندران در خرداد 1395 با تخصص اقتصاد و آگاه از نظام آموزش عالی بود که با روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند. مؤلفه‌ها و شاخصهای آموزش، پژوهش و گفتمان­سازی برای راهبردها، فرهنگ اقتصادی در جامعه، توسعه منابع انسانی، نظام کارای نوآوری و اختراع، زیرساخت اطلاعاتی، ارتباطی و نظام کارای تسهیلات انگیزشی برای الزامات و بهره‌وری سازمانی، وحدت و همبستگی ملی برای پیامدهای اقتصاد مقاومتی با روش تحلیل محتوا شناسایی شد. بخش کمی ازنظر هدف کاربردی و با روش توصیفی همبستگی بود که پس از ترکیب سازوکارهای حاصل از ادبیات پژوهش و مصاحبه‌ها، سه پرسشنامه جهت سنجش روابط حوزه‌های راهبردها، الزامات و پیامدهای اقتصاد مقاومتی طراحی گردید. جامعه آماری شامل اساتید مدعو و سازمانی دانشگاه علوم دریایی در 1395 بود که با روش مورگان 159 نفر نمونه انتخاب شد نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که راهبردهای اقتصاد مقاومتی بر الزامات اقتصاد مقاومتی تأثیر دارد و همچنین الزامات اقتصاد مقاومتی نیز بر تحقق پیامدهای اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

انتظاری، یعقوب. (1388). ارائه الگویی برای هماهنگ‌سازی نظام آموزش عالی با تحولات مبتنی بر دانش در نظام اشتغال؛ برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، 53، 1-27.
آراسته. حمیدرضا و امیری، الهام.(1391). نقش دانشگاه‌ها در آموزش توسعه پایدار. نشاء علم، 2(2)، 28-36.
اللهیاری، علی.(1393). بررسی نقش نوآوری و خودشکوفایی در پیش‌بینی کارآفرینی دانشجویان. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 24، 137-147.
بشارت، احسان و ارسلان بد، محمدرضا.(1393). اثرپذیری رشد اقتصادی ایران از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی: دیدگاه‌ راهبردهای توسعه کشورهای ژاپن و کره جنوبی. فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، 5(17)، 77-98.
حجازی، اسد؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ بهرنگی. محمدرضا؛ زین‌آبادی. حسن رضا.(1394). شناسایی عوامل تأثیرگذار بر برنامه‌های توسعه آموزش. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 6(1)، 229-241.
 ابراهیم‌زاده، عیسی؛ حیدری، مژگان. (1387). عوامل مؤثر بر نظام مدیریتی دانشگاه‌های باز و از راه دور در مقایسه با دانشگاه‌های مرسوم.آموزش عالی ایران، 1(1)، 81-106.
حسینقلی پور، حکیمه؛ قلی پور آرین، قاضی محله مهدی؛ روشندل، طاهر.(1389). الزامات، ضرورت‌ها و مکانیزم‌های تجاری‌سازی دانش در دانشکده‌های مدیریت. مدیریت بازرگانی، 2(6)، 41-60.
دانایی‌فرد، حسن؛ امامی، سید مجتبی.(1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد. اندیشه مدیریت، 2(1)، 69-97.
دهقان منشادی، منصور. (1392). سازمان یاد دهنده الگویی برای سازمان‌های آموزشی در ایران. یزد: انتشارات تیک.
سیف، الله مراد. (1392). مقدمه‌ای بر نقشه راه پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ج.ا.ایران.فصلنامه علمی -پژوهشی علوم انسانی، 16(61)، 61-89.
شریف‌زاده، فتاح. (1390). ضرورت بازشناسی نظام آموزش عالی و نقش آن در توسعةعلمی و اجتماعی کشور: پژوهشی دربارة دورة کارشناسی رشتة مدیریت دولتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور. جامعه پژوهی فرهنگی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 2(1)، 79-112.
برادران، محمد صادق؛ کشمیری‌حق، محمدامین.(1393). جایگاه کارآفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی. تهران: مجمع تشخیص مصلحت کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران چهارچوبی برای برنامه‌ریزی. اجرا و ارزیابی.
عزتی، مرتضی؛ احمدی، علی؛ انوری، قاسم؛ اصغری هرندی، محمد رضا. (1394). تأثیر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریم‌های اقتصادی. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 61، 5-30.
غلامی، محمدامین. (1391). دانشگاه‌ها چگونه در اقتصاد مقاومتی ایفای نقش می‌کنند. روزنامه ایران (25/7/91).
قارون، معصومه. (1384). دولت، آموزش عالی و اشتغال. دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور. تهران. دانشگاه تربیت مدرس.
 محمدی، حمیدرضا. (1393). مفهوم شناسی و استخراج مؤلفه‌های عنصر مقاومت در اقتصاد مقاومتی. ماهنامه تحلیلی، ترویجی و گفتمانی قرارگاه پدافند اقتصادی، 1، 18-19.
معموری، علی. (1381). قرآن و پایان تاریخ، موعود، 36، قابل دسترسی در سایت http://www.hawzah.net/fa/Magazine/
منتظر، غلامعلی؛ فلاحتی، نگار. (1394). سناریونگاری آینده آموزش عالی ایران و کارکرد فناوری اطلاعات در آن. سیاست علم و فناوری، 25، 47-69.
میرعمادی، طاهره.(1390). چارچوبی برای ارزیابی راهبردهای مقابله با تحریم از منظر نظام ملی نوآوری. فصلنامه علمی و پژوهشی سیاست علم و فناوری، 3(4)، 8-98.
نجاتی، ص. (1391). متدولوژی جدید طراحی و پیاده‌سازی استراتژی برای گذر مؤثر از بحران اقتصادی. نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک. تهران.
نعمتی، محمدعلی؛ سادات حسینی، هدی سادات. (1393). شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تحقق فرایند تبدیل دانش به فناوری در دانشگاه‌ها. فصلنامه پژوهشدرنظام‌هایآموزشی، 24، 177-194.
نیلی، مسعود. (1393). گزارش جمع‌بندی کنفرانس اقتصادی. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.1-35.
واعظی، سید کمال؛ فدایی، محمد. (1394). معرفی الگوی اقتصاد مقاومتی به‌عنوان مدل بومی توسعه پایدار. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات دفاعی استراتژیک، 61، 31-50.
Afonso, A., Ramirez, J. J., & Diaze Puente, J. M. (2012). University- industry cooperation in the education domain to foster competitiveness and employment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46، 3947-3953.
Allen, D. K., Brown, A., Karanasios, S., & Norman, A. (2013). How should technology – mediated organizational change be explained? A comparison of the contributions of critical realism and activity theory. Mis Quarterly, 37(3), 835 - 854.
Carter, M. Z., Armenakis, A. A., Field, H. S., & Mossholder, K. w. (2013). Transformational leadership, relationship quality and employee performance during continuous incremental organizational change. Journal of Organizational Behavior, 34(7), 942 – 958.
Dumciuviene, D. (2015). The Impact Of Education Policy To Country Economic Development. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 2427 – 2436.
Kaytaz, M., & Misra, C. G. (2014). Consumer response to economic crisis and lessons for marketers:The Turkish experience. Journal of Business Research, 67, 2701–2706.
Maldonado, T. & Vera, D. (2014). Leadership skills for international crises: The role of cultural intelligence and improvisation. Organ Dyn,
Mariana, D. R. (2015). Education As A Determinant Of The Economic Growth. The Case Of Romania. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197,404-412.
Pal, R., Torstensson, H., & Mattila, H. (2013) .Antecedents of organizational resilience in economic crises—an empirical study of Swedish textile and clothing SMEs. International Journal of Production Economics, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.02.031i
Vildan, D., Ate, S. S.، Duman, G. (2011)، CSR As A Tool To Cope With Economic Crises: The Case Of TEI. Procedia Social and Behavioral Sciences, 24، 1418–1426.